1476 Inspirasjonssamling

Mål:

Gi de voksne i 4H-klubbene en bedre start på året og opplæring/faglig påfyll i hva det vil si å være klubbrådgiver i 4H. Gi klubbrådgivere inspirasjon til videre innsats i 4H. Øke klubbrådgivernes kompetanse tilknyttet veiledning av 4H-klubber og vise flere muligheter til aktiviteter og samarbeidsformer.

Målgruppe:

Klubbrådgivere og andre voksne i 4H.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 40 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 1

Tema:

4H Matskule

Stikkord:

Info om matskuleprosjektet, tankene og idealismen bak det heile.
Korleis organisere matskule.
Praktisk del.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, teori og praktisk gjennomføring til seinare eget bruk.

Problemstillinger:

Korleis kan vi formidle matglede til barn og unge?
Korleis kan vi øke bevisstheita rundt kor maten vår kjem fra og kva som er i den?
Korleis lære å lage mat med og utan oppskrift?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

4H og samarbeidspartnarar

Stikkord:

Foredrag om samarbeidet til 4H og Forbundet Kysten og korleis det har fungert i Bodø. Tips om korleis ein kan bygge opp samarbeid og korleis ein må tenke heilhet for å få det til. Praktisk uteaktivitet som passar i både 4H og Forbundet Kysten.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og praktisk del med uteaktivitetar

Problemstillinger:

Korleis få til gote samarbeid med andre i forbindelse med egne klubbar?
Korleis kan vi bidra til andre sitt fellesskap og korleis kan vi nyte godt av andre sin kunnskap?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Utfordringar i 4H klubben

Stikkord:

Vi skal sjå på konkrete (anonyme) eksempel på utfordringar som kan oppstå i frivillige lag og klubbar. Dette blir ein arena for deling av idear og konkrete løysningar på ulike problem.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid med veiledar

Problemstillinger:

Korleis tilrettelegge for vanskeligstilt medlem?
Korleis kan vi endre tidsfristkulturen?
Korleis formidle "riktige" haldningar i forhold til det vi held på med?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Positive erfaringar i klubbane

Stikkord:

Alle har vi positive opplevelsar i klubbane. Denne delen skal vere ein arena for å dele av dei positive erfaringane som er direkte resultat av gjennomførte tiltak.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid med veiledar

Problemstillinger:

Korleis gjere negativt til positivt?
Korleis utnytte dei menneskelige ressursane vi har?

Litteratur/materiell for deltakerne:

4H Matskule si nettside 4H Norge si heimeside/medlemssidene

Krav til lærer/instruktør:

Spesialkompetanse innanfor dei ulike områda

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

4H Matskule si nettside 4H Norge si heimeside/medlemssidene

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringsskjema