127 Innsamling og bestemmelse av kryptogamer

Godkjent for 4–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hovedmål: Øke kunnskap om kryptogamer gjennom innsamling og bestemmelse av materiale.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for kartlegging og bestemmelse av kryptogamer

Innhold

  • Lære å samle inn materiale på en hensynsfull og riktig måte.
  • Lære å samle inn nødvendig informasjon i forbindelse med senere bestemmelse og etikettering av materiale.
  • Lære å bestemme kryptogamer ved hjelp av ulike teknikker for preparering av materiale, bruk av mikroskop og bruk av egnet litteratur.
  • Øvelse i å rapportere ferdig bestemte observasjoner og belegg i Artsobservasjoner.

Kurset legger opp til å samle inn og bestemme kryptogamer. Innsamlingen skjer ved at det tas belegg av de ulike artene. Funnet stedfestes og etiketteres for eventuell innsending til offentlige herbarier i ettertid. Det etterstrebes også å legge inn alle funn i Artsobservasjoner etter at bestemmelsene er fullført.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bruk av diverse svenske, engelske og norske bøker, artikler og nettsider innen fagområdet

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Studiesirkel (uten lærer)
Studiesirkel (delvis med lærer)

Krav til lærer/instruktør

Skal ha bred erfaring med innsamling og bestemmelse av kryptogamer, samt erfaring med etikettering og innsending av observasjonsdata og materiale.

Utfyllende opplysninger

Stor fleksibilitet i tidsramme, skyldes ønske om å kunne benytte samme studieplan til liknende kurs med samme innhold, uavhengig om de arrangeres som fulle dager en langhelg eller som enkeltdager.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.