1473 Organisasjonen og tillitsvalgte i Dnh

Mål

Lære tillitsvalgte om organisasjonen og hvordan de best kan gjennomføre oppgavene som de er blitt valgt til

Målgruppe

Nye tillitsvalgte, men også som oppfrisking for andre tillitsvalgte

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 15-20 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er lagt opp som et kurs med 5 samlinger, evt. som et dagsseminar

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Fakta om Dnh. Vedtekter. Organisasjonsoppbygging

Stikkord

Visjon, mål og strategiplaner
Gjennomgang av sentrale vedtekter
Normalvedtekter for fylkesavdelinger og lokallag
Organisasjonen: Representantskapet, Landsstyret, administrasjonen, fylkesavdelinger, lokallag

Arbeidsform og gjennomføring

Litt opp til kursleder, men foredrag om organisasjonen, gruppearbeid om spørsmålene og plenumsdiskusjoner med felles oppsummering kan være en fin innføring til temaet.

Problemstillinger

1. Hva er – og hva burde fylkesavdelingens plass og betydning være?
2. Hva er – og hva burde lokallagets plass og betydning være?
3. Evt. hvor selvstendige er/ burde lokallag og fylkesavdelinger være?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Praktisk drift av fylkesavdelinger og av lokallag

Stikkord

Årshjul.
Drift av fylkesavdelinger: Om fylkesleddet, styrearbeid i fylket, styre og rep. møte i fylket
Drift av lokallaget: Om lokalleddet, styrearbeid i lokallaget, styre og rep. møte i lokallaget. Hagelagsmøter. Årsmøtet.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag. Gruppearbeid. Diskusjoner. Felles oppsummering

Problemstillinger

1. Hvordan drives fylkesavdelingen/lokallaget i forhold til vedtektene?
2. Hvordan drives fylkesavdelingen/lokallaget i forhold til de daglige arbeidsoppgavene?
3. Tenk igjennom: Hva er best – faste oppgaver eller rullering av enkelte funksjoner? Delegering av oppgaver fra leder? Annet?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Nettportal, nettvett, mediekunnskap light: Formidling og tekst, bruk av bilder og kilder, medlemsregister og publisering av nyheter.

Stikkord

Nettportal, sosiale medier, medlemsarkiv, bruksanvisninger

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon om nettportal, gruppearbeid/individuelt arbeid

Problemstillinger

1. Hvilken plattform er best i fylkes-/hagelagssammenheng - nettportal eller konkurrerende sosiale medier som Facebook?
2. Hvilke endringer er det naturlig at lokallag gjør i medlemsregisteret og hvilke burde gjøres sentralt?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Markedsføring og profilering. Medlemspleie.

Stikkord

Markedsføring og profilering, merkevarebygging, medlemspleie, nettportal, sosiale medier, lokalavis

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppearbeid hvor man utveksler erfaringer, evt. foredrag hvis det er mange nye. Felles oppsummering og diskusjon.

Problemstillinger

1. Hvordan blir vi bedre på formidling og åpen kommunikasjon?
2. Hvordan kan vi gjøre oss synlige i nærmiljø og på nett?

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Rapportering og tidsfrister. Hedersbevisninger og diplomer. Skjemaer og maler.

Stikkord

Enkle og oversiktlige rutiner
Rutiner for Fylkesavdelinger
Rutiner for lokallag
Programårboken ”Hva skjer”
Årets hagelag/ Hageselskapets hagekulturpris
Hederstegn m. Diplom/ Æresmedlemskap
Om skjema og maler.

Arbeidsform og gjennomføring

Felles gjennomgang, selvstendig søk? finne fram til opplysninger i nettportalen, oppsummering.

Problemstillinger

Hvordan finne igjen informasjonen når man trenger den?

Litteratur/materiell for deltakerne

«Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet» på www.hageselskapet.no
Litteratur som omhandler organisasjonsarbeid
Litteratur som omhandler medier/budskap
Hageselskapets vedtekter. Siste års ”Hva skjer ”. www.hageselskapet.no
Ideelt sett: Tilgang til nettet (evt. felles gjennomgang med prosjektor)
Brukermanualer i nettportalen