1664 Birøkt Nybegynner - del 2 justert

Mål:

Kurset skal gi deltagerne grunnleggende kunnskap om birøkt slik at de har kunnskap til å drive sin egen birøkt.
Deltagerne skal lære seg viktige faktorer for god dyrevelferd, og hvordan dette implementeres i birøkten.
Deltagerne skal lære seg grunnleggende faktorer som påvirker honningutbyttet.
Deltagerne skal få en god innføring i hygienisk birøkt og sykdomsforebygging, og hvordan dette implementeres i birøkten.
Deltagerne skal få en innføring i gjeldende regelverk.
Deltagerne skal få grunnleggende kunnskap om honningbehandling.

Målgruppe:

Deltagere som har gjennomført Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet, eller har tilsvarende forkunnskaper. Deltakere som har startet med bikuber eller ønsker å skaffe dette gjennom sesongen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Har flyttet teori inn i nybegynnerkurs del 1 og til høsten for å unngå teori om sommeren. Rekkefølgen kan endres ved behov. Vandrebiten i samling 5 kan kuttes ut hvis det er lite aktuelt med vandring i området. Da sparer en noen kurstimer i Juli som er vanskelig å få god deltakelse på.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Praksis i bigården

Stikkord:

Bifolket – individ og samfunn
Bli kjent med bisamfunnet og kjenne igjen de forskejllige individene
Bli kjent med verneutstyre

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

• Hvordan oppføre seg i bigården?
• Ulike individer.
• De ulike kubedelene

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praksis i bigården

Stikkord:

Kubestell – oppbygging og trekk
Vurdere dronningens egenskaper

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

• Lære å tolke observasjoner en gjør ved og i kuben
• Lære rasjonelle og gode arbeidsteknikker
• Bli kjent med metoder for notatføring
• Vurdere bistyrke og plass\ • Vurdere gemytt
• Planlegge avleggerprodusjon

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praksis i bigården

Stikkord:

Sverming og svermhindring
Lage yngelavleggere
Høsting av sommerhonning
Sommerfôring ved trekkstopp

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

• Vurdere bistyrke og plass
• Kunne se tegn på svermetrang
• Kjenne noen svermhindringsmetoder
• Lære å lage yngelavlegger
• Lære å lage masksukker

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Praksis i bigården

Stikkord:

Innføring av dronninger i yngelavlegger eller skaksverm

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

• Kjenne metoder for dronninginnføring
• Lære å lage skaksverm

5. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Praksis i bigården - vandring

Stikkord:

Vandring

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården. Transportere kubene.

Problemstillinger:

• Sikker transport
• Ventilasjon
• Effektiv av og pålessing
• Fjerning av sommerhonning og vurdering av "nistepakke" i forkant

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Praksis i bigården - kontroll

Stikkord:

Kontroll med vandrebigård

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigården.

Problemstillinger:

• Vurdere plassutvidelse
• Vurdere høsting
• Vurdere nødfôring

7. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Praksis i bigården - høsting og innvintring

Stikkord:

Høsting
Innvintring

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis i bigård

Problemstillinger:

Høsting av honning og klargjøring til innvintring
Kunne vurdere riktig plass i forhold til bistyrke
• Første fôring
• Kunne blande eget fôr
• Ha kunnskap om fornuftig vinterpakking

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Honningbehandling

Stikkord:

Honningbehandling

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori samt praksis på slyngerommet

Problemstillinger:

• Bli bevisst på god hygiene og gode rutiner i slyngerommet
• Bli kjent med utstyr og lære god arbeidsteknikk
• Måling av vannprosent
• Røring og tapping
• Rammesortering og voksbehandling

9. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Høsting og honningbehandling, HMS og KSL

Stikkord:

Høsting
Slynging
Honningbehandling
Kvalitetssystem i landbruket
Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

• Kjenne ulike metoder for å høste honning.
• Gode rutiner i slyngerommet.
• Hvordan behandle honning ved levering til Honningcentralen og ved egen omsetning.
• God kunnskap om gjeldende merkekrav.
• Kjenne til KSL-systemet for å sikre gode rutiner i egen drift.
• Kjenne til HMS for å sikre gode rutiner i egen drift.

10. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Sykdom og sykdomsbehandling

Stikkord:

Sykdom- og sykdomsbehandling
De viktigste sykdommer og parasitter
Forebygging og behandling
Oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

• Kjenne til de viktigste sykdommer og parasitter.
• Kjenne til forebyggende helsearbeid og behandling av de viktigste sykdommer og parasitter.
• God kunnskap om hygienisk birøkt.
• Oppsummering av sesongen

11. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Bekjempelse av varoa

Stikkord:

Oksalsyrebehandling
Alternative metoder

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis i bigård - gjennomføring av oksalsyrebehandling - teoretisk demo av maursyrebehandling

Problemstillinger:

• Kunne foreta behandling med oksalsyre

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ingarsis Birøkt.Forfatter: Roar Ree Kirkevold
Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad

Krav til lærer/instruktør:

God kunnskap om birøkt

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Ingarsis birøkt. Forfatter. Roar Ree Kirkevold
Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad
Boken om biodling.
Lærebog i biavl. Forfatter: Eigil Holm.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema