1324 Areal- plansaker og oppstartmeldingen

Mål:

Deltakerne skal kunne gi innspill og uttalelser i areal- og plansaker som kan sikre at natur- og miljøperspektivet blir ivaretatt.

Målgruppe:

Interesserte og berørte i den aktuelle saken eller type saker. Eks. Arealplaner, reguleringsplaner og utbyggingssaker med naturinngrep.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset. Kurset må minimum 8 studietimer. Frammøtet må være 75%.

Eventuelle merknader:

Den beste måte å lære om tema på er gjennom er gjennom å arbeide med konkrete saker. Lære gjennom å gjøre.
Plan- og arealsaker kan gå over flere år. De ulike faser i arbeidet har derfor fått sin egen studieplan.
Husk: Du må sende en søknad om tilskudd før du starter kurset. Det er skjema på: http://www2.naturogmiljo.mgv.no/soknad/

1. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 2

Tema:

Teoristudie, oppstartmeldingen og planområdet.

Stikkord:

Oppstartmeldingen.
Identifisere området på kart.
Teorigrunnlaget for arbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoristudie oppstartmeldingen og planområdet.

Problemstillinger:

Gjennomgang av oppstartmeldingen og identifisering av planområdet på kart. Bruk DN sin naturbase, http//www.dirnat.no

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Befaring i planområdet

Stikkord:

Samling og gjennomgang av opplegget. Fordeling av oppgaver

Arbeidsform og gjennomføring:

Feltstudie

Problemstillinger:

Identifisere kjente natur- og landskapsverdier Registrere sårbare arter og naturtyper

3. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 3

Tema:

Deltakelse på oppstartmøte

Stikkord:

Forberedelse til møtet
Spørsmål til tiltaket
Fordeling av oppgaver

Arbeidsform og gjennomføring:

Innlegg/delta i debatten og gjøre notater i møtet

Problemstillinger:

Hva er det viktigste utbygger må passe på?
Undersøkelser som må gjøres?
Utredninger som må gjøres?

4. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 2

Tema:

Skriving av innspillet til oppstartmeldinga

Stikkord:

Andres erfaringer i lignende saker
Naturmangfoldlovens bestemmelser

Arbeidsform og gjennomføring:

Skrive uttalelsen.

Problemstillinger:

Hva skal vi si om kunnskapsgrunnlaget?
Hva mangler av kunnskap for å ta stilling?
Samfunnsnytten av tiltaket?
Sumvirkninger og samla belastning?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Naturvernforbundets studiehefte om Naturmangfoldloven, http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/Kurshefter%20og%20verkt%C3%B8y/Introduksjonshefte%20naturmangfoldloven.pdf
Oppstartmeldingen,kommer i brev eller finnes på nett hos tiltakshaver eller planmyndighet.
Arealplanen for området,ligger på nett i kommunen det gjelder.
Tilgang til Naturbasen i DN, http//www.dirnat.no

Krav til lærer/instruktør:

Deltatt i kurs om Naturmangfoldloven eller erfaring med plansaker.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Den samme som for deltakerne.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema fra Studieforbundet. http://www.naturogmiljo.no/materiell/filer/evalueringsskjema.pdf Husk kursbevis til deltakerne og rapport til Studieforbundet.