1066 Bake lefse og flatbrød

Godkjent for 8–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få lyst til å bake sjølv i staden for å kjøpe flatbrød og lefser til eige bruk.
Verta i stand til å baka lefser og flatbrød på sitt eige kjøken.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har interesse og som er minst 14 år

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Om baking av forskjellige sortar lefse, og om baking av flatbrød.

Stikkord
Kva deltakarane ventar seg av kurset, kva dei ynskjer å læra?
Gamle oppskrifter frå bygdene her omkring. Organisering.
Dei som har, må ta med seg takke. Anna utstyr som alle må ha med, er: kjevle, mjølkost, bakstpinne, kniv.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori. Diskusjon. Erfaring frå deltakarar som har prøvd, men mislykkast. Erfaringar og gode råd frå instruktør.

Problemstillinger
Korleis gruppa skal organisere seg når det praktiske arbeidet begynner? Kva deltakarane må ha med seg til første samlinga med praktisk arbeid?
Potetsortar. Ikkje alle potetsortane eignar seg til baking. Kvifor, og kva sortar bør ein velge?

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Ein eller to typar lefse

Stikkord
Start med det som er enklast, viktig å kjenne at ein lykkast

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon. Praktisk arbeid, laging av deig, steiking på takke, etterarbeid, t.d.smøring.

Problemstillinger
Deltakarane har sannsynlegvis forskjellig erfaring i bakekunsten. Det må vera rom for ein viss grad av differansiering i kva ein vil gje seg i kast med. Oppbevaring av lefser

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Lefsebaking

Stikkord
Prøve nye sortar, eller øve på det ein ikkje vart fornøgd med forige gong. Diverse typar lefseklining(det ein smør lefsene med)

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon. Praktisk arbeid, laging av deig, steiking, smøring

Problemstillinger
Kva er årsaken til eventuelle mislykka lefser? Får ikkje tak i rett sort potet?

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Flatbrødbaking, baking og steiking av flatbrød

Stikkord
Oppskrifter blir gjeve av instruktør. Diverse sortar flatbrød. Gode råd frå instruktør

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon. Praktisk arbeid der to og to deler på ei takke

Problemstillinger
Får ikkje tak i rett sort mjøl? Korleis ein bør oppbevare flatbrød?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det er stort sett gamle oppskrifter frå bygdene her omkring.
Kurshaldarane brukar også ei bok som heiter:
"Bygdekvinna og vår gamle lefse og flatbrødtradisjon".Boka er oppskrifter samla av bygdekvinnelaga rundt om i landet.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Kurset vert halde på eit skulekjøkken.
Deltakarane deler seg i grupper på to, som bruker samme takka.
Deltakarane kjem ikkje til å bruke lærebøker, men får utdelt oppskrifter av kursleiarane.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.