1499 Arbeid i lokallag

Mål:

Få kjennskap til verving og synleggjering av lokallaget gjennom planlegging på internett og telefon.
Kunne delta på styremøte ved at rutinar, lovar og reglar gjennomgåas.
Få innsikt i oppgåver til det enkelte styreverv ved å ha gjennomgått eksempel og tenkte scenarie.
Få innsikt i kva styret skal gjere for å fungere best mogleg, med vekt på planlegging og økonomi.
Kunne administrere val.
Kunne lage ein årsplan og gjennomføre eit årsmøte.

Målgruppe:

Styremedlemmar og andre lokallagsmedlemmar

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeida for 5 til 15 deltakarar. Det vil ikkje utbetalast tilskot til dette kurset dersom færre enn 3 deltakarar fullfører kurset

1. samling

Timer uten lærer: 5

Tema:

Styremøte

Stikkord:

Korleis fungerer eit styre? Saksliste og saker som skal takast opp.

Arbeidsform og gjennomføring:

Styremøte/kurskveld, med gjennomføring av eit styremøte der vi legg vekt på ulike enkeltoppgåver i styret.

Problemstillinger:

Formålsparagraf, lover og vedtekter.

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Verving og stand (1+3+1 time)

Stikkord:

Vi skal lære å leggje tilrette for verving og stand gjennom planlegging på internett, telefon og i møte.
Planlegging: Vi drøftar ulike verkemidlar for å verve. Kva kan vi bruke? Kva treng ein for å gjennomføre ein stand? Kva menneskelege ressursar kan ein dra nytte av? Gjennomføring. Evaluering på internett, telefon og i møte.

Arbeidsform og gjennomføring:

Vi planlegg og gjennomfører eit arrangement.

Problemstillinger:

Klarer alle å få deltatt via internett og telefonkontakt? Kva forventningar har vi? Klarer vi å gjennomføre det? Får vi vervet nokon? Kva lærte vi av dette? Er det noko som kan vidareførast?

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Styrets arbeidsform

Stikkord:

-Leiar/nestleiar
-Sekretær
-Kasserar
-Styremedlem

Arbeidsform og gjennomføring:

Styremøte/kurskveld, med gjennomføring av eit styremøte der vi legg vekt på ulike enkeltoppgåver i styret.

Problemstillinger:

Val, valkomité og årsmøte.

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Planlegging/årsplan

Stikkord:

Kva skal til for å datofeste eit arrangement? Kva type arrangement kan passe i et hagelag?

Arbeidsform og gjennomføring:

Diskusjon og praktisk arbeid

Problemstillinger:

Feriar, andre viktige hendingar, kostnader, budsjett, prisar

5. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Årsmøteplanlegging

Stikkord:

Saker som skal med til årsmøte
Val
Vedtekter
Møte-og diskusjonsleing
Praktisk gjennomføring

Arbeidsform og gjennomføring:

Styremøte/kurskveld, med der vi legg vekt på ulike enkeltoppgåver i styret i forhold til eit årsmøte.

Problemstillinger:

Generelle regler for møter og formelle krav

6. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Årsmøte

Stikkord:

Valkomiteens arbeid.
Årsmøte.
Møte- og diskusjonsleiing
Formelle møter: forretningsorden, avstemning.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gjennomføring av eit årsmøte der vi legg vekt på ulike enkeltoppgåver ved gjennomføring.

Problemstillinger:

Generelle regler for møter formelle krav

Litteratur/materiell for deltakerne:

www.hageselskapet.no ”Bakhagen”

Krav til lærer/instruktør:

Kjennskap til Hageselskapet og organisasjonsarbeid.