4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 2021

Mål

Gjennom studiearbeidet skal bønder og småbrukere få innsikt i Jordbruksavtalen og den stadig pågående debatten rundt dette temaet, slik at de kan få større mulighet til å være med på å påvirke prosessene som leder til sluttresultatet i jordbrukspolitikken.

Målgruppe

Bønder og småbrukere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 4 deltakere fullfører kurset. (Nytt krav gjeldende fom 2021)

Eventuelle merknader

Dette er et forslag til hvordan studieopplegget for Jordbruksoppgjøret kan gjøres. For mer utfyllende tekst og opplegg, se fullstendig studiehefte på http://www.smabrukarlaget.no Kurset kan også gjennomføres ved hjelp av samtidig elektronisk kommunikasjon

1. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Digitalt oppstartmøte om jordbruksforhandlingene fra hovedkontoret i Akersgata

Stikkord

Velkommen til studieaktivitet v/leder Kjersti Hoff * Innlegg med prioriteringer i studieheftet 2021 Ny generalsekretær Anders Nordstad * Presentasjon av nytiltrådd * Organisasjonsjobbing, informasjon om studieopplegget Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen * Arbeiderpartiets program for neste stortingsperiode

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

2. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Utviklingstrekk i norsk jordbruk 2009-2019 Jordbruksforhandlingene 2021 * Jordbruksavtalen - hva forhandler vi om? * Overordnede målsettinger foran JF (spørsmål side 13) * Inntektsopptrapping (spørsmål side 14) * Jordbrukets selvforsyningsgrad i lys av nedsatt arbeidsgruppe for norske fôrressurser (spørsmål side 16) * Avlingsskadeordningen (spørsmål side 18)

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til temaene ovenfor finnes i studieheftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2021" se http://www.smabrukarlaget.no/sfiles/1/55/5/file/studieheftet-2021.pdf

3. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Markedssituasjonen for viktige jordbruksprodukter * Kornproduksjonen (spørsmål side 22) * Potet og grønt (spørsmål side 23) * Kumjølk (spørsmål side 27) * Ammeku (spørsmål side 30) * Saueholdet (spørsmål side 31) * Geiteholdet (spørsmål side 32) * Svin og fjørfe (spørsmål side 33)

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes i studieheftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2020" i forbindelse med hvert tema nevnt ovenfor på http://www.smabrukarlaget.no

4. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Økologisk jordbruk, klimatiltak og investerings- og bedriftsutviklingsmidler i landbruket (IBU-midlene) * Økologisk jordbruk (spørsmål side 38) * Investerings- og bedriftsutviklingsmidler i landbruket (IBU-midlene) (spørsmål side 39) * Aktuelle klimatiltak på gården for å redusere utslippene fra jordbruket (spørsmål side 42-43)

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes i studieheftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2021" og i vedlagt pdf. fil http://www.smabrukarlaget.no/sfiles/1/55/5/file/studieheftet-2021-.pdf

Litteratur/materiell for deltakerne

Kurset er basert på heftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2021". Heftet får du fra NBS. Det kan lastes ned fra hjemmesiden http://www.smabrukarlaget.no eller ring 22005910. Du kan også få heftet tilsendt på E- post ved å kontakte post@smabrukarlaget.no