2829 Friluftsliv

Mål:

Gjennom arbeidet med denne oppgåva, skal du bli kjend med friluftsliv - kva er mogeleg, kva avgrensar. Eit viktig delmål er at du skal bli sjølvstendig til å tenkje og ta ansvar sjølv.

  • Deltakerne skal lære å planleggja ein en tur.
  • Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om å sove ute om vinteren.
  • Deltakerne skal lære og praktisere basisegenskaper ved friluftsliv som bruk av; bål og primus, matlaging, korleis pakke sekken.
  • Deltakerne skal få teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av kart og kompass.
  • Deltakerne skal kunne evaluera prosjektet med gjenfortelling, demonstrasjon og visuell framsyning.

Målgruppe:

Friluftsinteressert ungdom

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeida for 5 til 15 deltakarar. Det vil ikkje bli utbetalt tilskot til dette kurset dersom færre enn 3 deltakarar fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Denne studieplanen handlar om førebuing og planlegging av turar, samt gjennomføring av fellesturar med temasamling.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Planlegging av arbeidet

Stikkord:

Lage avtaler, plan.

Arbeidsform og gjennomføring:

Studiering

Problemstillinger:

Forslag til turar. Generell info om friluftsliv, korleis førebu seg på tur. Planlegge ein konkret tur (vinterovernatting)

2. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 3

Tema:

Sove ute om vinteren. Lage bål. Matlaging.

Stikkord:

Overnatte ute på vinterstid. Kunsten å lage bål ute. Lage varmande og velsmakande mat når det er kaldt.

Arbeidsform og gjennomføring:

Tur med temasamling ved bålet

Problemstillinger:

Bålvettreglar (s.22-23). Kva må vi passe på for å halde oss varme og tørre.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Kva er friluftsliv. Lære om bruk av stormkjøken/primus på tur. Planlegge å lage eige utstyr.

Stikkord:

Kva er friluftsliv og friluftslivet sine grunnreglar (side 16-21), Planlegge å lage eige utstyr (s. 40). Lære å bruke stormkjøken og matlaging (side 25-29).

Arbeidsform og gjennomføring:

Studiering

Problemstillinger:

Kvifor driv de med friluftsliv? Ulike haldningar til friluftsliv? Kva tradisjoner for friluftsliv finst i dykkar del av landet? Sporlaus ferd i naturen - korleis gjer vi det? Kva utstyr vil du lage? Planlegge tur der vi lærer å bruke stormkjøken/primus. Deler i kokelag, og avtale meny, metode og innkjøp. Kva utstyr treng vi? Kva kan vi gjere klart på førehand?

4. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 3

Tema:

Bruk av stormkjøken/primus og matlaging

Stikkord:

Vere på tur og bruke stormkjøken/primus og lage eit godt måltid ute. Rydde opp/vaske utstyr etterpå. Sporlaus ferd i naturen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Tur med temasamling

Problemstillinger:

Sikkerheit. Bålreglar. Passe på varme, steiketid/koketid. Korleis gjer vi reint utstyret? Korleis ryddar vi etter oss, slik at vi ferdast sporlaust?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bruk av kart og kompass. Korleis pakke tursekk. Planlegge tur.

Stikkord:

Bruk av kart og kompass (s. 21) Turplanlegging (side 30-40).

Arbeidsform og gjennomføring:

Studiering

Problemstillinger:

Bruk av kart og kompass. Planlegge felles tur. Kva rute skal de ta? Kor lang skal turen vere? Kvar skal vi slå leir/overnatte? Passar turen for alle, jamfør "tur etter evne"? Kva treng de av mat og utstyr? Kven har ansvaret for kva? Kva utstyr har den enkelte? Kva manglar de?

6. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 3

Tema:

Fottur med bruk av kart og kompass. Planlegging av informasjonsarbeid om friluftsliv.

Stikkord:

Tur med praktisk bruk av kart og kompass. Planlegging av informasjonsarbeid.

Arbeidsform og gjennomføring:

Tur med temasamling: Planlegging av informasjonsarbeid

Problemstillinger:

Korleis finn vi ruta vi har planlagt? Bruke kart og kompass. Planlegge korleis de kan informere andre om det de har lært om friluftsliv.

7. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Informasjonsarbeid om friluftsliv

Stikkord:

Inspirere andre til å vere meir ute og bruke naturen. Fortelje/vise andre kva de har lært i løpet av prosjektet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Arbeidsform blir bestemt på 6. samling

Problemstillinger:

Vise/demonstrere/fortelje kva de har lært i prosjektet. Dele kunnskap og inspirasjon, slik at endå fleire kan bli glade i friluftsliv. Tema/metode blir bestemt på 6. samling.

8. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Avslutte prosjektet

Stikkord:

Gjennomgang av det de har opplevd i løpet av turane. Setje saman bilde, teikningar, dikt. Lage materialbilde. Skape minner fra tida med friluftsliv saman.

Arbeidsform og gjennomføring:

Studiering

Problemstillinger:

Kva har de lært, praktisk og sosialt? Vart det slik de trudde på førehand?

Litteratur/materiell for deltakerne:

4H-prosjektheftet Friluftsliv

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskap og erfaring vedr. friluftsliv

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Bruke litteraturlistene på ulike studium i Friluftsliv, t.d. Høgskolen i Telemark

Opplegg for evaluering:

Fører oppmøtelister på alle samlingane. Utarbeider rapport for arbeidet i etterkant.