Studieforbundet natur og miljø (N&M)

Opplæringsplan for Norges Jeger- og Fiskerforbund

Oppdatert 1. Februar 2018

 

1. Strategigrunnlag

Opplæring er vesentlig alt i NJFFs formål i vedtektene, der det bl.a. står: Hovedmålet er å være den viktigste kunnskapsformidleren om jakt og fisk i samfunnet.

NJFF har en egen strategi for opplæringsvirksomhet der de også beskriver sitt forhold til Studieforbundet:

Visjon: NJFF skal være det naturlige miljøet å søke seg til for alle som ønsker å tilegne seg kunnskap om jakt og fiske.

Opplæringsvirksomheten skal være en viktig kontaktflate mellom organisasjonen og samfunnet for øvrig.

Organisasjonen skal i alle deler av landet gi tilbud om opplæring innen jakt og fiske som det er behov for og etterspørsel etter.

Opplæringen skal være av høy kvalitet.

Opplæringstilbudene skal være godt synlige og lett tilgjengelige for alle som ønsker å delta.

Kursvirksomheten skal være bærebjelken i organisasjonens opplæringsvirksomhet. Det skal kontinuerlig tilbys kurs det er behov for og etterspørsel etter. Eksisterende kurs og andre opplæringstiltak skal jevnlig kvalitetssikres og videreutvikles, samtidig som nye opplæringskonsepter utvikles.

Moderne teknologi
Opplæringen skal utvikles i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig, bl.a. ved at moderne hjelpemidler som IKT stadig mer tas i bruk. Det skal i økende grad satses på nettbaserte kurs og andre opplæringstilbud på nettet.
Trinnvis opplæring
Innenfor temaer hvor det er behov for omfattende opplæring, kan dette skje i flere trinn. Det kreves da at den grunnleggende delen er gjennomført før deltakelse kan skje på de mer videregående deler (del II og eventuelt del III).

NJFFs kurs-, opplærings- og veiledningsvirksomhet samles under NJFFs logo i kombinasjon med begrepet «Kurs/Utdanning».

NJFF skal være et aktivt medlem i Studieforbundet natur og miljø. Formålet med medlemskapet er å få bidrag til å kvalitetssikre kursvirksomheten i organisasjonen og å hente ut statlige voksenopplæringstilskudd til virksomheten.

Studieforbundet natur og miljø:
Virksomhetsplan
Nettsider
Kursstatistikk (oppdateres hver arbeidsdag)

 

2. Kursstatistikk

Også i 2017 øker NJFF sin kursaktivitet gjennom Studieforbundet, og selv om økningen bare er på 103 timer, så øker kurstilskuddet med over 220 000 kr,-
Kursstatistikk for 2017 kurs i NJFF: 801 kurs, 11 091 deltakere, 19 366 timer, kr 1 916 395 i tilskudd, 18 222 dugnadstimer. Gjennomsnittstall: 24 timer pr. kurs, 14 deltaker pr. kurs.

Jegerprøven: Dette er i særklasse største kurset hos N&M. Statistikken for kurset viser en stabil kursaktivitet på mellom 450 og 540 kurs i året. Kursaktiviteten har en foreløpig topp i 2014 med 539 registrerte kurs.
Jegerprøver i 2017: 520 kurs, 8 914 deltakere, 15 085 timer, kr 1 480 000 i tilskudd, 9 913 dugnadstimer. Antall kurs omtrent helt lik 2016, men timetallet har økt noe pga. ny jegerprøvestruktur fra juli 2017.
33 planlagte kurs er utestående uten rapport pr.1/2-2018. Dette vil rutinemessig bli rapportert til Miljødirektoratet.

NJFF har et potensiale som en stor organisasjon til å øke kursaktiviteten utover jegerprøven. Kurs som ikke var jegerprøve i 2017 stod for 275 andre kurs.

