1204 Førstehjelp i 4H klubben.

Godkjent for 4–23 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om førstehjelp, slik at vi skal kunne hjelpe til hvis et uhell sulle skje under våre aktiviteter og ellers i livet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmene i 4H klubber, klubbrådgivere, foreldre og andre som vil være med.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Førstehjelp: Kjeden som redder liv, medisinsk nødtelefon, framgangsmåte når du ser en hjelpeløs person, HLR, stabilt sideleie, fremmedlegemer i halsen.

Stikkord:
Vi bruker godkjente innstruktører fra den lokale Røde Kors foreningen. De bruker et godkjent kursopplegg for foreninger, arbeidsplasser o.l.
De stiller med to instruktører i tre timer
Tema:
Kjeden som redder liv;

 • Hjertestans, varsle 113, hjerte-lunge-redning, elektrosjokk, ambulanse og medisinsk behandling.
 • Medisinsk nødtelefon. 1-1-3.
 • Når skal vi ringe? Hva skal vi si? Hva skjer når vi ringer?
 • Hva har hendt? Sykdom, rus eller skade?

Framgangsmåte når du ser en person i hjelpeløs tilstand.

 • Frie luftveier.
 • Stabilt sideleie.
 • Hjerte-lungeredning
 • Fremmedlegeme i luftveiene.
 • Hva gjør vi?
 • Framgangsmåte på store personer, babyer, og på oss sjøl hvis vi er alene.
 • Mistanke om akutt hjertesykdom.
 • Symtomer, varsle, hva gjør vi mens vi venter på ambulansen?

Arbeidsform:
Kurslederene underviser og demonstrerer om de ulike temaene.Alle kursdeltagerene er med på øvelser der de får prøvd fremgangsmåtene i de forskjellige situasjonene, stabilt sideleie og HLR. Repetisjoner gjennom hele kurskvelden om hva vi gjør ved hjertestans.


Problemstillinger:

 • Hva gjør vi når noe har skjedd?
 • Kan det være farlig?
 • Medisinsk nødtelefon.Når ringer vi? Hva skjer når vi ringer?
 • Hva gjør vi når vi ser en hjelpeløs person?
 • Hva gjør vi når noen har fått et fremmedlegeme i halsen?
 • Hva gjør vi når det er mistanke om akutt hjertesykdom?


2. samling
TmL: 3
Tema:
Førstehjelp: Skader og ulykker. Vurdere hvor alvorlig skaden er, bedømme situasjonen, sikre ulykkesstedet, vurdere indre blødninger, førstehjelp i det daglige. Øvelser på flere forskjellige poster.


Stikkord:
Vi bruker godkjente instruktører fra den lokale Røde Kors foreningen. De bruker andre del av et godkjent kursopplegg for foreninger, arbeidsplasser o.l. De stiller med to instruktører i tre timer.

 • Repetisjon av alt vi lærte på forrige samling.

Skader og ulykker.

 • Vurdere hvor alvorlige skadene er.
  -se på
  -snakk med
  -ta på
 •  Først på ulykkesstedet.
  -bedøm situasjonen
  -varsle 113
  -sikre ulykkesstedet
  -hindre brann og eksplosjon
  -finn alle som er innblandet
  -kan du ta ledelsen på ulykkesstedet?
 •  Vurdere indre blødninger
  -tegn å se etter
  -førstehjelp ved store blodtap
 •  Førstehjelp ved ytre blødninger
  -trykkbandasjer
  -andre bandasjer
 • Førstehjelp i det daglige
  -etseskader
  -forbrenninger
  -brudd, åpent og lukket brudd.
  -sår
 • Øvelser:
  -Bilulykke med bevistløs person. Frie luftveier, fremgangsmåte, varsling.
  -Fallulykke i trapp. Bruddskader, åpent og lukket brudd.
  -Kuttskader med store blødninger.
  -Bevistløs person uten ytre skader.
  -Brannskade med 3. grads forbrenning.

Arbeidsform:
Teori og praksis.Undervisning, demonstrasjon, repetisjon og praktiske øvelser.


Problemstillinger:

 • Hva gjør vi når vi finner en skadet person?
 • Hva gjør vi når vi kommer først til et ulykkessted?
 • Hvordan kan vi få mistanke om at en person har indre blødninger?
 • Hva gjør vi ved etseskader?
 • Hva gjør vi når noen har brendt seg?
 • Hva gjør vi når noen har bruddskader?
 • Hva gjør vi med forskjellige sår og blødninger?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Praktisere noe av teorien ute i friluft.

Stikkord:

 • Søk i skred med søkestenger, fornuftig ferdsel i skredutsatte områder, tegn å se etter i snøen, demonstrasjon av lavinehund.
 • Vi har med instruktører fra Røde Kors og en hundeinstruktør fra Norske Lavinehunder.


