1730 Florakunnskap og interessefellesskap

Mål

Utvide deltagernes kunnskapsgrunnlag om planter, natur og skjøtsel av natur. Bruke teoretisk og praktisk tilnærming for å lære om plantegrupper og artsbestemmelser. Bruke felles faglige interesser for å utvide nettverk og bli litt kjent med andre med samme interesse.

Målgruppe

Alle interesserte

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Samtidig elektronisk kommunikasjon er godkjent som arbeidsmåte

1. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 2

Tema

Gjennomgang av en plantegruppe, Norge eller utland

Stikkord

Visning av bilder og kunnskapsformidling på grunnlag av de utvalgte bilder.

Arbeidsform og gjennomføring

Lysbilder, gjennomgang av faglig art og samtale om bildene.

Problemstillinger

Faglig nivå må tilpasses tilhørerne. Det gjelder både de.mest faglig sterke og nykomlinger.

2. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 6

Tema

Organisert tur der det letes etter arter som ble gjennomgått på innledningsmøte..

Stikkord

Viktig å finne aktuelle turområder. Dersom det er gjennomgått utenlandsk materiale er det aktuelt å finne arter i samme familie..

Arbeidsform og gjennomføring

Oppdeling i smågrupper som gjennomgår det aktuelle området for å finne arter som planlagt.

Problemstillinger

Det vil alltid dukke opp andre funn enn planlagt. Disse må artsbestemmes så langt det er mulig. Samtale om turen

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Evakuering. Vurdering av læringsutbytte. Gode ideer for kommende opplegg.

Stikkord

Innlegg i artsobservasjoner. Gjennomgang av notater.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtaler. Tanker om videre arbeid.

Problemstillinger

Viktig at flest mulig deltar på hele opplegget. Det kan være viktig å poengtere læringsutbytte ved det totale opplegget.

Litteratur/materiell for deltakerne

Floraer og andre bøker med informasjon om det aktuelle området og planter som er funnet i det aktuelle området.

Krav til lærer/instruktør

Person med tilstrekkelig botanisk kunnskap

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Annen litteratur av samme type som nevnt over.

Opplegg for evaluering

Samtale eventuelt evalueringsskjema til alle deltagere.