1034 Gøy På Landet

Mål

Planlegge og gjennomføre et vellyket 4H- arrangement

Målgruppe

4H voksne og ungdommer

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Samlingene kan være fra 2-3 timer og gjennomføring kan variere fra 8-12 timer

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Hovedrammene for Arrangementet

Stikkord

Rammer og mål for arrangementet Nettverk, samarebeidspartnere Ansvarlige Hva kan vi gjøre, blanding av nytt og gammelt.

Arbeidsform og gjennomføring

Ulike arbeidsformer som kan brukes; brainstorming, diskusjon, erfaringsutveksling og

Problemstillinger

Hva sier "vedtektene" til arrangementet? Hvem er ansvarlige for arrangemenetet? Hvem skal vi kontakte, ha samarbeid med, hjelpe oss med ulike spørsmål/oppgaver? Målsettingen for arrangemenet. Brainstoming; ta vare på det gamle, men og tenke nytt. Hva kan man finne på for å trekke publikum til et arrangement som handler om "Gøy på Landet"? Hvilke aktivieter, stand, informasjon m.m. bør vi ha? De ulike områdenes oppgaver.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Program og økonomi.

Stikkord

Finne ut hva vi trenger. Hva koster de ulike tingene? Budsjett, sponsorer/søknader.

Arbeidsform og gjennomføring

Ulike arbeidsformer vi kan bruke, diskusjon, gruppearbeid, samtale, erfaringsutveksling og branstorming.

Problemstillinger

Hva trenger vi til arrangementet? Hva koster det og er det ulike løsninger? Hvor kan vi søke tilskudd? Hva bør det koste å komme inn? Lage forslag til budsjett. Diskutere program for dagen, fordele oppgaver og hva hører til de ulike områdene.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Teknisk, mat og aktiviteter

Stikkord

Søknader, inngangspris, kostnader. Hva trenger vi til område, teknikse løsninger? Hva slags mat skal vi ha og hva trenger vi? Hva slags aktiviteter skal vi ha og hva trenger vi?

Arbeidsform og gjennomføring

Ulike arbeidsformer vi kan bruke, diskusjon, gruppearbeid, samtale, erfaringsutveksling og branstorming.

Problemstillinger

Er materiell som vi tenkte å låne/bruke tilstede? Hvem spør vi om dette? Hva trenger vi til de forskjellige aktivitetene, parkering, sykestua, matservering, dyr, etc? Oversikt over hva materialet vi har. Kan vi spare kostnader ved å bruke det vi har? Hva trenger vi nytt? Hva trengs av strøm, toaletter, bygg, m.m? Hvem kan spørres, hvem kan gjøre en innsats,og hvor mange trener vi til alt sammen Hva slags mat skal vi ha, levering/salg, m.m? Hva slags aktviteter skal vi ha og hva trengs av mannskap, utstyr og plass?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Presse

Stikkord

Hvordan kan vi profilere hva har vi på arramgentent? Hvem kan vi selge det til, avis, radio, tv? Knytte nettverk til media.

Arbeidsform og gjennomføring

Ulike arbeidsformer vi kan bruke, diskusjon, gruppearbeid, samtale, erfaringsutveksling og branstorming.

Problemstillinger

Hva skal være hovednyheten vår i år? Hvordan kan vi markedsføre? Hvem skal vi sende til? Når skal det ut og hvor ofte, hvor stort? Hvilke områder har noe som bør komme frem? Hvordan kan vi nå media best? Knytte nettverk til media.

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Detaljene.

Stikkord

Mat, tekniks, aktiviet, presse, økonomi. Hva har vi funnet ut, hentet ut av priser? Hvordan samsvarer det med budsjett? Lage endlig program og info?

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjon, samtale

Problemstillinger

Hva har vi av opplysninger på hvert område? Hva er ønskelig og hva er økonomisk forsvarlig mht. budsjett? Tenke gjennom planleggingen for at det skal være tryggest mulig. Lage endelig program. Informasjon som skal ut.

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Detaljer; plassering + presse.

Stikkord

Er alt på plass? Programmet, hva er 100% sikkert; aktiviteter, deltakelse fra andre gjennomføring av intervju med presse?

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjon

Problemstillinger

Programmet, hva er 100% sikkert; aktiviteter, deltakelse fra andre hvor skal vi plassere de forskjellige aktivitetene? Hvordan formidler vi det vi skal gjøre til presse, hvordan kan vi holde de interessert? Gå gjennom alle områdene og sjekke at alt er på plass. Tenkte på, kvalitetssikring.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Rigging og forbereding.

Stikkord

Gjøre klart det som kan gjøres dagen før. Siste sjekk.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktiske trening med veiledning

Problemstillinger

Er alt på plass? Hvordan organisere de som hjelper til? Rigge opp skilt, merke område, fordele utstyr, plakater m.m. Tilpasse siste detaljene etter behov .

8. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Gjennomføring

Stikkord

Rigging. Gjennomføring. Rydding.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Hvordan gjennomfører man et vellykket arrangement? Rigging; oppplæring av mannskap/hjelpere, å rigge opp Selve arrangemente; er alt på plass, hjelpe til, passe på sitt omårde, skaffe det som trengs fra lagere, er det nok mannskep, bistå m.m? Rydde og veilede mannskap i hvor ting skal, pakke ned alt ryddig, lage oversikt over hva som er igjen og forlate omårdet i den stand en mottok det.

9. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Evaluering

Stikkord

Evaluering av arrangementet. Hva gikk bra? Hva kan gjøres bedre? Økonomi?

Arbeidsform og gjennomføring

Samtaler og diskusjon. Samt skriving av rapport.

Problemstillinger

Var arrangementet vellykket? Hvordan er resultatene i forhold til plannlegging? Stemte forventninger med resultatet? Hvordan var forberedningene? Positive punkter. Negative punkter. Hvordan gikk matservering, innkjøpp? Aktiveteter, teknisk, informasjon- presse, hvor mye media omtale? Økonomi- hvordan gikk det i forhold til budsjett?

Litteratur/materiell for deltakerne

Vi lager leir Rapport fra tidliger års arrangement.

Krav til lærer/instruktør

Erfaring med slike arrangement.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

"Vi lager leir" Rapport fra tidliger års arrangement.

Opplegg for evaluering

Gå gjennom punktene og skriv når ting ble gjort, hvem samarbeidet med tlfnr m.m., hvem skaffet ting, avvik. utfordringer selve dagen? Erfariger, tips til neste år m.m.