361 Kursserie småpredatorer

Godkjent for 12-20 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

Hovedmålet er at lokalforeninger og jaktlag skal kunne organisere, tilrettelegge for og arrangere jakt og fangst på småpredatorer og kråkefugl. Kursserien gir deltagerne god innsikt i framgangsmåter for å legge til rette for slik jakt og fangst i sine områder, samt valg av våpen, våpenbehandling, feller og fangstmetoder og sikkerhet ved jakt og fangst.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle kan delta, men for å praktisere kunnskapen i etterkant av kursserien må man ha bestått jegerprøven. Kurset retter seg spesielt mot lokalforeninger og tillitsvalgte i NJFF, men også mot andre som ønsker å organisere jakt og fangst for større grupper.

Kursinnhold

Alle samlingene har fokus på hvordan lokalforeninger kan legge til rette for jakt og fangst på de forskjellige artene, hvordan de kan organisere ordningen og hvordan de går fram for å skaffe tilskudd til dette.

Kråke
- Kråkefugler i Norge (artskunnskap), jakttider og sentrale bestemmelser.
- Jaktformer (jakt med skytevåpen og feller).
- Våpen og ammunisjon. Våpenbehandling og sikkerhet.
- Kamuflasje og skjul (klær og nett) og skuddfelt.
- Lokkefløyte, hubro og lokkekråker.

Mink
- Biologi og adferd
- Våpen og ammunisjon
- Jaktformer og hunder
- Våpenbehandling

Mår
- Fangstforskriften med veiledning.
- Måren og minkens biologi.
- Hvor finner vi/fanger vi mår
- Åtevalg, lukteåte, luktbildet
- Behandling av feller (dying), valg av felletyper, kamuflasje av oppsett

Rev
- Gjennomgå regelverk: Våpenbruk og åtejakt
- Revens biologi
- Tilrettelegge hytte eller åtebu for bruken, og oppførsel i åtebua
- Sette opp sensorer og lys
- Etablere åte
- Lokke inn rev til åteplassen

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Diskusjon
  • Demonstrasjon

Kurset er et rent teorikurs med flere kurskvelder. Hver kveld har sitt eget tema (Åtejakt på rev og jakt/fangst av kråkefugl, Jakt med hund på rev, Mårfangst, og Jakt og fangst av mink).

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Lang erfaring med jakt og fangst etter småpredatorer/kråkefugl. Instruktørene bør ha spesifikk kompetanse på det temaet de skal forelese om.

Læringsressurser

NJFFs revehefte - Jakt og fangst av rødrev
NJFFs faghefte om hijakt på rev
Jegerens lovsamling mai 2017
NJFFs hefte - Jakt og fangst av mink
NJFFs faghefte om minkjakt med hund

Eventuelle merknader

Dette er en kursserie med teorisamlinger. Det er ingen praktisk jakt/fangst i kurset. Hvert tema blir gjennomgått svært nøye slik at deltagerne sitter igjen med et solid grunnlag for å sette i gang med jakt og/eller fangst av småpredatorer og kråkefugl i sitt område. Målet med kurset er å få flere lokalforeninger til å sette i gang prosjekter der de legger til rette for jakt og fangst av predatorer/kråkefugl.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.