273 KSL i birøkt

Godkjent for 8-12 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Etter kurset skal deltakerne ha fått forståelse for nytten av KSL-arbeidet. Deltakerne skal få et aktivt forhold til hvor de kritiske punktene i driften ligger, og hvordan en skal planlegge neste sesong med kvalitetssikring. Deltakerne skal også få et aktivt forhold til HMS tilpasset egen birøkt.
Deltakerne skal få kjennskap til hvordan en egenrevisjon gjennomføres.

Målgruppe og forkunnskaper

Både kvinnelige og mannlige birøktere i alle aldrer.

Kursinnhold

Samling 1.
Timer med lærer: 4

Tema: Kvalitetssystem i landbruket KSL
Diskusjon med bakgrunn i KSL-standarden for honning.

Stikkord:
Matproduksjon, motivasjon for å bruke det utarbeidete KSL-materiellet, egenrevisjon, revisjonsbesøk, mål og organisering.

Arbeidsform og gjennomføring:
Innlegg fra lærer basert på utarbeidet powerpointpresentasjon. Diskusjon.

Problemstillinger:

 • Hvilke kriterier legges til grunn når Honningcentralen differensierer prisen på honning?
 • Hvilke krav settes for at man skal få tillegg i prisen for levert KSL-honning til varemottaker f.eks Honningcentralen?
 • Setter varemottaker f.eks. Honningcentralen andre krav til honningen enn det myndighetene gjør?
 • Hvordan kan jeg bruke KSL i min birøkt selv om jeg ikke leverer til en varemottaker (selger direkte til forbruker f.eks. gjennom lokalmat.no)?
 • Hvordan skal en bruke Noteringsskjemaene som er utarbeidet til bruk i KSL-arbeidet?
 • Læreren går igjennom egenrevisjon Sjekkliste 10 Honning (https://www.matmerk.no/no/ksl/ny-ksl-verktoey) få tilsendt passord under Demogård

Hjemmearbeid:

 • Skaff deg produsentnummer, hvis du ikke har det fra før.
 • Gjennomfør en Egenrevisjon – Sjekkliste 10 Honning. Vær ærlig når du fyller ut slik at du får oversikt over hva du trenger å gjøre for å oppfylle kravene.

Samling 2.
Timer med lærer: 4

Tema: Helse Miljø Sikkerhet HMS
Diskusjon med bakgrunn i KSL-standarden for HMS.

Stikkord:
Alle som skal har fast eller tilfeldig hjelp av noen i birøkten (gjelder også ubetalt arbeidskraft innen egen familie) skal i henholdt til arbeidsmiljøloven kunne dokumentere HMS-kompetanse. Mange kan dokumentere HMS-kompetanse fra andre virksomheter. Denne kurskvelden gir påfyll av HMS-arbeide spesielt for birøktere.
Inviter gjerne en fra landbrukshelsen, evt. arbeidstilsynet for at dere skal bli orientert om HMS. Dersom det ikke er mulig/eller ønskelig å invitere en foreleser kan dere ta for dere KSL-standarden: 2 Helse, Miljø og Sikkerhet – Sjekkliste med veiledning.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag/innlegg fra lærer basert på utarbeidet powerpointpresentasjon, hvis man ikke har en fra landbrukshelsen eller arbeidstilsynet. Diskusjon. Problemstillinger

 • Lag et enkelt sjekkskjema for risikovurdering, kontroll og vedlikehold av maskinene i slyngrommet
 • Lag et enkelt skjema til bruk ved opplæring av andre som skal arbeide i slyngrommet
 • Læreren går igjennom egenrevisjon Sjekkliste 2 Helse, miljø og sikkerhet
 • (https://www.matmerk.no/no/ksl/ny-ksl-verktoey få tilsendt passord under Demogård)

Hjemmearbeid:

 • Gjennomfør en Egenrevisjon – Sjekkliste 2 Helse, miljø og sikkerhet. Vær ærlig når du fyller ut slik at du får oversikt over hva du trenger å gjøre for å oppfylle kravene.

Samling 3. (valgfritt)
Timer uten lærer: 3-4

Tema: Hva er en funksjonell driftsbygning?

Stikkord:
Driftsbygning med slyngerom som passer for driftsopplegget. Hvordan skal den se ut og hvordan bør denne være for å være rasjonell? Hvordan skal slyngrommet være og hvilke slynger, siler og lignende bør være tilstede?
Valgfritt om gruppen ønsker å besøke en av deltakernes driftsbygning, invitere seg til en annen birøkters bygning eller ikke besøke noen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Innlegg fra lærer basert på utarbeidet powerpointpresentasjon om krav til slyngerom/driftsbygning vedrørende hygiene og arbeidsflyt (hvis man ikke gjennomfører Samling 3, tas dette med under Samling 2). Felles diskusjon, arbeidsoppgaver

Problemstillinger:

 • Tegn en driftsbygning tilpasset birøkten med et driftsopplegg dere velger selv (kan være for 1 av deltakerne).
 • Beskriv valg av materialer i bygget. Husk at slyngerommet skal være i henhold til gjeldende forskrifter og meldes til Mattilsynet.
 • Legg stor vekt på å tegne et rasjonelt slyngerom med tilhørende utstyr. Diskuter og noter valg av gulv, vegg- og takbelegg.
 • Er kravene til HMS tatt hensyn til under planleggingen av driftsbygningen?

Arbeidsmåte

 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Kurset er beregnet å være med lærer og med en varighet på 8 timer og 2 kurskvelder. Kurset kan utvides med 1 kurskveld med 3-4 timer til et besøk i en driftsbygning.

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Utskrift av powerpointpresentasjonen som læreren bruker.
KSL-standarden: 10 Honning – sjekkliste med veiledning
KSL-standarden: 2 Helse, Miljø og Sikkerhet – sjekkliste med veiledning (finnes som hefte, men vil også være sjekkpunkter m/veiledning når en foretar Egenrevisjon).
Finn mye hjelpestoff til HMS-arbeidt her: https://www.matmerk.no/no/ksl/ny-ksl-verktoey/hms

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.