Studieforbundet natur og miljø (N&M)

Opplæringsplan for Norges speiderforbund (NSF)

Oppdatert 21. februar 2018

1. Strategigrunnlag

Opplæring er en av grunnpilarene i idègrunnlaget for det å være speider. NSF sier selv at i dette idègrunnlaget ligger tanken om å utvikle seg selv - alene og sammen med andre. NSF har utarbeidet en Visjon 2024 og et Langtidsmål 2015-2024.

Kjerneverdiene til NSF er: Friluftsliv, Vennskap, Opplevelser og Samarbeid.

Her gjengir vi innledningsvis utdrag av NSF sine strategier og arbeidsplaner som vi mener har betydning for opplæringen de driver gjennom Studieforbundet natur og miljø.
Fra Arbeidsplan 2017-2018
Speidere vil ut: Patruljen i samfunnet – Vi vil bruke vår friluftslivskompetanse til å gi flere i samfunnet vårt opplevelse av vennskap, eventyr og mestring. Vi vil vise samfunnsansvar og skape mangfold i friluftslivet ved å ta med oss nye venner og nye målgrupper på tur. Vi utfordrer og utvikler oss selv ved å møte andre kulturer på en trygg arena. Denne satsingen blir bygget opp med ulike underprosjekter, aktiviteter og kampanjer som gjennomføres lokalt.
Patruljen tar ansvar: Videreutvikle opplæringen, og tilby nasjonale kursopplegg innen patrulje- og førerpatruljearbeid for å gi gode verktøy som styrker patruljesatsingen i grupper og kretser,
Nasjonalt kurssamarbeid – Vi vil fortsette ledertrenersamarbeidet på tvers av kretser, med mål om å gjennomføre flere kurs i grunntreningen, øke tilgjengeligheten på kurs i hele landet, og gi utvikling til den enkelte ledertrener ved å samarbeide med nye mennesker.
Trygge møter overalt! – For å bevisstgjøre og forebygge vil vi utvikle kurs- og programmateriell for å skape trygge barn og ledere i møte med mobbing, trakassering og overgrep.
Speiding når flere: Patruljen i samfunnet – Vi arbeider videre med Friluftsskolen i regi av speidere. Friluftsskolen,
Digitalisering – Vi vil tydeliggjøre vår profil, internt og eksternt. For å forenkle speidergruppenes hverdag vil vi gjøre mer programmateriell og administrative verktøy tilgjengelig digitalt.

Studieforbundet natur og miljø:
Virksomhetsplan
Nettsider
Kursstatistikk (oppdateres hver arbeidsdag)

2. Kursstatistikk

NSF har hatt en jamn kursaktivitet gjennom N&M de siste årene. Selv om kursaktiviteten har vært jamn, har den ligget på et lavt nivå i forhold til størrelsen på organisasjonen. Kursene initieres i stor grad gjennom kretsene og i noen grad fra NSF sentralt. Nytt i år (2017) er den store aktiviteten fra sjøspeiderne. Den store økningen av kursaktiviteten kan nesten utelukkende tilskrives deres kurs. Kursene gir også god økonomisk uttelling, da det ofte er lange kurs med mange kurstimer. Kursaktiviteten har en foreløpig topp i 2012 med 40 registrerte kurs, noe som nesten ble tangert med 36 kurs i 2017! Interessant og hyggelig å merke seg at det alt pr. 21/2- 2018 ligger 17 kurs i Speidrforbundets statistikk.

Kursstatistikk for 2017: 36 kurs, 341 deltakere, 1253 timer, kr 125 300 i tilskudd, 3 165 dugnadstimer
Gjennomsnitt pr. kurs:9,4 deltakere, 34,8 timer (gjennomsnittslengden pr. kurs øker med 10 timer fra 2016)
NSF øker med dette aktiviteten med 16 kurs for 2017, noe som i prosent gir en økning på 80%!

Oppgaver/Utfordringer:

 • NSF kan bruke N&M sin daglig oppdaterte statistikk for å få innsikt i sin kursaktivitet i fylker og lokallag.
 • Viktig at de sentrale personene som arbeider med opplæring har innsikt i hvordan de kan hente ut opplysninger fra statistikken som igjen er nyttig for planlegging og kontroll.
 • Med unntak av det sjøspeiderne har fått til å år, kan lesing av statistikken tyde på at det er de samme kursene fra stort sett de samme aktørene som meldes inn til N&M hvert år. Det bør det være en ambisjon for NSF å informere om N&M i kretsene og se på om noen av emne og fordypningskursene kan tas inn som kurs gjennom N&M.
 • N&M bruker statistikken aktivt for å følge med på kursaktivitet og enkeltkurs

 

3. Satsingsområder, prosjekter, medarbeideropplæring

Opplæringsplanen tar i hovedsak for seg 2018 og det sentrale leddet i NSF. Det er imidlertid også naturlig å trekke linjer til kretser og lokale lag, og utover 2018.

