1662 Birøkt Nybegynner - del 1 utvidet

Mål:

Kurset vil gi deltakerne en innføring i bienes verden.
Kurset skal gi deltagerne et faglig grunnlag for å vurdere om de ønsker å starte med birøkt.
Kurset skal gi deltagerne kunnnskap om naturens samspill, bienes plass i økosystemet, og verdien av å ta vare på insekter.
Kurset skal gi et godt teoretisk utgangspunkt før en starter del 2 av kurset som er mer praktisk rettet.

Målgruppe:

Alle som ønsker å vite mer om birøkt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bifolket – individ og samfunn

Stikkord:

• Biologi
• Sosiologi
• Naturlig årlig livsrytme.
• Dronningen og de gode hjelperne

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Video. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

• Ulike raser.
• Ulike individer.
• Arbeiderbienes ulike funksjoner.\ • Forstå individ og samfunn.
• Forstå den naturlige livsrytmen gjennom året.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Naturgrunnlaget, utstyr, bigårdsplass

Stikkord:

• Klima/ værforhold
• Trekkplantene, vekstforhold, nektarproduksjon og trekkperioder
• Egen bigårdsplass
• Utstyr
• Norsk mål

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Demonstrasjon av utstyr, deltagerne blir kjent med utstyret. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

• Kjenne til lokale klimaforhold.
• Hvordan påvirker været biene?
• Trekkforhold i forhold til utviklingen i kuben.
• De viktigste trekkplantene gjennom året.
• Kunne velge en egnet bigårdsplass
• Kjenne til norsk mål og ulikt utstyr.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Samfunnsmessige rammebetingelser, ulike honningtyper

Stikkord:

• Økonomiske og næringspolitiske
• Næring og organisering
• Økologisk honningproduksjon
• Ulike honningtyper

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Honningsmaking og diskusjon rundt ulike honningtyper.

Problemstillinger:

• Kjenne til Norges Birøkterlag, Honningcentralen, Mattilsynet.
• Kunnskap og gjeldende lover og regler, støtteordninger.
• Kunnskap om norsk birøkt generelt.
• Kjenne til økologisk honningproduksjon.
• Kjennskap til kostnader og hvor og hvordan man kan få kjøpt bifolk og utsyr.
• Kjenne til ulike typer honning.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Kubestell – oppbygging og trekk

Stikkord:

• Utfordringer og teknikker
• Vandring
• Standardisering av driftsopplegg

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

• De viktigste arbeidsoperasjonene fra vår til høst.
• Kjenne til vandringsmuligheter.
• Kunne sette opp en plan for hvordan du skal jobbe om sommeren.
• Kunne bruke et noteringssystem for driften.
• Hvordan sikre en god overvintring og godt grunnlag for neste sesong?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Sverming og svermhindring, dronningproduksjon

Stikkord:

• Svermhindringsmetoder
• Innføring av dronninger

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag. Spørsmål og svar.

Problemstillinger:

• Kjenne forhold som påvirker sverming.
• Ha god kunnskap om prinsippene rundt sverming.
• Kjenne til minimum 2 svermforebyggende metoder.
• Ha god kunnskap om hva man skal gjøre når man finner dronningceller.
• Kjenne til svermbehandlingsmetoder (+ regelverk for svermbehandling.
) • Kjenne til prinsippene bak dronningproduksjon.
• Kunnskap om hvordan føre inn dronninger.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ingarsis Birøkt.Forfatter: Roar Ree Kirkevold Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad

Krav til lærer/instruktør:

God kunnskap om birøkt.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Ingarsis birøkt. Forfatter. Roar Ree Kirkevold
Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad
Boken om biodling.
Lærebog i biavl. Forfatter: Eigil Holm.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema