100 Hest i psykososialt arbeid del 1

Godkjent for 15–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få en introduksjon i hesteassistert aktivitet/læring/behandling og lære hva som kreves av kompetanse relatert til forskjellige aktivitets/behandlingsmodeller. Generell viten om temaer knyttet til psykososiale vansker og psykiske lidelser. Etikk og hestevelferd skal belyses. Deltakerne skal få en forståelse for HMS i arbeidet med hest og mennesker.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer for helse- og sosialarbeidere som ønsker mer kunnskap innenfor hesteassistert aktivitet og behandling. Gårdbrukere som ønsker å tilby hesterelaterte aktiviteter på gården "Inn På Tunet" aktører kan også ha godt utbytte av kurset, samt ridelærere/ansatte ved hestesentre.

Innhold

  • Begrepet psykososialt arbeid.
  • Hva slags kompetanse kreves?
  • Å ta vare på seg selv i møtet med brukere av tilbudet.
  • Praksis med hestene.
  • Eksempler på øvelser.
  • Teoretisk forankring- noen psykologiske begreper.
  • Tilknytning.
  • Refleksjon og diskusjon.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Anbefalt litteratur:
Antonovsky, Aaron. Helbredets Mysterium -Unravelling the mystery of health. Oversatt av Amnon Lev. København: Hans Reitzlers Forlag, 2000.
B.D.Perry, og M Szalavitz. The boy who was raised as a dog. What traumatized children can teach us about loss, love, and healing. New york: Basic Books, 2006.
Bandura, Albert. Social Foundations of thought and action. A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1986.
Bekoff, Marc. Dyrenes følelsesliv. Oversatt av Linda Rugaas. California: Hulda forlag, 2007.
Borge, Lisbeth, Egil W Martinsen, og Toril Moe. Psykisk helsearbeid- mer enn medisiner og samtaleterapi. Bergen: Fagbokforlaget, 2011.
Brandtzæg, Ida, Lars Smith, og Stig Thorsteinson. Mikroseparasjoner Tilknytning og behandling. Bergen: Fagbokforlaget, 2011.
Brantbjerg, Merete Holm, Ditte Marcher, og Marianne Kristiansen. Ressourcer i chokmestring- vejen til et ressourceorienteret perspektiv på chok. København: Forlaget Kreatik, 2004.
D.Ø.Nordanger, og H.C Braarud. «Regulering som nøkkelbegrep og toleransevindu som som modell i en ny traumepsykologi.» Tidsskrift for Norsk Psykologforening 51(7), 2014: 530-536.
Fachgruppe Arbeit mit dem Pferd in der Psycotherapie. Equine fasilitatde psychotherapy. Warendorf: Hippo Translation Carol Hogg, Osnabruck, 2009.
Fine, Aubrey H. Handbook on Animal-Assisted Therapy Theoretical Foundations and guidelines for Practice. San Diego California: Academic press, Elsevier Inc., 2010.
Forsling, Sven. The girl and the horse. Images from a reform school. Kwa-Zulu Natal, South afrca: BookArt production, 2003.
Gjestad, Rolf. «Komplekse traumer hos barn og undom.» Redigert av Cook, Blaustein, Spinazzola og van der Kolk. White paper from the national Child Traumatic stress network, Complex Trauma Tas Force. 2003.
Judith.L.Herman. «Complex PTSD: A syndrome in survivors of prlonged and repeated trauma.» Journal of Traumatic stress,5(3), 1992: 377-391.
Langeland, Eva. «NAPHA- nasjonalt senter for psykisk helsearbeid.» Salutogenese og psykiske helseproblemer, en kunnskapsoppsummering. 2014. file:///C:/Users/eier/Downloads/NAPHA-Rapport-Salutogenese.pdf (funnet april 20, 2016).
Malt, Ulrik. Store Norske medisinske leksikon. 13 februar 2009. https://sml.snl.no/mestring. (funnet april 18, 2016).
Panksepp, Jaak. Affective neuroscience: The foundations of human and Animal Emotions. New York: Oxford university press, 1998.
Rothchild, Babette. Kroppen husker. Oversatt av Ane kristine Klemmensen. Århus: Klim, 2004.
Shambo, Leigh. The listening heart .The limbic path beyond office therapy. Chehalis WA: Human_equine Alliances for learning, 2013.
Silferberg, Gunilla, og Henrik Lerner. Hesten, hunden ocg den mänskliga hälsan, vård behandling och terapi. Stockhlolm: Ersta Sköndal Høgskola, 2014.
Skårderud, Finn, og Bente Sommerfeldt. Miljøterapiboken-Mentalisering som holdning og handling (MBT-M). Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014.
Swift, Sally. Ett med hesten, en bok for ryttere på alle nivåer. Borås: Ljungbergs Sätteri, 1985.
Thelle, Mona I, Marianne E Kloumann , og Therese Myrås. Behandlingsmanual for hestesentrert Psykoterapi(HSP) på Modum Bad. Vikersund: Modum Bad, 2014.
Waaktaar, Trine, og Helen Johnsen Christie. Styrk sterke sider. Håndbok i resiliensgrupper for barn med psykososiale belastninger. Oslo: Kommuneforlaget, 2008.

Lenker:

• http://www.frdi.net/pdfs/Newsletters/May2013_revised.pdf (2013)
• NRK intervju 2014: http://youtu.be/MryhTvzoKZw
• TV2 intervju, Des 2014: http://www.tv2.no/v/868850/
• Quant.study of retention in treatment: http://ascpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13722-015-0043-4
• Patient-horse relationship: http://www.ijqhw.net/index.php/qhw/article/view/31636

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Ridelærertrinn 1, Hestefaglært, 4 årig utdanning i Bodynamic (kroppsorientert psykoterapi), Skandinavisk etterutdanning i traumeterapi, utdanning i Human-equine alliances for learning (HEAL modellen) fra USA.
Lang erfaring fra arbeid med hest og mennesker med psykiske lidelser. \\ Barnevernspedagog.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.