Arbeidsform:
Praktisere bruk av søkestenger, se etter tegn i snøen, praktisere førstehjelp f.eks. spjelking av brudd, lage båre o.l.


Problemstillinger:

 • Hva gjør vi når vi kommer til en skredulykke?
 • Hvordan behandler vi skadde personer fra ulykken?
 • Hvordan kan vi selv unngå å komme i en skredulykke?
 • Hvordan skal vi best ruste oss for en tur i fjellet?Hva har vi sekken o.s.v.
 • Andre ulykker som kan skje på tur. Sår, brannskader o.s.v.


4. samling
TuL: 3
Tema:
Førstehjelp i praksis. Planlegge hva vi vil vise fam på høstfesten.


Stikkord:

 • Praktisere og vise fram det vi har lært til andre.
 • HLR
 • stabilt sideleie
 • brudd
 • sårskader, store og små.
 • forgiftning
 • fremmedlegeme i luftveiene.
 • skogsulykke mmed klemskade
 • skogsulykke med kuttskade
 • fallulykke
 • ulykke med pil og bue
 • spikkeulykke
 • brannskade


Arbeidsform:
Planlegge forskjellige arrangerte ulykker og finne ut hva som skal gjøres i de forskjellige tilfellene. Lage plakater som viser framgangsmåter ved forskjellige ulykker


Problemstillinger:

 • Praktisere og vise fram det vi har lært til andre. Vi lager grupper som tar for seg de ulike situasjonene vi kan komme opp i.
 • Hva er det viktigste vi har lært?
 • Hva kan skje når vi har 4H møter eller jobber med prosjektene våre?
 • Hva slags ulykker og skader kan vi ellers komme opp i?


5. samling
TmL: 3
TuL: 2
Tema:
Demonstrasjon av det vi har lært på førstehjelpskurset. Lage øvelser på forskjellige skader og sykdommer og vise det fram til de andre.


Stikkord:

 • Hva er det viktigste nå vi oppdager en ulykke eller en syk person?
 • HLR
 • stabilt sideleie
 • brudd
 • sårskader
 • forgiftning
 • fremmedlegeme i luftveien
 • skogsulykke med klemskade
 • skogsulykke med kuttskade
 • fallulykke
 • Spikkeskade
 • ulykke med pil og bue
 • brannskade


Arbeidsform:
Demonstere ulike ulykkesscenarier. Kursdeltagerene er delt i grupper. Noen er skadet og andre skal demonstrere hva som må gjøres på de forskjellige postene. Kursinstruktørene deltar og hjelper oss med sminke og utstyr.


Problemstillinger:

 • Praktisere og vise fram det vi har lært. Vi tar for oss situasjoner som kan skje når vi har aktiviteter i klubben, og ulykker og skader vi kan komme borti ellers.
 • Hva kan skje?
 • Hva skal vi gjøre når noe har skjedd?


6. samling
TuL: 3
Tema:
Praktisere hjerte-lunge-redning.

Stikkord:

Bruke Anne-dukken og øve oss på HLR. Øve på stabilt sideleie.
Huske på prosedyren ved hjertestans.
Varsle 1-1-3. Hvor er du? Hvem er du? Hva har skjedd? Starte HLR. Hjertestarter. Ambulanse.

Arbeidsform:
Praktiske øvelser med dukke og hverandre.

Problemstillinger:

Trygge oss på at vi er gode nok til å tørre og hjelpe til hvis vi kommer i en situasjon der det trengs. Alle kan bli nødt til å sette i gang med førstehjelp en eller annen gang. Da er det viktig å være trygg nok til å tørre å prøve. Huske prosedyren med å varsle medisinsk nødtelefon,slik at hjelpen kommer så fort som mulig, og veiledning til førstehjelp kan bil gitt.

7. samling
TuL: 3
Tema:
Evaluering av kurset.

Stikkord:

Hva har vi lært?
Arbeidsform:
Alle skriver i prosjektheftet sitt om hva de har lært, hvordan de syns det var og hva som har gått bra og hva vi kunne gjort annerledes.

Problemstillinger:

Hva har vi lært?
Har det vært nyttig å lære?
Tør vi å bruke det vi har lært?
Hva var morsomt?
Hva kunne vi gjort annerledes?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Kurs boka til Røde Kors.
- Norsk grunnkurs i førstehjelp.
- Eget prosjekthefte.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjente innstruktører fra Røde Kors.

Avsluttende prøve/eksamen

Alle lager et eget prosjekthefte der de skriver om det de lærer, og hvordan de syns det gikk.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.