365 Kultur- og aktivitetsleder

Godkjent for 4-30 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

Kursdeltakerne skal, etter endt kurs, ha god forståelse av hva vervet deres innebærer og hvordan de kan utføre det på best mulig måte. Kursdeltakerne skal bli tryggere i rollen sin, og være et forbilde for organisasjonen.

Målgruppe og forkunnskaper

Tillitsvalgte i Norges Bygdeungdomslag (NBU). Spesielle forkunnskaper er ikke nødvendig.

Kursinnhold

Organisasjonsoppbygging:
Denne delen bør tilpasses etter kunnskapsnivå hos deltakerne. Er det mange nye på kurset må man legge denne delen på et grunnleggende nivå. Disse punktene bør med på en slik gjennomgang:

Nybegynnerdel:
• Grunnleggende organisasjonsstruktur i NBU
• Samarbeidsorganisasjoner og støtteorganisasjoner
• NBUs vedtekter
• NBUs avtaler og samarbeidspartnere
• Hva NBU har på dagsorden
• Studieforbundet natur og miljø
• NBUs historie
• Medlemsregisteret

Erfaren del:
• Idémyldringer
• Diskusjoner om NBU sin fremtid. Hvor er NBU om 5 år?
• Evaluere NBU
• Medlemsutvikling og utskiftning av medlemsmassen
• Økonomi
• Handlingsplan
• Hva NBU har på dagsorden
• NBUs historie
• Medlemsregisteret

Kultur- og aktivitetsleder:
I løpet av kurset skal alle obligatoriske emner gjennomgås av kursholder. Kursholder kan så velge hvilke emner vedkommende vil holde kurs i, blant de valgfrie emnene. Disse er mer tenkt som ekstra påfyll for deltakerne.

Obligatoriske emner:
• Kultursøylene
• NBUs kulturprosjekt
• Styrearbeid og kulturlederens rolle i styret
• Arrangementteknikk
• Medlemsregister
• Økonomihåndtering på arrangement

Valgfrie emner:
• Teatersport
• Kultur i en større sammenheng
• Idemyldring til nye aktiviteter
• Kulturelle innslag og underholdning
• Aksjonsuken
• Vårsprell

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)
 • Studiesirkel (delvis med lærer)
 • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

• Presentasjoner
• Vedtekter, politisk plattform, kurshefte og lignende relevante dokumenter: https://www.nbu.no/ressurser/
• Projektor
• PC

Eventuelle merknader

En kortversjon av denne studieplanen er, i henhold til unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler av 27. mars 2020, med tilbakevirkende kraft fra og med 12. mars 2020, midlertidig godkjent for hel-elektronisk gjennomføring på ned til 4 timer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.