213 NKK Instruktør trinn 1

Godkjent for 45-60 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Kunnskapsmål:

 • God kunnskap: Veilede, analysere og utdype Kandidaten skal ha god forståelse av pensum og kunne bruke denne kunnskapen i praktisk instruksjon på en tilfredsstillende måte. Kursdeltageren skal kunne dele opp en øvelse i delmomenter og momenter og kunne veilede og gi opplæring på de ulike trinn hos sin målgruppe av kursdeltagere

Ferdighetsmål:

 • God ferdighet: Sette sammen, generalisere og gjennomføre. Instruktørkandidaten skal selvstendig og under realistiske forhold kunne gjennomføre et kurs. Han/hun skal kunne tilpasse sin instruksjon i forhold til ulike ekvipasjer. Instruktørkandidaten skal kunne utføre flere handlinger samtidig eller etter hverandre i en riktig rekkefølge.

Holdningsmål:

 • Gode holdninger: Oppfordre til å lære fra seg gode holdninger til hund og hundehold som er i tråd med NKKs etiske regelverk og til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Kursdeltakeren skal være kjent med dette regelverket. Kursdeltakeren skal kunne informere om innholdet i NKKs etiske regelverk, og skal kunne gi gode eksempler til hvordan man praktiserer et godt hundehold.

Målgruppe og forkunnskaper

De utøvere i hundesporten som vil ta et skritt videre, og begynne å instruere andre som bemyndiget instruktør.

Kurset er åpent for alle; men har noen krav til deltakerne som finnes her:
http://web2.nkk.no/filestore/Utdanningsplaner/UtdanningsplanTrinn1-2017.pdf

Kursinnhold

Pedagogikk (3 timer)

 • NKKs pedagogikkhefte for instruktører
 • I tillegg kommer praktisk bruk av de pedagogiske verktøyene

Opplæring, oppdragelse og sosialisering (10 timer)

 • Hundens utviklingsfaser
 • Sosialisering
 • Oppdragelse
 • Miljøtrening
 • Fysisk fostring, mental stimulering og psykisk aktivisering
 • Hverdagslydighet

Grunnopplæring av hund

 • Ros og belønning
 • Lek, Rolig- og passivitetsøvelser
 • Kontakt; hund og fører
 • Relevante øvelser

Adferd og regulering av adferd (10 timer)

 • Relasjon hund - menneske
 • Atferd og regulering av adferd
 • Funksjonskretser
 • Mentalitet og raseforskjeller, individuelle anlegg

Innlæring – generell innføring i grunnleggende læringsteori (10 timer)

Læringsteori
Ulike læringsmekanismer:

 • Habituering/sensitivering
 • Klassisk betinging
 • Fri/styrt operant betinging
 • Ekstinksjon

Forsterkerteori

 • Positiv/negativ straff/forsterkning
 • Forsterkerskalaer

Innlæringsveien, oppbygging av øvelser og kursplan (7 timer)

 • Innlæringsveien
 • Momenter og øvelser
 • Oppbygging av kursplan

Praksis (20 timer)

 • Pedagogikk i praksis
  *Hjemmelekse: Forberede en teoretisk og en praktisk leksjon. Leksjonen skal bygges opp etter det
  deltageren har lært om øvelsesoppbygging, MAKVIS og PMVIØK skal benyttes.

 • Kursdag/kveld:

Framføre muntlig og praktisk leksjon (hjemmeleksen) for lærer og de andre deltagerne på kurset, i en så
realistisk situasjon som mulig. Tid til rådighet: Minimum 10 min. til hver av leksjonene.

 • Tema til leksjonene hentes fra det hundefaglige pensumet og hjelp til gjennomføring av leksjonene
  hentes fra pedagogikkheftet.

 • Instruktør fører skjema ”Mal for bedømming av kandidatleksjon”, muntlig prøve og praktisk instruksjon,
  som skal sendes inn til NKK

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Utdanningsplan for instruktører trinn 1:
http://web2.nkk.no/filestore/Utdanningsplaner/UtdanningsplanTrinn1-2017.pdf

Krav til lærer/instruktør

Godkjent NKK Trinn III instruktør av NKKs hovedstyre.

Læringsressurser

PENSUMLITTERATUR

 • NKKs utdanningsplan for instruktører trinn I.
 • En pedagogisk veiledning for Norsk Kennel Klubs instruktører
 • Læring og adferd – kompendium til NKKs instruktørutdanning
 • NKKs lover og etiske regelverk (selvstudium)

Anbefalt litteratur

 • Din Hund (Järverud)
 • Din Hund Fortsetter (Järverud)
 • Etologiboken (Ingrid Tapper)
 • Bra relasjon (Kenth Svartberg)
 • Animal Assisted Activities With Dogs (Rainer Wohlfart og Line Sandstedt)
 • Mentalitetsboken (Curt Blixt)

Skjemaer i bruk:

 • Utdanningskort
 • Vurderingsskjema muntlig og praktisk leksjon

Kvalifiserende/test/eksamen

Når alle krav er oppfylt og kurset er gjennomført med beståtte eksamener, vil dette bli
lagt fram for offisiell godkjenning i Norsk Kennel Klub. Man får da status som
bemyndiget Instruktør trinn I i Norsk Kennel Klub.

Kurset har en skriftlig og en muntlig/praktisk eksamen som beskrives her:
http://web2.nkk.no/filestore/Utdanningsplaner/UtdanningsplanTrinn1-2017.pdf

Eventuelle merknader

For at kurset skal gi tilskudd etter voksenopplæringsloven er det bare kurstimer der minst tre deltakere er samlet, som gir tilskudd. Opplæring en til en eller selvstudium gir ikke rett til støtte. Ta kontakt med Studieforbundet om du lurer på noe.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.