333 Fylkesstyreopplæringen Oppstyr modul 1-2-3

Godkjent for 8-10 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Klargjere styret sine rammer og ansvar
 • Bli betre kjent med kvarandre. Avklare forventningar, kva styremedlemene ønskjer å bidra med og motivasjon.
 • Bli kjent med og få tilgang til rutinar, arbeidsmetodar og verktøy.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppe: Tillitsvalde i fylkesstyret
Forkunnskaper: Erfaring med organisasjonsarbeid lokalt

Kursinnhold

Modul 1: Rammer og ansvar i styret

 • Føremålet til organisasjonen.
 • Organisasjonskart / administrasjonskart.
 • Kva rammer har vi? Vedtekter, planar mm.
 • Juridiske ting.
 • Kva står i vedtektene om fylkesstyret?
 • Ulike ansvarsområde i styret
 • Dei tilsette og deira rammer
 • 4H-kontoret
 • Spørsmål til diskusjon som gjeld styret og deira ansvar

Innhaldet må tilpassast kva organisasjon det gjeld og ta høgde for eventuelle forskjellar frå fylke til fylke.

Modul 2: Teambygging / bli kjent

 • Bli kjent leik
 • Gå gjennom skjema om forventningar og motivasjon. Kvar og ein presenterer sitt skjema.
 • Samtale om korleis vi kan jobbe i lag som eit team.

Leiar i fylkesstyret bør leie gjennomgangen av forventningar og motivasjon, og samtalen om korleis jobbe i lag som eit team. Dette er for å tydeleggjere leiarrolla og for at styret skal få legge premissane for dialogen.

Skjema frå styremedlemene blir levert inn til fylkesleiar etter økta.

Modul 3: Komme i gang
Kort innføring og tilgang til verktøy organisasjonen nyttar:

 • Medlemsregisteret
 • Kvifor er dette eit nyttig verktøy?
 • Kor kan ein finne brukarrettleiingar?
 • Korleis loggar eg inn?
 • Fildelingsteneste(r)
 • Kva tenester har vi?
 • Korleis bruke tenesta?
 • Korleis loggar eg inn?
 • Plattform for kommunikasjon mellom møta
 • Kva plattformer skal vi nytte til kva?
 • Kva er viktig å fortelje dei andre i styret?
 • Kva kan ein spørje om?

Sakliste - Vedtak – Oppfølging/Gjennomføring
• Kven har ansvar for kva?

Dekking av reise/overnatting/utlegg
• Korleis fylle ut skjema?
• Kva reglar gjeld?
• Kvifor viktig å skrive rekning snarleg etter gjennomføring?

Informasjonskanalar, internt:
• Kva kanalar får vi intern informasjon frå?
• Kva kanalar bruker vi for å informere til «våre»?

Informasjonskanalar, eksternt:
• Kva kanalar er relevant å hente informasjon frå?
• Kva kanalar nyttar vi for å synleggjere oss?

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Samtidig elektronisk kommunikasjon

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Må kjenne arbeidet til det aktuelle fylkeslaget, samt kjenne til verktøyene som blir brukt.

Læringsressurser

Egen organisasjon

Eventuelle merknader

Fylkesstyreopplæringa (Oppstyr) består totalt av 9 moduler. Opplegget er utvikla av 4H i samarbeid med UngVest.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.