169 Plantekunnskap

Godkjent for 8-30 timer  |  5-18 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakerne skal lære navn på planter som er funnet ved gjennomførte ekskursjoner.
 • Deltakerne skal arbeide med å være oppmerksomme på detaljer i landskapet og ved planter spesielt.
 • Deltakerne skal innøve metoder for bestemmelse av planter
 • Deltakerne skal bruke metodene for bestemmelse av planter

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som er interessert i planter og bestemmelse og navn på blomster

Kursinnhold

 • Arbeide med bestemmelse av planter i familie, slekt og art.
 • Bestemmelsen foregår gjennom ekskursjoner som går til ulike landskapstyper.
 • Planter som blir funne under ekskursjonen blir i fellesskap bestemt til art så ofte som mulig.
 • Det arbeides med hvordan mer kunnskap om plantene kan skaffes til veie.
 • Det utarbeides en liste over funn.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Gruppearbeid
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Samtidig elektronisk kommunikasjon
 • Arbeidet foregår i hovedsak ute i felt med etterarbeid for å sikre arbeidet som er gjort i løpet av dagen.
 • Det velges ut landsskap i forhold til eksisterende kunnskap som utgangspunkt for neste læringsøkt.
 • Mange ønsker å fotografere for å kunne arbeide videre med bestemmelse av arter seinere. Dokumentasjon gjennom fotografering demonstrerer. Bildene gir grunnlag for etterarbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Person/personer med tilstrekkelig grunnleggende artskunnskap.

Læringsressurser

Floraer i bokform eller på nett.

Eventuelle merknader

Timetallet vil avhenge av antall ekskursjoner som gjennomføres.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.