Satsinger for 2018:
Patruljen i samfunnet er hovedsatsingen som også genererer kurs gjennom N&M. Det er utarbeidet fire aktivitetspakker. Formålet med satsingen er å vise speideren som samfunnsansvarlig på flere områder, samt for den enkelte speider å få lærdom og innblikk i hva det vil si å ta samfunnsansvar. Lanseringen av de fem aktivitetspakkene vil foregå etter følgende tidsplan:
Ansvar - februar 2018
Bærekraft - april 2018
Inkludering - juni-august 2018
Rettferdighet - september 2018
Vennskap - november 2018
Trygge møter-opplegg som introduseres etter modell fra Sverige. Tar for seg å være trygg i en organisasjon, både i forhold til mulige fysiske og psykiske overgrep. Vil bla. inkluderes i ledertreningen.
Friluftslivsveiledere utdanning av friluftslivsveiledere for å fremme friluftslivskompetanse og -engasjement, og for å sette i gang friluftslivsaktiviteter på
alle nivåer i organisasjonen fortsetter i 2018.
Tverregionalt kurssamarbeid Fortsettelse av ledertrenersamarbeidet på tvers av kretser, med mål om å gjennomføre flere kurs i grunntreningen.

Opplæringsaktivitet 2018:
*Patruljeførerkurs (Peffkurs).
Grunntreningen med trinn I, II, III
Enkelte emne og fordypningskurs
Ledertrenerkurset

NSF er opptatt av inkludering. Noe er gjort lokalt inn mot asylmottak/flyktningmottak. Har også i denne sammenheng introdusert lavterskelsatsingen Bry deg!

Speiderne gjennomfører den årlige Speideraksjonen der inntekten går til Flyktninghjelpen.

Oppgaver/Utfordringer:

 • N&M har gjort NSF oppmerksom på at vi vil utlyse muligheten for å søke om pedagogiske utviklingsmidler for 2018
 • N&M holder seg orientert om NSF sine satsinger og ser på mulighetene for å lage kurs ut av satsinger og prosjekter.

 

4. Kvalitetsarbeid

Viktigste kvalitetsverktøy for opplæringen er gode studieplaner. NSF har 33 godkjente planer. NSF har godt gjennomarbeidet og detaljerte studieplaner som tar opp i seg idègrunnlaget og strategiene på en god måte. NSF har de siste årene oppdatert sin studieplankatalog gjennom N&M. Det har kommet hele 11 nye studieplaner fra sjøspeiderne i 2017 og hittil i 2018.

Planene kommer for det meste fra NSF sentralt. NSF sine studieplaner befinner seg tematisk innenfor friluftsliv og organisasjon.
I NSF har Komité speiding det faglige ansvaret for opplæringen og i tillegg er det en avdeling med konsulenter for program og lederutvikling. Lokalt i forbundet har NSF ledertrenere (kursholdere) som jevnlig arrangerer kurs i forbundet. Siden opplæring står så sentralt har N&M god kontakt med konsulentene for program og lederutviklingen om kursutviklingen. Vi har en avtale om at nye studieplaner skal forelegges NSF for en vurdering før de godkjennes til bruk hos Studieforbundet.

En overordnet tilnærming til særskilt pedagogikk i friluft/fritid bør være noe N&M og NSF kan bidra med inn i medlemsorganisasjonenes kursutvikling.

Oppgaver/Utfordringer:

 • NSF holder seg orientert om de studieplaner som ligger ute på N&M sin hjemmeside og gir tilbakemelding til studiekonsulent om endringer som blir gjort eller som bør gjøres.
 • N&M og NSF har en avtale om at studieplaner vurderes hos NSF før de godkjennes hos Studieforbundet.
 • N&M står i kontakt med de som lager studieplaner i NSF om utviklingen av nye studieplaner og om å holde studieplankatalogen oppdatert.

 

5. Eventuelt

NSF var ikke representert på N&M sitt Årsmøte eller på Årskonferansen. Dette hang noe sammen med den store arbeidsmengden som Landsleiren medførte, NSF vil forsøke å være tilstede på disse arenaene i år. VI kan imidlertid nevne at tidligere generalsekretær for Speiderforbundet Karen Johanne Strømstad hold innledningsforedraget på N&M sin Årskonferanse.

Studieforbundet har informert NSF om Tilretteleggingstilskudd, en tilskuddsordningen for å legge til rette for kursdeltakere med spesielle behov.

Studieforbundet og NSF vil samarbeide om en databehandleravtale og andre utfordringer som måtte følge av ny personvernlov i mai 2018.

Oppgaver/Utfordringer:

 • N&M og NSF samarbeider om en databehandlingsavtale i forbindelse med ny personvernlov i mai 2018.
 • NSF vil informere i sin organisasjon om Tilretteleggingstilskuddet.
 • NSF synliggjør N&M på sine hjemmesider og linke til N&M og NSF sine studieplaner på nett.
 • N&M vil gjerne få på plass et kontaktpunkt inn mot kretsledere der de kan komme for å informere om Studieforbundet, eventiuelt at NSF sentralt informerer om STudieforbundet i aktuelle fora.