Studieforbundet natur og miljø (N&M)

Opplæringsplan for Norsk Kennel Klub (NKK)

Oppdatert 21. mars 2018

1. Strategigrunnlag

NKK historie og grunnlag: NKK ble stiftet i Kristiania i 1898. Det var jegere som tok initiativet til dannelsen av en nasjonal kennelklubb. I jakthundmiljøet vokste det frem et behov for en hundestambok. For at man skulle komme videre i arbeidet med å foredle jakthundrasene og avle frem mer konstante raser, var en stambok uunnværlig.

NKK kompetanse og kunnskap:
Ut fra denne innledningen om NKK historiske oppstart, utpeker kunnskap og kompetanse seg raskt som særlig bærende prinsipper for organisasjonens drift. Vi finner det kunnskapsbaserte og derved også behovet for opplæring, igjen i det som organisasjonen oppfatter som sine viktigste oppgaver (utdrag av noen av oppgavene):
Arrangere og koordinere prøvevirksomhet
Utdannelse av dommere, ringsekretærer og instruktører
Hund og helse
Standarder

I tillegg til kunnskapsbasert aktivitet med bakgrunn i det kynologiske (læren om hunden) vitenskapsfeltet, står også NKK frem som «hundeeiernes organisasjon» i en samfunnsmessig forståelse av ansvarlig hundehold.

Fra formålsparagrafen leser vi bl.a.:
Å arbeide for riktig behandling av hunder og å påse at aktiviteter med hund blir drevet i verdige former.

Disse sentralt initierte lover, regler og strategier blir kanalisert gjennom en organisasjon med regionale ledd og lokale rase og ordinære hundeklubber.

Fra Strategiplaner 2015-2019 om NKKs verdier(utdrag):
Kunnskapsrik
NKK skal arbeide for at Norge skal være et foregangsland for kunnskap om og interesse for hund.
NKK er den fremste fagekspert på hund i Norge.

Fra NKKs overordnede mål i verdi og måldokument 2015-2019 (forkortet utdrag):
Utdanning
Medlemmer skal kunne utøve ansvarlig hundehold ved å kjenne det juridiske rammeverk.
Oppdretter skal kunne drive målrettet avlsarbeid bygget på ansvarsbevissthet, kunnskap om helse, sunnhet og rasetyper.
De som utdannes til dommere, instruktører, figuranter og ringsekretærer skal være gode ambassadører.
Det skal utdannes nok personale til å avholde arrangementer.
Prioritere utdanning av ungdom.

Aktiviteter
NKK skal tilby et vidt spekter av aktiviteter.
Medlemsklubber og regioner skal samarbeide.
Prøvevirksomheten skal styrkes og økes.
Vurdere å samle all brukshundaktivitet.
NKK skal fremstå som kvalitetssikreren av utdanning og kurs for og med hund i Norge.

Avl, helse og velferd
NKK skal fremstå som ledende i verden på utdanning innen helse, avl og oppdrett.
NKKs hundefaglige kompetanse skal styrkes gjennom samarbeid med vitenskaplige faginstitusjoner.

Fra tiltaksplaner 2015-2019 (punkter der Studieforbundet er nevnt):
Samarbeide med Studieforbundet natur & miljø for å øke den tilskuddsberettigede
studievirksomheten i regioner og klubber.
Studieplanen for Organisasjonskurset evalueres og tilpasses kravene for
studietilskudd fra Studieforbundet natur og miljø.

Studieforbundet natur og miljø:
Virksomhetsplan
Nettsider
Kursstatistikk (oppdateres hver arbeidsdag)

 

2. Kursstatistikk

NKK har hatt en jamn stor kursaktivitet gjennom N&M alle årene de har vært medlemmer. Fram til 2007 var det NJFF som var den medlemsorganisasjonen som hadde størst kursaktivitet, da tok NKK over denne posisjonen. Allerede i 2001 hadde NKK registrert 519 kurs og generelt så har kursaktiviteten til NKK økt jamt gjennom de siste 10 år.

NKKs kursaktivitet foregår i stor grad i lokale klubber.

Kursstatistikk for 2017 kurs i NKK: 1 168 kurs, 8 055 deltakere, 19 871 timer, kr 1 942 200, 8117 dugnadstimer.
Gjennomsnittstall: 6,9 deltakere pr. kurs, 17 timer pr. kurs.
Kursstatistikken viser en svak nedgang i kurstimer, men en svak oppgang i antall kurs. Tilskuddet har økt pga. høyere timesatser. Hvert å merke seg er det at NKK har 148 kurs utestående som ikke er rapportert i sin statistikk. Med dagens timesats betyr dette 296 000 kr. Det er alltid vanskelig å vite årsaken til slike ting, her kan avlysning av kurs, forglemmelse av rapportering osv. være årsak.

