1335 Organisasjon- kvinnefokus

Mål:

Medarbeideropplæringen i Nordland Bonde- og Småbrukarlag skal føre til at organisasjonen utvikler seg videre gjennom dyktige og oppdaterte medarbeidere for å få best mulig påvirkningskraft innenfor organisasjonens formål.

Målgruppe:

Tillitsvalgte i fylkeslag og lokallag

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema:

Et spesielt fokus på kvinner i organisasjonen i anledning stemmerettsjubileet 2013.

Stikkord:

I 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk stemmerett. Det gir anledning til å motivere kvinner i organisasjonen til å delta i organisasjonsarbeid og annet politisk arbeid.

Tillitsvalgte og andre skal få opplæring om viktigheten av at også kvinner deltar i organisasjonsarbeid og politisk arbeid.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning og gruppearbeid

Problemstillinger:

Hva kan organisasjonen gjøre for å aktivisere flere kvinner til styreverv og andre oppgaver?
Hvordan kan vi ha med kvinneperspektivet i de neste samlingene?

2. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 4

Tema:

Opplæring i politisk påvirkning

Stikkord:

Forhandlingsteknikk – hvordan oppnå det du ønsker på organisasjonens vegne
Mediekunnskap – hvordan kontakte media, hvordan skrive debattinnlegg, kronikker og pressemeldinger
Nettverksbygging – hvordan bygge nettverk og hvordan gjøre nytte av et større nettverk
Lobbyvirksomhet – hvem skal du kontakte og hvorfor

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, faktaark og gruppearbeid

Problemstillinger:

Økt kunnskap om forhandlingsteknikk blandt tillitsvalgte kan gi organisasjonen bedre gjennomslagskraft.
Økt kunnskap om media vil gjøre flere tillitsvalgte synlige i media, det vil gi organisasjonen større påvirkningskraft.

Tillitsvalgte med et godt nettverk øker organisasjonenes handlingsrom.
Tillitsvalgte med kunnskap om lobbyvirksomhet vil øke organisasjonens påvirkningskraft.

3. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 4

Tema:

Organisasjonsutvikling

Stikkord:

Nye tillitsvalgte og andre skal få opplæring i alle styrevervrollene, og gis kompetanse til å skjøtte sine oppgaver og videreutvikle organisasjonen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, faktaark og gruppearbeid

Problemstillinger:

Hva er de ulike styremedlemmenes oppgaver og utfordringer? Hvordan representere organisasjonen i utvalg og råd? Hvordan bygge gode team?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Faktaark tilpasset samlingen

Krav til lærer/instruktør:

Lærer/foreleser må ha inngående erfaring innen de moduler de skal forelese i.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Lærer/foreleser tar selv stilling til hvilken litteratur de vil ha til støtte.

Opplegg for evaluering:

Kort muntlig evaluering etter samling 1 og 2. En mer grundig gruppeevaluering etter 3. samling.