Oppgaver/Utfordringer:

 • NJFF og N&M samarbeider om å få annonserte jegerprøvekurs fra henholdsvis aktivitetskalenderen og planlagte kurs til å stemme overens.
 • NJFF skal sammen med N&M bruke N&M sin daglig oppdaterte statistikk for å få innsikt i sin kursaktivitet i fylker og lokallag.
 • Samarbeide med N&M om å opprette kontakt med kursinstruktører eller kontaktpersoner i lag der rapporter ikke er kommet inn. Særlig viktig i forholdet til kontroll av jegerprøven.
 • Studieforbundet samarbeider med NJFF om ureglementære jegerprøver og felles reaksjonsmåter. N&M kontakter Miljødirektoratet ved ureglementerte eller urapporterte kurs.

 

3. Satsingsområder, prosjekter, medarbeideropplæring

Opplæringsplanen tar i hovedsak for seg 2018 og det sentrale leddet i NJFF. Det er imidlertid også naturlig å trekke linjer til fylker og lokale foreninger, og utover 2018.

Satsinger for NJFF 2018:
Jegerprøven: Viser til det som er skrevet om jegerprøven under avsnittet om statistikk. Jegerprøven er N&M sitt viktigste kurs sett ut fra mengde og myndighetspålagte oppgaver i forbindelse med kurset. Jegerprøven er et viktig kontaktpunkt for N&M, som også rekrutterer lokale foreninger til annen kursaktivitet.

Instruktørutdanningen: Instruktørutdanningen er viktig for NJFF og initieres i hovedsak fra NJFFs sentralledd via fylkeslagene. NJFF har ambisjoner om at denne skal være av høy kvalitet. NJFF har faste avtaler og definisjoner på hva som er en instruktør (i forhold til dommer, standplassleder ol.) Etter en undersøkelse som har blitt gjort i 2017 omkring behovet for nye instruktører, vil denne undersøkelsen bli fulgt opp av både flere instruktører og nye kategorier instruktører. Jakt og fiskesenteret på Flå er også viktig i denne sammenheng og gir tilbud om en del spesialtilpassede kurs.
Instruktørutdanninger:
• Jegerprøveinstruktørutdanningen. Har fra 2015 blitt overtatt av konsulentselskapet NaCl.
• Jakthund- herunder ettersøk og aversjon.
• Skyteinstruktør- herunder hagle og rifle.

Opplæringsjakt: NJFF satser på dette også i 2018. Det er særlig det som kalles "Introjaktsatsingen" som faller inn under dette. Opplæringsjakt er en introduksjon inn i jakt særlig for nybegynnere. Opplæringsjakten går ofte inn i kursopplegg med en teoretisk innledning og avsluttes med praktisk jakt. Opplæringsjakt er en god måte for nye jegere fra jegerprøveutdanningen, til å få en veiledet introduksjon til sine første jaktturer. Dette er også en god rekrutteringsarena for NJFF. Studieforbundet har mange studieplaner for disse kursene i sin kursoversikt. Det vil også for 2018 komme en "Introfiske-satsing" som er etter modell fra "Introjakt". Noen nye studieplaner kan påregnes.

Hundesatsing 2018: I forbindelse med ny "Hundebok" vil NJFF ytterligere systematisere og fornye sin satsing på jakt med hund i 2018.

Organisasjonsopplæring: NJFF satser sterkt på sin organisasjonsopplæring. Dette gjelder den grunnleggende organisasjonsopplæringen og særskilte tiltak mot for eksempel ungdom (Ungdomslederkurs) og kvinner. Her er gjerne tradisjonell organisasjonsopplæring satt sammen med ulike faglige aktiviteter samtidig. Nytt for 2018 er en foreningsutvikling gjennom satsingsområdet "Min forening". Satsingen har lånt modell fra idrettens måte å organisere lag og foreninger på. Ny studieplan vil komme, som dekker opp denne satsingen.

