Studieforbundet natur og miljø (N&M)

Opplæringsplan for Det norske hageselskap (Dnh)

Oppdatert 16. februar 2018

1. Strategigrunnlag

Opplæring er nevnt i noen av Det norske hageselskap (Dnh) sine strategidokumenter. Like ofte er begreper som opplysning, inspirasjon, veiledning, helse og bærekraft brukt for å beskrive aktiviteter som inneholder elementer av opplæring. Vi gjengir her utdrag fra Vedtekter og Strategidokumenter fra Dnh som sier noe om opplæringsaktiviteten de driver:

§ 1 Formål: Det norske hageselskap er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon som er åpen for alle.
Det norske hageselskaps formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

§ 2 Arbeidsområde: Det norske hageselskap søker å nå sine mål gjennom opplysningsarbeid. Opplysningsvirksomheten skal drives på grunnlag av resultater og erfaringer fra forskning og praktisk virksomhet.

Fra Dnh sin egen omtale: Hageselskapets hovedoppgave er å spre informasjon og inspirasjon. Det skjer blant annet gjennom tidsskriftet Norsk Hagetidend, bøker og hefter, internett, kåserier, demonstrasjoner og hagevandringer i hagelagene, artikler i aviser og andre media, programmer i radio og fjernsyn, studievirksomhet, reiser, faglig bistand til kommuner, boligbyggelag og andre.

Fra Strategiske føringer 2015-2019:
Vi skal informere, inspirere og drive opplæring.
Vi skal bidra til hortikulturell (læren om hagebruk) kompetanseheving.

Hvorfor gjør vi dette:
Øke forståelsen for at grønn kompetanse/kunnskap er avgjørende for en bærekraftig utvikling.
Ønsker å bidra til at mennesker har en meningsfylt fritid.

Studieforbundet natur og miljø:
Virksomhetsplan
Nettsider
Kursstatistikk (oppdateres hver arbeidsdag)

 

2. Kursstatistikk

Dnh har hatt en jamn kursaktivitet gjennom N&M de årene vi har registrert siden 2001. Dnh avholder de fleste kursene sine i lokale hagelag. Statistikken for kursene viser en forholdsvis stabil kursaktivitet på mellom 60 og 70 kurs i året. Kursaktiviteten har en foreløpig topp i 2003 med 98 registrerte kurs. Imidlertid kan vi se en betydlig nedgang fra 2015 til 2016 som bare kan vise til 40 kurs. Vi har ikke klart å sette fingeren på hva som er grunnen til dette.

Dnh har pr. 2017 ca. 330 hagelag (278 aktive). Med bakgrunn i dette burde det være et potensiale om større kursaktivitet.

Kursstatistikk for 2017 alle kurs i Dnh: 46 kurs, 322 deltakere, 680 timer, kr 67 530 i tilskudd, 364 dugnadstimer. Gjennomsnittskurs: 7 deltakere, 14,8 timer.
Kursstatistikken for 2016 viste en betydelig nedgang for Dnh, nedgangen er noe mindre i 2017, men den er langt fra tidligere nivåer (60 kurs).

Oppgaver/Utfordringer:

 • Dnh kan bruke N&M sin daglig oppdaterte statistikk for å få innsikt i sin kursaktivitet i fylker og lokallag.
 • Viktig at de sentrale personene som arbeider med opplæring har innsikt i hvordan de kan hente ut opplysninger fra statistikken som igjen er nyttig for planlegging og kontroll. Med bakgrunn i statistikken kan vi spørre om det er de samme trofaste som holder kursaktiviteten i gang fra år til neste? Det er særlig Østfold, Oppland og Nord- Trøndelag som utmerker seg.
 • Alle regioner som ikke har kursaktivitet eller veldig få kurs bør få beskjed. Regionledere eller faddere skal varsles av Hageselskapet
 • Det burde være et realistisk mål å få til ett tilskuddsberettiget kurs (8 timers kurs) i hvert lokallag. Dnh går sammen om å informere bedre om Studieforbundet og å lage en god studieplan som tar opp i seg hagelagenes aktivitet gjennom ett år.

