9527 Kompetansekurs om bier

Mål

Gi birøktere god kunnskap om ulike sykdommer på bier, sykdomsforebygging og egensertifisering av egen bigård. Med bakgrunn i denne kunnskapen, bestå eksamen for så å bli godkjente som sertifiserte birøktere.

Målgruppe

Birøktere som selv ønsker å sertifisere egen bigård og er over 18 år.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 10 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Praktisk organisering: Lokallagene arrangerer de fire kurskveldene på til sammen 12 timer hvor gruppen diskuterer oppgaver. Det anbefales at lokallaget oppnevner en av deltakerne i hver studiering som praktisk ansvarlig. Anbefalt størrelse på gruppene er mellom 5 og 10 deltakere. For å få støtte av Studieforbundet natur og miljø må et lag stå som ansvarlig arrangør av kurset. Det er selvsagt ingenting i veien for at birøktere selv kan gå sammen og arrangere kurs, men de får da ikke studiestøtte. Mattilsynet setter krav om at kurset skal inneholde et obligatorisk sertifiseringsforedrag i regi av Norges Birøkterlag. Dette foredraget er tilgjengelig digitalt på YouTube, og kan sees enkeltvis eller i plenum. Før kurset arrangeres må den ansvarlige for kurset avtale oppsett av kurset i arrangementsportalen til Norges Birøkterlag. Påmelding og betaling gjøres via nettsiden til Norges Birøkterlag. Kurs- og eksamensavgift er kr 850,- pr deltaker. Dette dekker kursmateriell, sertifiseringsforedrag og eksamen. I tillegg kommer porto og ekspedisjonsgebyr på kr. 100,-. Kursmaterialet sendes primært til den enkelte deltager før kursstart, alternativt samlet til kursleder. For å få studiestøtte fra Studieforbundet natur og miljø må man også sende inn søknad om å holde kurs i forkant.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Forebyggende helsearbeid

Stikkord

Forebyggende helsearbeid i egen bigård. Hvorfor sertifisere? Hva er god hygiene? Registrering av bigårdsplasser. Merking av kuber og oversikt over flytting av kuber.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering, eksempler og gruppediskusjon

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Hvordan spres sykdom?

Stikkord

Hvordan spres sykdommer og hvordan kan dette forebygges. Rengjøringsrutiner i egen birøkt. Voks og vokshygiene. Forskrift om birøkt.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering, eksempler og gruppediskusjon

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Studiering, eksempler og gruppediskusjon

Stikkord

Driftsform med minst mulig sverming. Forskrift om birøkt. Lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel, liten kubebille, tropilaelapsmidd, nosema, varroa, virus, trakémidd.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering, eksempler og gruppediskusjon

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Sykdom og egensertifisering

Stikkord

Kalkyngel, voksmøll og andre problemer. Plan for inspeksjon i praksis. Mattilsynets skjema for egensertifisering. Skjema for egenkontroll.

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering, eksempler og gruppediskusjon

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Foredrag med representant fra Norges Birøkterlag

Litteratur/materiell for deltakerne

Obligatoriske læremidler: Kompendium "Sykdom og hygiene hos bier. Kompetansekurs i birøkt", FOR 2009-04-06 nr 416: Forskrift om birøkt og oppgaver. Støttelitteratur (ikke obligatorisk): Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället, av Ingemar Fries og Preben Kristiansen (svensk).