184 Tillitsvalgt- kurs

Godkjent for 9-15 timer  |  5-50 deltakere

Mål, læringsmål

  • Tilføre deltakerne grunnleggende kunnskaper og innsikt i hvordan en organisasjon fungerer, og om hvordan de styrende organer best kan utøve sin funksjon.
  • Gi deltakerne innsikt i hvilke oppgaver som tilligger de ulike tillitsverv som leder, nestleder, kasserer og sekretær

Målgruppe og forkunnskaper

Tillitsvalgte og andre interesserte i lokale birøkterlag. Ingen spesielle forkunnskaper

Kursinnhold

Gjennomføres over tre samlinger á 3 timer.

Samling 1:

• Hva er en organisasjon?
o Formål og oppbygning
o Organisasjonsdemokrati
o Ivaretakelse av interesser
o Medlemmene - plikter og rettigheter
o Vedtekter
o Ledelse av en organisasjon
o Kommunikasjon og markedsføring
o Bruk av medier

Samling 2:

• Styret / tillitsvalgte
o Planlegging
o Oppgaver og fordeling av disse
o Leder
o Nestleder
o Kasserer
 Økonomi og regnskap
o Sekretær
 Brev/skriv/ informasjon
 Protokoller
 Medlemsregister
o Styremedlemmer

Samling 3

• Møter og drift
o Årsmøte
 - Innkalling
 - Saksliste
 - Forretningsorden
 - Møteledelse
 - Valg
 - Avstemning – avstemningsregler
 - Protokoll
o Medlemsmøter
o Styremøter
o Aktiviteter
o Komiteer og utvalg
o Kurs og praktisk opplæring

Arbeidsmåte

  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Gruppearbeid
  • Diskusjon

Lenker til eksempler på kursprogram

Samtaleforelesninger med innlagte summeoppgaver og gruppeoppgaver.

Krav til lærer/instruktør

Erfaring fra tillitsvalgtarbeid

Læringsressurser

Presentasjoner som kopieres til deltakerne

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen

Eventuelle merknader

Studieplanen er laget med utgangspunkt i kurs for tillitsvalgte og medlemmer i Østfold Birøkterlag

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.