 

3. Satsingsområder, prosjekter, medarbeideropplæring

Opplæringsplanen tar i hovedsak for seg 2017 og det sentrale leddet i Dnh. Det er imidlertid også naturlig å trekke linjer til fylker og lokale foreninger, og utover 2017.

Satsinger for 2018 og satsinger som har gått/går over lengre perioder i Dnh:
På et overordnet plan arbeidet Dnh med en stor omorganisering som omfattet nedleggelse av fylkesleddet. Dette er et arbeid som gjennom konklusjon på representasjonsmøte ble nedstemt.
Faglige satsingsområder:
Hageselskapets kjøkkenhage er en satsing som fortsetter videre.
Brunskogsnegler vil bli et betydelig tema i 2018.
Psykisk helse og hageglede vil det bli satset på bla. gjennom Nordre Aker prosjektet.

Opplæringsaktivitet 2017:
Det blir ikke initiert mange kurs fra Dnh sentralt, de fleste kurs kommer fra lokalt eller regionalt hold (se også om kvalitetsarbeid).

Oppgaver/Utfordringer:

 • Dnh sentralt bør se mulighetene i at satsingsområder kan generere kursaktivitet og følge opp dette med gode studieplaner.
 • Holde oss orientert om Dnh sine satsinger og se mulighetene for å lage kurs ut av satsinger og prosjekter.
 • Se nærmere på om slike prosjekter som «Psykisk helse i Nordre Akerprosjektet» kan være aktuelt for Tilretteleggingstilskudd
 • Se på om kursaktivitet gjennom N&M kan spres til flere lokallag og om flere temaer kan komme i tillegg til de tradisjonelle.

 

4. Kvalitetsarbeid

Viktigste kvalitetsverktøy for opplæringen er gode studieplaner. Dnh har 64 godkjente planer. Studieforbundet hadde i samarbeid med Sølvi Svendsen redusert antallet studieplaner i 2016. Dette var stort sett studieplaner som stod registrert med null i bruk de siste tre år. I år fikk vi en reaksjon på dette, som førte til at noen av de vi tok ut måtte tas inn på nytt.

Planene kommer for det meste fra de lokale hagelagene, men også noe fra fylkene. Dnh har de fleste studieplanene sine under tema hage, men de berører også noen andre temaer som miljø.

Særegent for Dnh er at mange kurs er gjennomført etter den gamle studieringmetoden/arbeidsmåten, der hver enkelt bidrar med fagkunnskap og erfaring inn i en gruppe. Dnh har noen ganger en utfordring i at kursene er av kort varighet og derfor ikke tilfredsstiller voksenopplæringslovens minstekrav om 8. timer.

Sentralt lages det forholdsvis få studieplaner. Pr. dags dato er det 5 studieplaner fra Dnh sentralt.

Oppgaver/Utfordringer:

 • Dnh holder seg orientert om de studieplaner som ligger ute på N&M sin hjemmeside og gir tilbakemelding til studiekonsulent om endringer som blir gjort eller som bør gjøres.
 • Dnh bør arbeide med utfordringene som ligger i å lage aktuelle studieplaner for tema hage, slik vi ser at denne virksomheten stadig fornyer seg.
 • Dnh bør se på om de ved å initiere flere studieplaner fra sentralt hold, lettere kan leve opp til sin strategi om å være premissleverandører innenfor tema hage.
 • Dnh sentralt ser på mulighetene for å lage en god studieplan for aktiviteten i et hagelag gjennom året, slik at flere hagelag kan få gjennomført kurs.

 

5. Eventuelt

N&M er profilert på Dnh sin hjemmeside under emneknaggen "Bakhagen" dette ligger litt skjult og lite tilgjengelig

Oppgaver/Utfordringer:

 • N&M skriver en beskrivende tekst om hvordan utfordringene med 8 timers regelen kan løses, gjennom en god generell plan for hagelagenes aktivitet gjennom et år.
 • Administrasjonen i Dnh hjelper Studieforbundet med å spre kunnskapen om N&M og særlig Tilretteleggingstilskuddet gjennom sine kanaler.
 • N&M ser på muligheten for å annonsere i "Hva skjer?", bladet som gis ut i regionene.