1043 Teatersport

Mål

Målet for dette kurset er at kursdeltagerne skal kunne litt om høstfestundreholdning:
- Hva sketsj skal handle om?
- Hvordan det skal være/reg?
- Karakterer og rolle fordeling
- Kostymer/Kulisser/Rekvisitter
- Framføring

Målgruppe

Målet for dette kurset er 4Here som er over 14 år.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Bli kjent og å diskutere seg frem til et aktuelt tema vi skal dramatisere.

Stikkord

1. Leke for å bli kjent og for å bli trygge på hverandre.
2. Lære hvordan en bra sketsj blir til.
3. Finne et hovedtema for sketsjen og arbeide med dette.
4. Rollekarakterene formes.

Arbeidsform og gjennomføring

1. Bli trygge på hverandre gjennom metoder/leker som "stunt-presenasjon" o.l.
2. Gjennomføres ved dialog og øvelser.
3. og 4. Lærer vil delta aktivt i samtalen for å hjelpe elevene til å lage en god sketsj.

Problemstillinger

1. Hvordan kan vi bli trygge på omgivelsene våre? 2. Hva gjør en god sketsj bra/morsom?¨ 3. Hvilket tema skal sketsjen ha? 4. Skal vi ha kjente personer som rollekarakterer?

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Videre utforming av sketsjen.

Stikkord

1. Deltakerne skal fordele rollekarakterene som er bestemt.
2. De skal finne frem til kostymer, kulisser og rekvisitter.
3. De skal finne et passende publikum.

Arbeidsform og gjennomføring

Lærer vil komme med gode råd og innspill, og elevene vil lære gjennom å gjøre selv.

Problemstillinger

1. Hvem i gruppa skal spille de forskjellige rollene? 2. Hvilke rekvisitter skal de bruke? 3. Hvem skal de fremføre sketsjen for?

Litteratur/materiell for deltakerne

Litteratur på kurset vil bli lånt av 4H Troms. Vi låner kostymer i private garderobeskap.

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren må ha noe kompetanse i faget og ha kunnskap om leker. Læreren må også være god til formidling.

Opplegg for evaluering

Vi vil bruke Studieforbundets evalueringsskjema.