5133 Oppsynskurs

Mål:

NJFF ser det som en viktig oppgave å øke kunnskapsnivået til de som ønsker å virke som oppsyn. Oppsynstjeneste er en aktivitet som drives av en rekke jeger- og fiskerforeninger. Det stilles en rekke krav til oppsynet med hensyn til kjennskap til lovverket, kunnskaper om skjøtsel, veiledning og informasjon.

For å møte kravet om kunnskaper hos framtidige oppsynsfolk har NJFF utarbeidet et nytt skoleringsopplegg for vilt- og fiskeoppsyn. Første ledd i skoleringen er dette trinn-1 kurset. Gjennomføringen av dette kurset er inngangsbilletten for trinn-II kurset.

For nærmere informasjon vedr. trinn II-kurset, ta kontakt med Norges Jeger- og Fiskerforbund

Målgruppe:

Kurset er åpent for alle, men retter seg i hovedsak mot de som ønsker å virke som oppsyn. Kurset gir en enkel innføring i hva oppsynstjenesten innebærer, organisering av oppsynet, politiet og domstolene, samt gir en generell innføring i det sentrale lovverket for jakt- og fiskeoppsyn.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hvorfor vilt- og fiskeoppsyn?

- Oppsynskurs i regi av NJFF

- Miljøkriminalitet

- Frivillig vilt- og fiskeoppsyn

Oppsynets arbeidsoppgaver.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Organisering av oppsyn

- Offentlig organisert oppsyn

- Privat oppsyn

- Omorganisering av oppsynet

Politi- og påtalemyndighetenes organisering

- Påtalemyndighetene/Politi/Økokrim

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Organisering av domstolene

- Straffeprosessen og generelt om prosessordningen

Domstolenes organisasjon og oppbygning

- Høyesterett/Lagmannsretten/Herreds- og byrett/Forhørsretten

- Vitneplikt

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Regler for utøvelse av jakt og fiske

- Hva er en lov og hvilke regler har vi?

- Hvordan blir lovene til?

- Forskrifter

- Offentlige og privatsrettslige regler

Lovverket

- Viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven - historikk

- Viltloven/Lov om laks- og innlandsfisk mv/ Aktuelt lovverk}}}

Litteratur/materiell for deltakerne:

Et eksemplar av kursheftet "Oppsynskurs trinn 1" til hver deltaker.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Kursleder bør ha boken "Oppsyn i utmark" av S. Kirkesæther og B. Soknes, Landbruksforlaget.