1204 Førstehjelp i 4H klubben.

Mål:

Lære om førstehjelp, slik at vi skal kunne hjelpe til hvis et uhell sulle skje under våre aktiviteter og ellers i livet.

Målgruppe:

Medlemmene i 4H klubber, klubbrådgivere, foreldre og andre som vil være med.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Førstehjelp: Kjeden som redder liv, medisinsk nødtelefon, framgangsmåte når du ser en hjelpeløs person, HLR, stabilt sideleie, fremmedlegemer i halsen.

Stikkord:

Vi bruker godkjente innstruktører fra den lokale Røde Kors foreningen. De bruker et godkjent kursopplegg for foreninger, arbeidsplasser o.l.
De stiller med to instruktører i tre timer.
Tema:

 • Kjeden som redder liv;
  Hjertestans, varsle 113, hjerte-lunge-redning, elektrosjokk, ambulanse og medisinsk behandling.
 • Medisinsk nødtelefon.1-1-3.
  Når skal vi ringe? Hva skal vi si? Hva skjer når vi ringer.
 • Hva har hendt? Sykdom rus eller skade?
  Framgangsmåte når du ser en person i hjelpeløs tilstand.
  Frie luftveier.
  Stabilt sideleie.
  Hjerte-lungeredning.
  ¤Fremmedlegeme i luftveiene.
  Hva gjør vi?
  Framgangsmåte på store personer, babyer, og på oss sjøl hvis vi er alene.
 • Mistanke om akutt hjertesykdom.
  Symtomer, varsle, hva gjør vi mens vi venter på ambulansen?

Arbeidsform:

Kurslederene underviser og demonstrerer om de ulike temaene.Alle kursdeltagerene er med på øvelser der de får prøvd fremgangsmåtene i de forskjellige situasjonene, stabilt sideleie og HLR. Repetisjoner gjennom hele kurskvelden om hva vi gjør ved hjertestans.

Problemstillinger:

Hva gjør vi når noe har skjedd?
Kan det være farlig?
Medisinsk nødtelefon.Når ringer vi? Hva skjer når vi ringer?
Hva gjør vi når vi ser en hjelpeløs person?
Hva gjør vi når noen har fått et frmmedlegeme i halsen?
Hva gjør vi når det er mistanke om akutt hjertesykdom?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Førstehjelp: Skader og ulykker. Vurdere hvor alvorlig skaden er, bedømme situasjonen, sikre ulykkesstedet, vurdere indre blødninger, førstehjelp i det daglige. Øvelser på flere forskjellige poster.

Stikkord:

Vi bruker godkjente instruktører fra den lokale Røde Kors foreningen. De bruker andre del av et godkjent kursopplegg for foreninger, arbeidsplasser o.l. De stiller med to instruktører i tre timer.
Repetisjon av alt vi lærte på forrige samling.

 • Skader og ulykker.
  Vurdere hvor alvorlige skadene er.
  -se på
  -snakk med
  -ta på
 • Først på ulykkesstedet.
  -bedøm situasjonen
  -varsle 113
  -sikre ulykkesstedet
  -hindre brann og eksplosjon
  -finn alle som er innblandet
  -kan du ta ledelsen på ulykkesstedet?
 • Vurdere indre blødninger.
  -tegn å se etter
  -førstehjelp ved store blodtap
 • Førstehjelp ved ytre blødninger
  -trykkbandasjer
  -andre bandasjer
 • Førstehjelp i det daglige
  -etseskader
  -forbrenninger
  -brudd, åpent og lukket brudd.
  -sår
  Øvelser:
  -Bilulykke med bevistløs person. Frie luftveier, fremgangsmåte, varsling.
  -Fallulykke i trapp. Bruddskader, åpent og lukket brudd.
  -Kuttskader med store blødninger.
  -Bevistløs person uten ytre skader.
  -Brannskade med 3. grads forbrenning.

Arbeidsform:

Teori og praksis.Undervisning, demonstrasjon, repetisjon og praktiske øvelser.

Problemstillinger:

Hva gjør vi når vi finner en skadet person?
Hva gjør vi når vi kommer først til et ulykkessted?
Hvordan kan vi få mistanke om at en person har indre blødninger?
Hva gjør vi ved etseskader?
Hva gjør vi når noen har brendt seg?
Hva gjør vi når noen har bruddskader?
Hva gjør vi med forskjellige sår og blødninger?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praktisere noe av teorien ute i friluft.

