1721 Ett år i min hage

Mål

Lære basisprinsipper i planlegging og vedlikehold av hage og om mikrolivet i jorda. Det vil bli lagt vekt på jordsmonn, skjøtsel, vekster og nytteinsekter. Deltakerne vil også lære om stauder, busker, trær og nyttevekster.

Målgruppe

Hageeiere som ønsker å få mer ut av hagen sin. Medlemmer og ikke-medlemmer av Hageselskapet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 20 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Plan for egen hage er gjennomgangstemaet. Praktiske temaer knyttet til dette tas opp underveis. Det vil bli 4 samlinger med lærer (gartner).

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Introduksjon til kurset. Presentasjon av deltakerne og deres hagespørsmål.

Stikkord

Skjøtsel året rundt. Vår (bl.a. beskjæring og gjødsling), sommer og høst.

Arbeidsform og gjennomføring

Første delen blir en introduksjon til kurset, andre delen blir forelesning og diskusjon.

Problemstillinger

Deltakernes problemstillinger.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Hageplanlegging

Stikkord

Langsiktig hageplanlegging. Planteskisser, målestokk, hvordan man går fram for å lage egen hageplan.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og øving på å tegne egen hage. Gruppearbeid, løsningsforslag i plenum.

Problemstillinger

Hvilke ønsker har jeg for den ferdige hagen.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Jord og jordkvalitet

Stikkord

Kompost, dekkmaterialer, kanter/avgrensninger, nyttehagen/grønnsakhagen. Insekter.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, gruppearbeid, oppsummering i plenum.

Problemstillinger

Mikroliv og vedlikehold.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Plantevalg

Stikkord

Aktsomhet, svartelisting, Artsdatabanken, rødlisting. Evaluering av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, gruppearbeid/diskusjoner i plenum.

Problemstillinger

Hvilke plante hvor og hageeiers ansvar.

Litteratur/materiell for deltakerne

Hageselskapets sortsliste Materialer utarbeidet av Merete Hugaas Hageselskapets hjemmesider, Norsk hagetidend A3-ark, linjaler, blyanter Hagelitteratur om stauder, grønnsaker, jord Internett; bl.a. Artsdatabanken Naturmangfoldsloven – forenklet versjon Nye forskrifter om innføring, omsetting og utsetting av en rekke arter 1.1.2016.

Krav til lærer/instruktør

Lærer er utdannet gartner med undervisningserfaring, og assistenter er erfarne hageamatører med undervisningserfaring.

Opplegg for evaluering

Studieforbundets evalueringsskjema