4123 Jordbruksforhandlingene 2016

Mål

Gjennom studiearbeidet skal bønder og småbrukere få innsikt i Jordbruksavtalen og den stadig pågående debatten rundt dette temaet, slik at de kan få større mulighet til å være med på å påvirke prosessene som leder til sluttresultatet i jordbrukspolitikken.

Målgruppe

Bønder og småbrukere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette er et forslag til hvordan studieopplegget for Jordbruksoppgjøret kan gjøres. For mer utfyllende tekst og opplegg, se fullstendig studieheftet på www.smabrukarlaget.no

1. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

• Jordbruksavtalen 2015 • Forløp i forhandlingene
• Utslag på referansebrukene
• Hva prioriterte partene?
• Kornproduksjonen
• Produksjon av sau/lam
• Produksjon av melk og storfekjøtt
• Oversikt over jordbruksavtalene fra 2002 til 2015
• Nærmere om budsjettmidler over jordbruksavtalen

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes på side 13 i studieheftet fra NBS

2. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

• Utviklingstrekk i norsk jordbruk
• Utvikling i jordbruksarealet
• Utvikling i husdyrproduksjonene
• Import av landbruksvarer

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes på side 15 i studieheftet fra NBS

3. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

• Økologisk jordbruk
• Midler til investeringer og drift
• Regjeringsplattformen for 2013 – 2017

Arbeidsform og gjennomføring

Studiering

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes på side 17, 18 og 20 i studieheftet fra NBS

4. samling

Timer uten lærer: 4

Tema

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

Studiering

Arbeidsform og gjennomføring

• Arbeidsgrupperapporter som blir lagt fram i januar/februar 2016
• Forenkling av virkemidlene over jordbruksavtalen
• Økt rekruttering
• Landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene

Problemstillinger

Spørsmål til tema finnes på side 21, 22 og 23 i studieheftet fra NBS

Litteratur/materiell for deltakerne

Kurset er basert på heftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2015". Heftet får du fra NBS. Det kan lastes ned fra hjemmesiden www.smabrukarlaget.no eller ring 24148950. Du kan også få heftet tilsendt på E- post ved å kontakte post@smabrukarlaget.no