Stikkord:

Søk i skred med søkestenger, fornuftig ferdsel i skredutsatte områder, tegn å se etter i snøen, demonstrasjon av lavinehund.
Vi har med instruktører fra Røde Kors og en hundeinstruktør fra Norske Lavinehunder.

Arbeidsform:

Praktisere bruk av søkestenger, se etter tegn i snøen, praktisere førstehjelp f.eks. spjelking av brudd, lage båre o.l.

Problemstillinger:

Hva gjør vi når vi kommer til en skredulykke?
Hvordan behandler vi skadde personer fra ulykken?
Hvordan kan vi selv unngå å komme i en skredulykke?
Hvordan skal vi best ruste oss for en tur i fjellet? Hva har vi sekken o.s.v.
Andre ulykker som kan skje på tur. Sår, brannskader o.s.v.

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Førstehjelp i praksis. Planlegge hva vi vil vise fam på høstfesten.

Stikkord:

Praktisere og vise fram det vi har lært til andre.

 • HLR
 • stabilt sideleie
 • brudd
 • sårskader, store og små.
 • forgiftning
 • fremmedlegeme i luftveiene.
 • skogsulykke mmed klemskade
 • skogsulykke med kuttskade
 • fallulykke
 • ulykke med pil og bue
 • spikkeulykke
 • brannskade

Arbeidsform:

Planlegge forskjellige arrangerte ulykker og finne ut hva som skal gjøres i de forskjellige tilfellene. Lage plakater som viser framgangsmåter ved forskjellige ulykker

Problemstillinger:

Praktisere og vise fram det vi har lært til andre. Vi lager grupper som tar for seg de ulike situasjonene vi kan komme opp i. Hva er det viktigste vi har lært? Hva kan skje når vi har 4H møter eller jobber med prosjektene våre? Hva slags ulykker og skader kan vi ellers komme opp i?

5. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 2

Tema:

Demonstrasjon av det vi har lært på førstehjelpskurset. Lage øvelser på forskjellige skader og sykdommer og vise det fram til de andre.

Stikkord:

 • Hva er det viktigste nå vi oppdager en ulykke eller en syk person?
 • HLR
 • stabilt sideleie
 • brudd
 • sårskader
 • forgiftning
 • fremmedlegeme i luftveien
 • skogsulykke med klemskade
 • skogsulykke med kuttskade
 • fallulykke
 • Spikkeskade
 • ulykke med pil og bue
 • brannskade

Arbeidsform:

Demonstere ulike ulykkesscenarier. Kursdeltagerene er delt i grupper. Noen er skadet og andre skal demonstrere hva som må gjøres på de forskjellige postene. Kursinstruktørene deltar og hjelper oss med sminke og utstyr.

Problemstillinger:

Praktisere og vise fram det vi har lært. Vi tar for oss situasjoner som kan skje når vi har aktiviteter i klubben, og ulykker og skader vi kan komme borti ellers. Hva kan skje? Hva skal vi gjøre når noe har skjedd?

6. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Praktisere hjerte-lunge-redning.

Stikkord:

Bruke Anne-dukken og øve oss på HLR. Øve på stabilt sideleie.
Huske på prosedyren ved hjertestans. Varsle 1-1-3. Hvor er du? Hvem er du? Hva har skjedd? Starte HLR. Hjertestarter. Ambulanse.

Arbeidsform:

Praktiske øvelser med dukke og hverandre.

Problemstillinger:

Trygge oss på at vi er gode nok til å tørre og hjelpe til hvis vi kommer i en situasjon der det trengs. Alle kan bli nødt til å sette i gang med førstehjelp en eller annen gang. Da er det viktig å være trygg nok til å tørre å prøve. Huske prosedyren med å varsle medisinsk nødtelefon,slik at hjelpen kommer så fort som mulig, og veiledning til førstehjelp kan bil gitt.

7. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Evaluering av kurset.

Stikkord:

Hva har vi lært?

Arbeidsform:

Alle skriver i prosjektheftet sitt om hva de har lært, hvordan de syns det var og hva som har gått bra og hva vi kunne gjort annerledes.

Problemstillinger:

Hva har vi lært? Har det vært nyttig å lære? Tør vi å bruke det vi har lært? Hva var morsomt? Hva kunne vi gjort annerledes?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kurs boka til Røde Kors. Norsk grunnkurs i førstehjelp. Eget prosjekthefte.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjente innstruktører fra Røde Kors og hundeklubben.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Alle lager et eget prosjekthefte der de skriver om det de lærer, og hvordan de syns det gikk.