1040 Taksering av hønsefugl

Mål:

Få en grunnkunnskap om høsefugleartenes biologi
Se nytteverdien av en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning
Kunne organisere og gjennomføre feltarbeide og riktig rapportering i en bestandstaksering for hønsefugl

Målgruppe:

Alle med interesse for å skolere seg til å delta i bestandstaksering av hønsefugl etter Distance Sampling metoden

Kompetansekrav:

Kurset er ment for allerede interesserte som har grunnkompetanse i bruk av GPS

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset strekker seg over 8 timer
Det er ingen kunnskapstest på dette kurset
Kurset gir kvalifikasjon til å organisere og delta i taksering av hønsefugl
De fleste kursmodulene trenger tilgang til PP-utsyr. I tillegg må det være tilgang til relativt åpent og oversiktelig uteområde for å gjennomføre de praktiske øvelsene

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Taksering av høsefugl

Stikkord:

Taksering (0,5 t)
Om rettighetshaverne(0,5 t)
Biologi og rollefordeling (1,5 t)
Takseringsmetodikk (1,5 t)

Arbeidsform:

Teori, forelesning (ekstern foreleser om rettighetshavernes forventninger) og spørsmål

Problemstillinger:

Takseringning, en del av langsiktig og bærekraftig småviltforvalt. Rettighetshavernes forventninger. Biologi og rollefordeling. Takseringsmetodikk

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Taksering av hønsefugl

Stikkord:

Organisering og planlegging ( 1 t)
GPS (1 t)
Bruk av resultatene ( 1,5)
Praksis ( 4 t)
Oppsummering (0,5)

Arbeidsform:

Teori, forelesning og spørsmål. Praksis.

Problemstillinger:

Organisering og planlegging av prosjektet. Bruk av GPS, kart og kompass. Hva skal resultatene brukes til? Praktiske øvelser. Oppsummering og diskusjon

Krav til lærer/instruktør:

Kurset ledes av NJFFs regionsinstruktør i småvilttaksering

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samling 1: Det er utarbeidet PP-presentasjon for kurset til bruk for instruktør
Samling 2: Det er utarbeidet PP-presentasjon for kurset til bruk for instruktør

Aktuell litteratur/ materiell ol. til støtte for deltakere:

GPS, batterier, kompass og egnet bekledning for den praktiske kursdelen