354 Fylkesstyreopplæringen Oppstyr modul 7-8-9

Godkjent for 8-15 timer  |  5-100 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakarane vil tileigne seg kunnskap om korleis ein kan ta del og bli høyrt i politiske prosessar.
 • Inspirere deltakarane til å finne metodar for å bli synleg og få fleire medlemer.
 • Bli kjent med dei formelle rammene rundt årsmøtet og rollene i møtet.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppe: Tillitsvalde i fylkesstyret
Forkunnskaper: God kunnskap om organisasjonen.

Kursinnhold

Modul 7: Lobbyverksemd

 • Korleis det politiske systemet er bygd opp
 • Nettverksbygging
 • Viktigheita av samarbeid
 • Arbeid opp mot statsbudsjettet eller budsjett i fylkeskommunen
 • Planarbeid / høyringar på saker i fylkeskommunen eller elles som vi bør meine noko om

Modul 8: Synleggjering og verving

 • Korleis få fram engasjement
 • Korleis profilere organisasjonen
 • Korleis få selt inn ei sak til pressa
 • Korleis formidle bodskap, tenk målgruppe
 • Vervestrategi og medlemstal
 • Bruk av sosiale media
 • Framsnakking av organisasjonen
 • Korleis formidle organisasjonen sin strategi og formål i synleggjeringsarbeidet

Spørsmål til diskusjon:
• Korleis er fylket synlege i dag (på kva arenaer)?
• Korleis arbeider fylket med verving i dag?
• Kva gjer vi bra og bør gjere meir av?
• Er det noko vi kan kutte ut?
• Korleis skal fylkesstyret arbeide med strategiar vedtatt av organisasjonen sentralt?
• Korleis kan eg arbeide med strategiar?
• Kva arrangement i fylket har størst potensiale som vervearena og for synleggjering?
• Kva skal vere vervemålet for fylket og for meg personleg?

Modul 9: Fylkesårsmøtet

 • Årsmøte som organ i organisasjonen.
 • Kva seier vedtektene våre om årsmøtet?
 • Innkalling, sakliste, sakspapir, protokoll.
 • Kva roller og oppgåver har vi i årsmøtet?
 • Ordførar / varaordførar
 • Fylkesstyret
 • Utsendingar
 • Observatørar
 • Tilsette
 • Korleis sikre at årsmøtet blir demokratisk, og at årsmøtelyden er aktive og blir høyrt?
 • Korleis bruke årsmøtet til å utvikle organisasjonen?
 • Kva er politikk i årsmøtet og kva er organisasjon og struktur?
 • Korleis bruke årsmøtet til å markere oss verdimessig og politisk?
 • På kva måte er vedtak gjort av landsmøtet styrande for årsmøta i fylka?

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)

Deltakarane vil bli oppmoda til å skaffe seg ein mentor slik at dei kan få rettleiing i arbeidet dei skal gjere i fylkesstyret mellom kursmodulane.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Må kunne gjennomføre ei undervisning som fører til refleksjon og erfaringsutveksling mellom deltakarane. Kurslærar må ha god erfaring med organisasjonsarbeid helst frå fleire organisasjonar.

Læringsressurser

Opplæringsmodellen Oppstyr (2018)
lnu.no
frivillighetnorge.no

Eventuelle merknader

Oppstyr ble utviklet av 4H Norge i samarbeid med UngVest. Opplegget består av totalt 9 moduler.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.