9307 Nattvolleyballarrangement

Mål:

Etter endt studiering skal deltakerne ha erfaring med hvordan det er å arrangere et nattvolleyballarrangement. De skal få kunnskaper om planlegging, gjennomføring og evaluering av et nattvolleyballarrangement.

Målgruppe:

De som skal arrangere et nattvolleyballarrangement i 4H.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette gjennomføres som en studiering uten lærer der deltakerne møtes jevnlig i forkant av arrangementet og til en evaluering i etterkant.

1. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Konstituering av komité

Stikkord:

På denne samlinga skal alle involverte klubber + alumnklubben kalles inn og komitéen for nattvolleyballturneringa skal dannes. Det må velges en leder av hovedkomitéen og hvem som har ansvar for de ulike underkomitéene. Dato og sted må også fastslåes på denne samlinga. Det er også en fordel om de som eventuelt har erfaringer fra tidligere nattvolleyballarrangementer deler disse med de andre deltakerne.

Arbeidsform:

Gruppediskusjon og erfraringsutveksling

Problemstillinger:

Hvordan skal vi starte? Hvem gjør hva? Hva har vi av tanker i forhold til nattvolleyballturneringa som vi skal arrangere?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Oppstart og forventninger

Stikkord:

På denne samlinga skal deltakerene starte opp med selve arbeidet. Deltakerne skal før samlinga ha tenkt gjennom og kanskje såvidt begynt å jobbe med sitt verv. Dette informerer de i såfall resten av hovedkomitéen om på samlinga. Deltakerne går også gjennom hvert verv og setter opp noen kriterier for hva som forventes av hver underkomité. Deretter planlegger deltakerne hva som må gjøres før neste samling.

Arbeidsform:

Gruppediskusjon, erfaringsutveksling og samarbeid

Problemstillinger:

Hva har hver underkomité ansvar for? Hva er gjort til nå? Hva skal gjøres til neste gang?

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Avklaring av rammer

Stikkord:

På denne samlinga må deltakerne ha på plass hvilke rammer de har å jobbe med. Det vil si at budsjettet må spikres, lokaler må være leid, menyen må bestemmes og PR-komitéen må ha invitasjonen og påmeldingskjemaet klart. Deltakerne må også kontinuerlig jobbe med å skaffe sponsorer til arrangementet dersom dette trengs.

Arbeidsform:

Gruppediskusjon, erfaringsutveksling og samarbeid

Problemstillinger:

Hva kan vi gå ut i fra - økonomiske rammer? Hva skal det serveres? Hvem ordner med sponsorer? Hvem kan det tenkes vil sponse dette arrangementet?

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Planlegginga fortsetter

Stikkord:

På denne samlinga skal deltakerne jobbe videre med planlegginga av arrangementet. Vakter og dugnadshjelp må skaffes. Det må avtales hvordan man organiserer innkvartering, brannvesenet og gjerne lensmannen må kontaktes angående bruksendring av skole/hall. Avtale med alumnklubben om dommere etc. må være i boks. Vandrepremiene må oppspores. Sponsorer må følges opp. PR-komitéen må opprette kontakt med media.

Arbeidsform:

Gruppediskusjon, erfaringsutveksling og samarbeid

Problemstillinger:

Hvem må varsles? Hvem kan stille som vakter? Hvem har ansvar for førstehjelp under arrangementet? Er dommere i orden? Har vi kontakt med media?

5. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Samle trådene

Stikkord:

På denne samlinga skal deltakerne se hva som mangler før selve arrangementet og bestemme hvem som gjør hva før "det braker løs". Maten må være bestilt. Kontakten med skolen/hallen må være i orden. Brannvesen og evt. lensmann må være varslet. Vakter og dommere må være i orden. Antall påmeldte bør være satt - hvis ikke er det tid for en siste maserunde på klubbene. Kampoppsett må ordnes. Programmet må være satt. Infohefter til deltakerne må være klar til trykking. Bekreftelsesbrev til deltakerne må sendes ut. Evt. kioskvarer må være bestemt. Evt. underholdning for de som ikke skal spille må være i orden.

Arbeidsform:

Gruppediskusjon, erfaringsutveksling og samarbeid

Problemstillinger:

Hva er i orden per nå? Hva må ordnes før arrangementet? Hvem gjør hva?

6. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Evaluering av arrangementet

Stikkord:

På denne siste samlinga skal deltakerne oppsummere planlegging og gjennomføringa av arrangementet. De skal trekke fram erfaringer de har fått og hva de har lært gjennom dette komité-arbeidet.

Arbeidsform:

Gruppediskusjon og erfaringsutveksling

Problemstillinger:

Hva gikk bra? Hva gikk ikke fullt så bra? Hva kan man gjøre annerledes neste gang? Hvilke nyttige erfaringer vil man videreformidle til neste års nattvolleyballkomité?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Tidligere nattvolleyballdokumenter og permer + kontakt med tidligere arrangører av nattvolleyballturneringa

Opplegg for evaluering:

Siste samling brukes til dette.