1324 Areal- plansaker og oppstartmeldingen

Godkjent for 8–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal kunne gi innspill og uttalelser i areal- og plansaker som kan sikre at natur- og miljøperspektivet blir ivaretatt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Interesserte og berørte i den aktuelle saken eller type saker. Eks. Arealplaner, reguleringsplaner og utbyggingssaker med naturinngrep.

Innhold

1. samling
TmL: 2
TuL: 2
Tema:
Teoristudie, oppstartmeldingen og planområdet.

Stikkord:

 • Oppstartmeldingen.
 • Identifisere området på kart.
 • Teorigrunnlaget for arbeidet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoristudie oppstartmeldingen og planområdet.

Problemstillinger:
Gjennomgang av oppstartmeldingen og identifisering av planområdet på kart. Bruk DN sin naturbase, [[http//www.dirnat.no]]

2. samling
TmL: 8
Tema:
Befaring i planområdet

Stikkord:

 • Samling og gjennomgang av opplegget.
 • Fordeling av oppgaver

Arbeidsform og gjennomføring:
Feltstudie

Problemstillinger:

 • Identifisere kjente natur- og landskapsverdier
 • Registrere sårbare arter og naturtyper

3. samling
TmL: 2
TuL: 3
Tema:
Deltakelse på oppstartmøte

Stikkord:

 • Forberedelse til møtet
 • Spørsmål til tiltaket
 • Fordeling av oppgaver

Arbeidsform og gjennomføring:
Innlegg/delta i debatten og gjøre notater i møtet

Problemstillinger:

 • Hva er det viktigste utbygger må passe på?
 • Undersøkelser som må gjøres?
 • Utredninger som må gjøres?

4. samling
TmL: 2
TuL: 2
Tema:
Skriving av innspillet til oppstartmeldinga

Stikkord:

 • Andres erfaringer i lignende saker
 • Naturmangfoldlovens bestemmelser

Arbeidsform og gjennomføring:
Skrive uttalelsen.

Problemstillinger:

 • Hva skal vi si om kunnskapsgrunnlaget?
 • Hva mangler av kunnskap for å ta stilling?
 • Samfunnsnytten av tiltaket?
 • Sumvirkninger og samla belastning?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Naturvernforbundets studiehefte om Naturmangfoldloven, [[http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/Kurshefter%20og%20verkt%C3%B8y/Introduksjonshefte%20naturmangfoldloven.pdf]]
 • Oppstartmeldingen,kommer i brev eller finnes på nett hos tiltakshaver eller planmyndighet.
 • Arealplanen for området,ligger på nett i kommunen det gjelder.
 • Tilgang til Naturbasen i DN, [[http//www.dirnat.no]]

For lærer/instruktør:

Samme som for deltakerne

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Deltatt i kurs om Naturmangfoldloven eller erfaring med plansaker.

Utfyllende opplysninger

 • Den beste måte å lære om tema på er gjennom er gjennom å arbeide med konkrete saker. Lære gjennom å gjøre.
 • Plan- og arealsaker kan gå over flere år. De ulike faser i arbeidet har derfor fått sin egen studieplan.
 • Husk: Du må sende en søknad om tilskudd før du starter kurset. Det er skjema på: [[http://www2.naturogmiljo.mgv.no/soknad/]]