Studieforbundet natur og miljø (N&M)

Opplæringsplan Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Oppdatert 16. februar 2018

1. Strategigrunnlag

Her gjengir vi utdrag av NBS Norges lover og strategier som vi mener har betydning for opplæringen de driver gjennom Studieforbundet natur og miljø.

Fra Prinsipprogrammet: NBS har en Visjon for sin virksomhet, som tydelig viser at følelser er en sterk og ærlig drivkraft fram mot et ønske om en helhetlig god forvaltning av jorda.
Visjon for NBS: Med kjærleik til jorda og naturen skal vi saman skapa verdiar.

Utdrag fra NBS sine Hovedoppgaver:
Utvikle landbrukspolitikken og rammene.
Engasjement i bygdepolitikken.
Samarbeid med andre organisasjoner.
Engasjement i saker som vedkommer næringen.
Skape forståelse og gjennomslag for NBS sin politikk.

Utdrag fra NBS om Medlemsdemokrati:
Sterke lokallag er et hovedfundament
Fylkeslag har sentral oppgave med initiering av viktige politikkområder mot lokallagene.

Utdrag fra NBS om Landbrukspolitisk verdisyn:
Lokale bønder sitter på den beste kunnskapen om egne lokale forhold. Denne kunnskapen skal det bygges på.

Utdrag fra NBS om Utdanning:
Rekrutering krever et godt tilbud av utdanning over hele landet.
Det må være tilbud i både jord-, skog-, hagebruk og aktuelle tilleggsnæringer
Gi tilbud om etterutdanning.
Nye skole- og opplæringstilbud for nye og aktive gardbrukere.

Studieforbundet natur og miljø:
Virksomhetsplan
Nettsider
Kursstatistikk (oppdateres hver arbeidsdag)

 

2. Kursstatistikk

NBS har hatt en noe svingende kursaktivitet gjennom N&M siden 2001 da vi startet med digital registrering. Fra toppnotering i 2001 med 141 kurs, har antallet stabilisert seg mellom 60 og 80 kurs fra 2010.

NBS er særlig stor på kurset (4123) Jordbruksforhandlingene. Kurset er en studiering, der viktige faglige og politiske emner blir diskutert frem mot det årlige jordbruksoppgjøret. Det er bekymringsverig at dette kurset har en kraftig tilbakegang i 2017 (tilbake 11,5%) og at det også har en svak utvikling i februar 2018 med bare 29 kurs pr. dags dato 13/4- 2018.

Jordbruksforhandlingene 2017: 54 kurs, 273 deltakere, 720 timer, kr 72 000 i tilskudd, 36 dugnadstimer.

Den lokale statistikken (fylkene) reflekterer i stor grad hvor NBS har tyngden av sine lokallag. Kursstatistikken for alle kurs i NBS viser en klar nedgang i 2017 på 23,8%.
Kursstatistikk for 2017 alle kurs i NBS: 64 kurs, 357 deltakere, 961 timer, kr 96 600 i tilskudd, 95 dugnadstimer. Gjennomsnittstall: 5,6 deltakere pr. kurs, 15 timer pr. kurs

Oppgaver/Utfordringer:

  • Daglig leder sender ut en oppfordring til sine fylkeskontaker om å følge opp studieringene i Jordbruksforhandlingene.
  • Viktig at de sentrale personene som arbeider med opplæring har innsikt i hvordan de kan hente ut opplysninger fra statistikken, som igjen er nyttig for planlegging og kontroll.

 

3. Satsingsområder, prosjekter, medarbeideropplæring

Opplæringsplanen tar i hovedsak for seg 2018 og det sentrale leddet i NBS. Det er imidlertid også naturlig å trekke linjer til fylker og lokale lag, og utover 2018.

Overordnede satsinger for 2018:
Fra strategi- og arbeidsplan sier NBS at de vil satse på disse overordnede temaene:
Politikerkontakt og alliansebygging
Eksternt og internt kommunikasjons- og informasjonsarbeid
Organisasjonsarbeid
Internasjonalt arbeid
Kvinnearbeid – likestillingsarbeid
Lokalmatprosjekt

Spesielle satsingsområder:
Gardsprosjektet
Grønt Spatak
Matnyttig
REKO - ring, lokal markedsplass og kortreist lokalmat

Opplæringsaktivitet 2018:
Jordbruksforhandlingene 2018; er en studiering som tar for seg viktige faglige og politiske emner frem mot det årlige jordbruksoppgjøret.
Resterende kurs gjennom N&M er i stor grad med tema håndverk/kunsthåndverk og kurs knyttet opp mot mat og tilvirking av matprodukter.

N&M har hatt noen forespørsler og aktivitet gjennom satsingen Inn på Tunet.

Aktivitet det burde ligge et potensiale til kursaktivitet i er:
Organisasjonsarbeid/organisasjonsbygging.
Politisk skolering
Mat/Lokalmat. Produksjon, videreforedling og salg av dette.
Andelslandbruk.

Oppgaver/Utfordringer:

  • Daglig leder i NBS informerer i NBS om Tilretteleggingstilskuddet
  • N&M har orientert om at Tilretteleggingstilskudd blir brukt av enkelt inn mot tematikken Inn på Tunet. N&M ønsker å se på mulighetene for å utvide denne bruken.

 

4. Kvalitetsarbeid

Viktigste kvalitetsverktøy for opplæringen er gode studieplaner. NBS har 39 godkjente planer. Planene kommer for det meste fra de lokale NBS-lagene. NBS er en organisasjon som berører flere ulike emner i N&Ms studieplankatalog. NBS er representert i landbruk, mat og drikke, organisasjon og husflid/kunst. De fleste kursplanene blir laget av de lokale lagene. NBS sentralt har i 2017 kommet med noen nye planer, som tar for seg organisasjons og styrearbeid.

Oppgaver/Utfordringer:

  • NBS holder seg orientert om de studieplaner som ligger ute på N&M sin hjemmeside og gir tilbakemelding til studiekonsulent om endringer som blir gjort eller som bør gjøres.
  • N&M hjelper NBS med utfordringene de har med å lage gode studieplaner som beskriver opplæring.
  • Studieplanen (4123) Jordbruksforhandlingene bør få nytt studieplannummer for 2019 som er tilpasset tresifrete tall

 

5. Eventuelt

N&M er ikke tilstrekkelig synlige på NBS sine hjemmesider.
N&M har et tilretteleggingstilskudd som kan være aktuelt i forbindelse med NBS sin kursaktivitet. Dette er et ekstra tilskudd for personer/grupper med særlige behov i forbindelse med kurs/opplæring.

Oppgaver/Utfordringer:

  • NBS arbeider for å få N&M bedre profilert på sin hjemmeside sammen med medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Linke fra NBS sin hjemmeside til N&M.
  • N&M gjør ordningen med tilretteleggingstilskudd bedre kjent.