133 Høstsopptreff

14-25 timer  |  5-150 deltakere

Mål, læringsmål

Hensikten med høstsopptreffet er å øke den enkelte deltaker sin kompetanse og kunnskap om/anvendelse av sopp;
- gjennom foredrag,
- praktiske ekskursjoner/innsamling og gjennom bestemmelse av innsamlet materiale på egenhånd eller i gruppe.
I tillegg skal sopptreffet bidra til å styrke fellesskapet mellom medlemmene i Norges sopp og nyttevekstforbund og eventuelt andre soppforeninger
Medlemmer som er under utdannelse til å utdanne seg til soppsakkyndige, skal kunne bli fortrolig med flest mulig av de pensumsoppene som inngår i eksamen.
Allerede godkjente soppsakkyndige skal kunne oppdatere sin kompetanse gjennom høstsopptreffet.

Målgruppe og forkunnskaper

Medlemmer i Norges sopp og nyttevekstforbund, andre soppforeninger samt inviterte gjester. Det er ingen krav om forkunnskaper.

Kursinnhold

Foredragsholdere og faglige ledere er normalt mykologer men også personer med lang erfaring og med særlig kompetanse innen spesielle fag-/interesseområder.
Eksempel:
Dag 1: (kveld) Ankomst/registrering, foredrag. 3 timer
Dag 2: Ekskursjon/Workshop/foredrag, bestemmelse av innsamlet materiale/egenkontroll av ervervet kunnskap. Selvtest av pensumsopper til "Prøve for soppsakkyndige"/gruppearbeid med utarbeidelse av sopputstilling på grunnlag av innsamlet materiale/faglig gjennomgang av spesielle funn. 9 timer
Dag 3: Ekskursjon/Workshop/foredrag, bestemmelse av innsamlet materiale/egenkontroll av ervervet kunnskap. Selvtest av pensumsopper til "Prøve for soppsakkyndige"/gruppearbeid med utarbeidelse av sopputstilling på grunnlag av innsamlet materiale/faglig gjennomgang av spesielle funn. 5 timer

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Gruppearbeid
  • Praktisk trening/arbeid

Innsamling av materiale (sopp) sammen med andre soppinteresserte er en viktig del av læringen. Turgruppene er gjerne fordelt slik at det er minst en soppsakkyndig pr turgruppe.

Lenker til eksempler på kursprogram

www.soppognyttevekster.no

Krav til lærer/instruktør

Foredragsholdere og faglige ledere er normalt mykologer men også personer med lang erfaring og med særlig kompetanse innen spesielle fag-/interesseområder. Det vil være krav om at det er en faglig ansvarlig for kurset.

Læringsressurser

Norges sopp og nyttevekstforbund: Kompendium for soppsakkyndige
Oppdatert sopplitteratur og annen litteratur relatert til naturtyper med mer.

Kvalifiserende/test/eksamen

Deltakelse på høstsopptreffet bidrar til deler av sertifiseringskurset for soppsakkyndige..

Eventuelle merknader

Denne beskrivelsen av kursinnholdet er en mal som skal kunne gjelde for de årlige høstsopptreffene som gjennomføres årlig (over en helg) som regel i regi av ett av lokallagene til Norges sopp og nyttevekstforbund. Dette kan også holdes i regi av andre soppforeninger. Kurset gjennomføres normalt for 120-150 deltakere og innholdet/tema varierer fra år til år. kursets hensikt er alltid iht de mål og læringsmål om er beskrevet over.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.