351 Min forening/Mitt lag

Godkjent for 8-12 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

Skape motivasjon og forståelse for god foreningsdrift. Utvikling av foreningens tillitsvalgte personer.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset er for styremedlemmer og eventuelt andre tillitsvalgte/ressurspersoner i foreningen.
Forkunnskaper: Grunnleggende innsikt i foreningsdrift.

Kursinnhold

Fleksibelt opplegg, med utgangspunkt i samling(er) over 8 timer, fordelt på to kvelder eller en dag.

 • Åpning/presentasjon 15 min

 • Målsettingene med prosjektet og
  hvordan det skal gjennomføres 20 min

 • Status for foreningen 50 min

 • Foreningens sterke og svake sider 50 min

 • Målsettingene for foreningen 50 min

Avslutning dag 1, eventuelt lunsjpause i endagsarrangement

 • Tiltak/virkemidler for å nå målene for foreningen 50 min

 • Ansvars- og oppgavefordeling 50 min

 • Framdriftsplan 50 min

 • Avslutning med oppsummering 30 min

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon

Deltakerne skal selv gi den faktainformasjonen som er aktuell, gjøre vurderingene og trekke konklusjonene. Instruktøren sørger for gjennomføringen.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Autorisert fylkesinstruktør i organisasjonsutvikling og kvalifiserte ansatte i administrasjonen.

Læringsressurser

Materiell er tilgjengelig på instruktørsidene i NJFF- portalen.

Eventuelle merknader

Økonomi: Gratis for foreningene. Kurs over 8 timer - tilskuddsmuligheter fra Studieforbundet natur og miljø (gjennom denne studieplanen). Tilskudd fra NJFF sentralt til dekning av instruktørkostnadene.

Ansvars- og oppgavefordeling:
NJFF sentralt - utvikler konseptet, holder materiell og utstyr, generell informasjon i organisasjonen, opplæring og oppdatering av instruktører, bistår konkret i noen tilfeller, bidrar økonomisk.

Fylkeslagene - holder instruktører, tar initiativ overfor foreningene, tilbyr instruktør-bistand, følger opp i etterkant.

Foreningene - beslutter gjennomføring, tid og sted, møtelokaler mm., gjennomfører konklusjonene.

Etterarbeid/oppfølging:
Instruktøren oppsummerer samlingene i en standardrapport som foreningen får tilsendt.

Foreningen gjennomfører de oppgaver som det ble konkludert med under samlingen(e). Tema på hvert styremøte.

Oppfølging overfor foreningen fra FL/instruktøren i månedene etter ut fra rapporten, med spørsmål om hvordan det går og eventuelt tilbud om bistand.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.