1451 Ettersøk videregående

Mål

• Gi kompetanse til å lede og gjennomføre offentlige ettersøk.
• Gi utvidet kompetanse til gjennomføring av ettersøk på eget jaktlag eller på vegne av andre.
• Spisskompetanse på skuddplassundersøkelser.
• Kompetanse på sikkerhet og human avliving i ettersøkssituasjoner.

Målgruppe

Jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Lokaliteter: Undervisningen foregår både inne og ute, men det bør være i umiddelbar nærhet til øvelsesområdet for å sikre vekslinger mellom teori og praksis.
Kvalifiserende: Fra 1.april 2016 er det krav om at alle som tar på seg ettersøk for det offentlige, har gjennomført "Ettersøk videregående". Dette kurset oppfyller kravene til Miljødirektoratet. For mer informasjon, se egen instruks i forskriften om jakt, felling og fangst.
Kompetansekrav: For de som skal skrive avtale med kommunen, så krever Miljødirektoratet at deltakerne har avlagt "Ettersøk videregående - del 1, er registrert i Jegerregisteret og at de har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret, før en kan ta den praktiske delen av kurset.

Kunnskapstest: Alle må avlegge en elektronisk eksamen, bestående av 15 avkrysningsspørsmål, der kravet for bestått er 12 riktige, før de kan starte på del 2 av kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Ettersøk videregående. Teori med e- læring.

Stikkord

Tema 1: Lovverk og ansvar
Tema 2: Kommunens rolle og ansvar
Tema 3: Sikkerhet og kommunikasjon
Tema 4: Viltpåkjørsel- og skuddplassundersøkelse
Tema 5: Ettersøk og trafikk
Tema 6: Den offentlige ettersøkshunden
Aktuelt lovverk, forskrifter og andre relevante bestemmelser for ettersøk og for det offentlige. Rettigheter og plikter ved å ta på seg offentlige ettersøksoppdrag, og kommunens rolle og ansvar. Ettersøk kan være risikofylt og det er viktig å kunne god sikkerhet og kommunikasjon. Lære seg å vite hva en skal se etter på et skadested. Hvordan forholde seg til å jobbe på vei og jernbane, hva må en være klar over. Påkjørsler, de vanskelige ettersøkene. Innføring i innlæringsveien med tips og råd for å trene opp den offentlige ettersøkshunden, samt litt om ettersøksteknikk.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesninger inne. E-læringskurset «Ettersøk videregående - del 1 gjennomgås. Det forutsettes at alle har med egen PC og selv løser oppgavene underveis. Instruktør vil være tilstede og kan svare på spørsmål og bidra til gode diskusjoner. Alle må avlegge elektronisk eksamen på egen PC, før de kan starte på den praktiske utedagen.

Problemstillinger

Sørge for at ettersøksjegeren har alle nødvendige kunnskaper og vet hva han eller hun skal forholde seg til og har krav på fra det offentlige, når han eller hun tar på seg offentlige ettersøksoppdrag. Gi den aktuelle ettersøksjegeren både teoretiske og praktiske kunnskaper for å kunne gjennomføre et ettersøk.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Ettersøk videregående. Praksis.

Stikkord

Tema 1: Innføring i ettersøk og trafikk (2 timer).
Tema 2: Viltpåkjørsel- og skuddplassundersøkelse (4 timer).
Tema 3: Avlivingsskuddet (2 timer).
Hvordan forholde seg til å jobbe på vei og jernbane, hva må en være klar over. Påkjørsler, de vanskelige ettersøkene. Lære seg å vite hva en skal se etter på et skadested, hva viser skadestedet oss og hvor er dyret truffet. Hvordan plassere avlivingsskuddet, trening på hurtig skyting, viktigheten av riktig tilpasset våpen og sikkerhetsvurdering ved bruk av skytevåpen.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon, praktiske øvelser og praktisk skyting. Hele dagen foregår utendørs.

Problemstillinger

Kursdeltakerne skal gjennom praktiske øvelser tilføres ferdigheter som øker hundefører og ettersøksekvipasjens kompetanse og forståelse for å lede og gjennomføre vanskelige ettersøk.

Litteratur/materiell for deltakerne

Kursmateriell: heftet «Ettersøk for de viderekommende" og del II fra heftet "Fra valp til godkjent ettersøkshund", fra NJFF.
Alle som skal skrive avtale med kommunen må medbringe dokumentasjon på at; "Ettersøk videregående - del 1" er gjennomført, at de er registrert i Jegerregisteret, at de har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret, før de kan starte på den praktiske utedagen.
Alle kursdeltakerne må ha med seg egen PC, samt rifle og ammunisjon til kurset.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en av NJFFs fylkesinstruktører i ettersøk. Eventuelt kan kurset gjennomføres lokalt/regionalt av lokal ettersøksinstruktør, som har fullført "NJFFs jakthund instruktør trinn II (St.plan 1713) og har avtale med fylkeslaget.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Det er utarbeidet egen pp-presentasjon, egen dreiebok med øvelser som kan brukes på skadestedet og egne skyteøvelser, som ligger tilgjengelig for instruktøren på NJFFs instruktørportal. NJFF har også egne skyteskiver som ligger tilgjengelig i NJFF-butikken.

Opplegg for evaluering

Kurset evalueres muntlig og skriftlig etter endt kurs.