Jakt- og Fiskesenteret på Flå (JFS) er et kompetansesenter for jakt og fiske, samtidig som det leies ut på kommersiell basis til andre aktører. JFS har pr. 2016 full tilskuddsrett i N&M. Stedlig leder er N&M sin kontakt på JFS.
NJFF sier bla. at de vil fortsette utviklingen av JFS i tråd med de utarbeidete planer, og at det vil arbeides med en ny strategi for senteret mot Landsmøtet i 2018. Dette innebærer bla:
-At sentervirksomheten blir en integrert del av organisasjonens totale opplæringsvirksomhet
-At volumet på virksomheten økes til et nivå som gjør at senteret kommer i driftsmessig økonomisk balanse
JFS hadde en god utviling i 2017 når det kommer til kurs innrapportert gjennom N&M.
Tallene for 2017 for JFS: 24 kurs, 223 deltakere, 509 timer, kr 50 000 i tilskudd,

Oppgaver/Utfordringer:

 • N&M og NJFF følger opp utfordringer rundt gjennomføringen av femdagersvarianten i jegerprøven. De følger opp informasjon om at denne varianten er særskilt for samlinger der kandidatene kan gjennomføre dette på dagtid.
 • N&M følger opp Miljødirektoratet når det gjelder spørsmål om administrasjonssystemet jegerproven.no og informerer NJFF om utviklingen av felles rapportering på en plattform.
 • N&M varsler NJFF om endringer i lovverk og forskrifter som har betydning for studieaktiviteten og tilskuddsordningen etter voksenopplæringsloven.
 • N&M og NJFF forsøker å få Tilretteleggelsestilskuddet kjent i og brukt i NJFF.

Arbeidsoppgaver med bakgrunn i Jakt- og Fiskesenteret:

 • NJFF: JFS melder inn kursaktiviteten sin gjennom N&M.
 • Daglig leder ved JFS sammen med opplæringsutvikler i NJFF sørger for at studieplaner er oppdatert til faktisk aktivitet.
 • N&M og JFS har møte om opplæringsaktiviteten ved senteret. Eventuelt sammen med opplæringsutvikler i NJFF sentralt.
 • N&M ved studiekonsulent tar initiativ overfor JFS når kursoversikten begynner å bli klar for å få dette integrert hos N&M. Samme rutiner gjentas etter sommerferien.
 • NJFFs opplæringsutvikler blir holdt fortløpende orientert.

 

4. Kvalitetsarbeid

Viktigste kvalitetsverktøy for opplæringen er gode studieplaner. NJFF har 145 godkjente planer. Planene kommer fra både sentralt og lokalt hold. Temaet "Jakt" har 147 studieplaner hos Studieforbundet og "Fiske og fiskestell" har 29.

NJFF har en egen opplæringsavdeling (rekruterings og opplæringsavdeling) med en egen opplæringsutvikler. De ulike fagkonsulentene i NJFF supplerer opplæringsutvikler på enkelte emner. Studieplanantallet har økt med 16 planer for 2017.

Oppgaver/Utfordringer:

 • NJFF holder seg orientert om de studieplaner som ligger ute på N&M sin hjemmeside og gir tilbakemelding til studiekonsulent om endringer som blir gjort eller som bør gjøres.
 • N&M står i tett kontakt med opplæringsutvikler i NJFF om utviklingen av nye studieplaner og om å holde studieplankatalogen oppdatert. Det er fortsatt en ambisjon om i samarbeid å få ned antallet studieplaner og å luke ut planer som ikke blir brukt.
 • N&M og NJFF sørger for at det kommer på plass studieplaner som dekker "Min forening- satsingen".
 • N&M og NJFF sørger for at det kommer på plass studieplaner som dekker "Introfiske- satsingen" .

 

5. Eventuelt

NJFF har som en av få medlemsorganisasjoner egen opplæringsavdeling, denne tituleres nå Rekrutterings- og opplæringsavdelingen. Opplæringssjef er Bjarne Oppegård. Opplæringsutvikler er Hans-Petter Dalby.

Oppgaver/Utfordringer:

 • NJFF følger opp at N&M kan delta på samlinger som er hensiktsmessige for samarbeidet mellom organisasjonene og informerer om Studieforbundet.