120 Næringsbirøkt

Godkjent for 75–95 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kompetanseutvikling i form av:

 • Kunnskap og ferdigheter knyttet til etablering, produksjon, foredling, forretningsplan, driftsøkonomi, driftsplanlegging, investeringsbehov/-beregninger, finansiering, marked
 • Birøktfaglig kunnskap knyttet til biologi, avl, rasjonelle driftsløsninger og driftsteknikk, stabilt honningutbytte, kvalitet, HMS og spesifikke områder som dronning- /avleggerproduksjon, vandring, pollinering o.l.
 • Lære av de beste birøktere i bransjen og beslektede bransjer, dele erfaringer samt få økt forretningsfokus i driften
 • Stimulere til økt innovasjon og vekst

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer for de som har planer om økning av kubetall og økt honningutbytte og/eller satser på andre produksjoner som f.eks. andre produkter fra bier, pollineringstjeneste, dronningavl eller avleggerproduksjon.

Deltakerne bør ha minimum 3-5 års erfaring som birøkter, ha minimum 20-25 innvintrede kuber i dag og ha basis birøktkunnskap.
Deltarne bør kunne vise til gode resultater fra det de har drevet med før, også utenom birøkten.
Deltakerne må kunne jobbe målrettet og selvstendig og bør både kunne planlegge og ha høy gjennomføringsevne.

Innhold

Samling: Bli kjent med hverandre – hvem du er som person og bedriftsleder

 • Bli bevisst dine sterke og svake sider gjennom
 • Jungs typelære (JTI), og hvordan dette kan brukes i utviklingen av din virksomhet.
 • Innholdet i en forretningsplan (visjon, mål, resultatmål) og verdien av en gjennomgang av hele din produksjon.

Samling: Kvalitet – krav til produktene

 • Bli bevisst på hvordan du skal oppnå best mulig kvalitet på produktet ditt enten det er honning, avlsmateriale, voks, pollinering osv.
 • Forståelse for hva kunden vil ha, offentlige krav og hvilke krav de ulike markedene stiller.
 • SWOT analyse for å bli bevisst styrker, muligheter, trusler og svakheter.
 • Faglig, rasjonell og effektiv dronningavl og oppformering av bisamfunn i tillegg til hvordan stordrift er forenlig med effektiv sykdomskontroll

Samling: Økonomi og driftsteknikk

 • Sentrale økonomiske begreper, regnskapsforståelse, kalkulering og budsjettering.
 • Budsjettverktøy til bruk i den videre planleggingen – og ikke minst faglig hjelp til å finne nøkkeltallene for din drift.
 • Faglig rasjonell drift

Samling: Økonomi og biologi/avl

 • Fortsette arbeidet med kalkulering og budsjettering knyttet til egne planer.
 • Eget arbeid med ferdigstillelse av forretningsplanen med veiledere som diskusjonspartnere.
 • Fordypning i bienes biologi i forhold til å maksimere egen avl.

Samling: Rasjonell drift innen birøkt

 • Fordypning i faglig, rasjonell drift i forhold til valg av utstyr, logistikk, transport og foring.
 • Fagbesøk hos birøkter.
 • Fordypning i faglig, rasjonelle bygningsmessige løsninger.

Samling: Presentasjon av din forretningsplan - dine utviklingsplaner for din birøkt

 • Presentere dine planer for et fagpanel av fagfolk som representerer birøkt, økonomisk rådgiving, finansieringsinstitusjoner o.l.
 • Videre vil temaene: finansieringskilder, offentlige ordninger, lovverk, selskapsform, forsikring og andre risikoavlastende tiltak stå i fokus.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Egetutviklet materiell.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Prosessarbeid, faginnledninger, egenstudier, «kollegalæringsgrupper» og birøktbesøk innen et vidt
spekter av tema.
Enkelte deler av programmet har muligheten i seg til å tilpasses deltakernes spesifikke ønsker.
Det vil bli stimulert til at deltakerne etablerer kontakt og nettverk dem imellom for arbeid mellom samlingene, og mulig fordyping i spesielle fagområder.
Målet er at det i etterkant etableres «nettverk» blant dere deltakerne.

Krav til lærer/instruktør

Viktig at det under hele kurset er med en prosessleder som driver frem diskusjonen blant deltakerne. Det hentes inn erfarne birøktere som deler sin erfaring i tillegg til nøkkelpersoner fra tilknyttede organisasjoner, offentlige etater, banker og forsikringsselskaper.

Avsluttende prøve/eksamen

På slutten av kurset skal deltakerne legge fram sin egen driftsplan.
Deltakerne får kursbevis for gjennomført kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.