1339 Hjemmelading av riflepatroner.

Mål:

Deltagerne skal etter kurset være i stand til å lade og utvikle sin egen ammunisjon for trening og jakt.

Målgruppe:

Kurset er et grunnleggende kurs, og har nybegynnere som målgruppe. Det kreves ingen forkunnskaper.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Sikkerhet

Stikkord:

Behandling av brennbart og eksplosivt materiale, Oppbevaring og lagring av eksplosiver i hht. lover og vedtekter. Identifisering av krutt, typer krutt, hurtig og langsomtbrennende krutt. Typer tennhetter, behandling og oppbevaring av tennhetter. Personlige forhåndregler og systematikk for å ivareta sikkerhet i ladeprosessen. Anskaffelse av eksplosiver (gjennomgang angående kjøp av nødvendige eksplosiver, kuler etc.) Ladeverktøy og utstyr: - deltakerne ser på og lærer hovedprinsipp for bruken av verktøy og utstyr - ladepresse - kalibreringsverktøy - hylsetrimmer - kruttvekt - kruttmål - tennhetteuttaker/innsetter, smøresett etc.

Arbeidsform og gjennomføring:

Dialogbasert, med praktiske arbeidsoppgaver og Powerpoint-presentasjon.

Problemstillinger:

1. Hva er brennbart og hva er eksplosivt materiale?
2. Hva er sikker oppbevaring av brennbart og eksplosivt materiale?
3. Hvilke presser bør brukes av nybegynnere som vil begynne med hjemmelading?
4.Hva bør ikke brukes i første omgang?
5.Hvor mye krutt/ ferdigladede patroner kan oppbevares?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Oppsett og klargjøring av utstyr.

Stikkord:

Sette opp Ladebenken. Valg av krutt. Lære og lese krutt-tabeller for bruk til ladning, Merking og LOT-nummer. Tegn på unormalt trykk, måling av trykk, måling av egne maksladninger, Boxer/Berdan. Sortere hylser, Smøre hylser, Fjerning av tennhetta, Presse hylse, Trimming av hylselengden. Fjerne grader i hylsehalsen. Inspeksjon av hylsa. Finne ønsket patronlengde og patron tilpasset kammer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Standard forelesning inkl. demonstrering. Video og Powerpoint-visning

Problemstillinger:

1. Hvilke egenskaper har krutt?
2. Er krutt eksplosivt?
3. Hva kan en krutt-tabell gi oss info om?
4. Hvorfor bør vi notere ned innstillinger og ladedata?
5. Kan Natoammunisjon brukes som 308W jakt ammo?
6. Feil som kan skje under ladeprossessen og farene som er forbundet med dette.
7. Sikkerhetsregler ved håndtering og bruk av krutt. Faremomenter.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Sette sammen patronen.

Stikkord:

Tennhetta - valg av rett type til rett hylse, isetting av ny tennhette. Måling og veiing av krutt. Fylling av krutt i hylsa. Kontroll av kruttmengde. Innstilling av Seater Die. Montering av prosjektil. Kontroll av ferdig patron. Diskusjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser. Antall patroner: Max 20 pr. deltaker

Problemstillinger:

1. Problemer og farer ved fylling av krutt.
2. Helpressing eller kun halspressing?
3. Hva bør en være obs på i forhold til boxer- og berdanhylser?
4. Hvor mange ganger kan/bør ei hylse presses?
5. Hva er best, kruttvekt eller kruttmål?
6. Hvordan finne riktig patronlengde for kammeret? Har denne regelen noen unntak?
7. Hva bør en være ekstra oppmerksom på ved ladning av jaktpatroner?
8. Hva er en god jaktkule?
9. Hva gir en kule gode ballistiske egenskaper?
10. Hvordan lese ladetabeller? Hvor bør en starte ved ladning ut i fra tabell?
11. Kan en lade uten å bruke tabeller?
12. Feil som kan skje under ladeprossessen og farene som er forbundet med dette.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Testskyting (på godkjent skytebane).

Stikkord:

Testskyting av egne hjemmeladede patroner. Sammenligning med fabrikkammunisjon. Skyting over kronograf. Tolking av oppnådde resultater. Diskutere mulige forbedringer. En oppsummering av ladekurset og ladeprosessen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk skyting under veiledning av godkjente instruktør.

Problemstillinger:

1. Hvor enkelt er det å oppnå samme presisjon som på fabrikkladet ammunisjon?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Våpenjournalens ladebok eller Ladeboken HM Nordic. Videoen ”Metallic Realoding” . Egenprodusert Powerpoint. Internett.

Krav til lærer/instruktør:

Ingen formelle krav bortsett fra god erfaring med hjemmelading. Testskyting betinges utført på godkjent bane og med godkjent instruktør.

Opplegg for evaluering:

Ikke noe formelt opplegg for evaluering, men diskusjon av resultater.