Oppgaver/Utfordringer:

  • Bruke N&M sin daglig oppdaterte statistikk for å få innsikt i sin kursaktivitet i fylker og lokallag.
  • Sentrale personene som arbeider med opplæring skal ha innsikt i hvordan de kan hente ut opplysninger fra statistikken, som igjen er nyttig for planlegging og kontroll.
  • Ansvarlig hos NKK ser på mulighetene for å få på plass interne rutiner som kan fange opp kurs som ikke blir rapportert.

 

3. Satsingsområder, prosjekter, medarbeideropplæring

Opplæringsplanen tar i hovedsak for seg 2018 og det sentrale leddet i NKK. Det er imidlertid også naturlig å trekke linjer til fylker og lokale foreninger. Vi velger også å ta med satsinger som ikke umiddelbart ligger inne som kursaktivitet, men som for utfor eller i ettertid genererer kursvirksomhet. Opplysningene som fremkommer er hentet fra samtaler med NKKs administrasjon, fra nettsider og i fra ulike planverk.
NKK sentralt administrerer en omfattende prøve og kursvirksomhet.

Satsingsområder for NKK 2018:

Kontinuerlig kurs og seminarvirksomhet fra NKK sentralt:
Dommerutdanning med: Prøvedommere, Lydighetsdommere, Agilitydommere
Ringsekretærutdanningen.
NKKs Oppdretterskole.
Dyrevelferd
Adferdsseminar

Kurs som tilbys kontinuerlig fra NKK sentralt:
RIK-Figurantkurs
RIK-Grunnkurs
Instruktørkurs Trinn I
Instruktørkurs Trinn II-Lydighet
Instruktørkurs Trinn II-Agility
Instruktørkurs-Trinn II-Brukshund
Instruktørkurs Trinn II –Jakt
Instruktørkurs Trinn II-RIK
Figurantkurs: Karaktertest, Funksjonsanalyse, Mentalbeskrivelse Hund (MH)
Testlederkurs: Karaktertest, Funksjonsanalyse, Mentalbeskrivelse Hund (MH)

Oppgaver/Utfordringer:

  • Oppdatere N&M om saker som angår hund, lover og regler om hund og kursaktiviteten som er av felles viktighet.
  • Generelt se på om mer av NKKs sentrale kursvirksomhet kan integreres i N&Ms kursregistrering.
  • Samarbeide for at det er en avklart forståelse for forskjellene mellom aktivitet og kurs og for at kurset gir støtte til ledsager sin opplæring eller hund/ledsager som deler av ekvipasje.

 

4. Kvalitetsarbeid

Viktigste kvalitetsverktøy for opplæringen er gode studieplaner. NKK har 226 godkjente planer. Dette er en økning med 19 planer i 2017. Planene fordeler seg med 244 stk. på tema Hund, der noen studieplaner ligger både på tema Jakt og Hund. Planene kommer hovedsakelig fra lokalt hold. N&M har registrert 13 studieplaner fra NKK sentralt.

N&M har i samarbeid med NKK sentralt, oppdatert studieplankatalogen, slik at det skal være enklere å finne frem. NKK sentralt har gjort en stor jobb i forhold til å redusere studieplaner i 2017. NKK sentralt har gjennomgått alle studieplaner og kommet opp med en liste over 120 studieplaner de vil fjerne fra nettet.

NKK og Studieforbundet har gjort et godt kvalitetsarbeid med å rydde opp i treningsgrupper i lokallagene. Det er utarbeidet gode rutiner for hvordan dette skal behandles i forhold til kursstøtte.

Oppgaver/Utfordringer:

  • NKK holder seg orientert om de studieplaner som ligger ute på N&M sin hjemmeside og gir tilbakemelding til studiekonsulent om endringer som blir gjort eller som bør gjøres.
  • NKK må særlig arbeide med at kursene kvalitetssikres i forhold til skillet mellom aktivitet og opplæring.
  • N&M vil kvalitetssikre og redusere studieplanene på sin hjemmeside ut fra listen som er utarbeidet av NKK i 2017. Arbeidet vil foregå over noe tid, da en del tekniske løsninger må på plass for at alt aktive kurs ikke skal påvirkes av at det tas "avnett".

 

5. Eventuelt

NKK har linker fra sine hjemmesider til Studieforbundet.

Oppgaver/Utfordringer:

  • NKK har dialogmøter der N&M ønsker å få komme og informere.