1682 Landbrukspolitikken i endring - lokale utfordringer

Mål:

  • Lokallaget av Norges Bonde- og Småbrukarlaget i Løten ønsker å bli bedre skolert i norsk landbrukspolitikk og studere endringer som er på gang.
    • Undersøke hvilke konsekvenser den nye politikken har lokalt.
    • Utfordre lokalpolitikere foran høstens kommunevalg på saker som er av betydning for det lokale landbruket.

Målgruppe:

Medlemmer og sympatisører av Norges Bonde- og Småbrukarlag

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Landbrukspolitikken i et historisk perspektiv

Stikkord:

Hva har vært bærebjelker i norsk landbrukspolitikk - hvilke endringer (politiske og strukturelle står vi overfor i dag.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og diskusjon

Problemstillinger:

Er det plass for mindre bruk i framtida? Hvordan sikre et bærekraftig landbruk både for miljøet og for bonden?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Jordbruksoppgjøret

Stikkord:

Organisasjonenes krav og statens tilbud.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og diskusjon

Problemstillinger:

Hvilke signaler gir dette for framtida til norsk landbruk, - Store og små bruk? Er effektiviseringskravene bærekraftige?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Kvinner i landbruket

Stikkord:

NBS har gjennomført et stort prosjekt om dette temaet. Hva er gjort? Hva har man funnet ut?
Hvilke problemstillinger reiser seg for kvinner i landbruket?

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og diskusjon

Problemstillinger:

Hvordan er det for jenter som ønsker å benytte seg av odelsretten? Hvilke begrensninger formelle og uformelle møter disse?

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Jordvern og vern av kulturlandskapet

Stikkord:

Nedbygging av matjord, vern av det gamle seterlandskapet, beiterett, rovdyrpolitikk

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og diskusjon

Problemstillinger:

Hva slags arealplaner foreligger i kommunen? Hvordan samsvarer disse med landbrukets interesser?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Rapport: Et landbruk uten kvinner

Oppdatert: 05.03.2015 00:00 av NBS

NOU 2015:1 Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd
Rapporten «Et landbruk uten kvinner», som er en kartlegging av kvinners motivasjon, muligheter og utfordringer i landbruket
Kommuneplanens arealdel

Krav til lærer/instruktør:

Særlig innsikt i gjeldende tema. Evne til formidling og skape refleksjon

Opplegg for evaluering:

Deltakere får et evalueringsskjema ved avsluttet kurskveld