Studieforbundet natur og miljø (N&M)

Opplæringsplan for 4H Norge (4H)

Oppdatert 28. mars 2018

1. Strategigrunnlag

Opplæring er en viktig del av 4H sine verdier og formål. Her gjengir vi utdrag av 4H Norges lover og strategier som vi mener har betydning for opplæringen de driver gjennom Studieforbundet natur og miljø:

Organisasjonens formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.
Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet.
4H Norges målsetting uttrykkes gjennom 4H-løftet: "Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart Hode, varmt Hjerte, flinke Hender og god Helse."

Arbeidsoppgavene for organisasjonen er gjennom 4H-klubbene å:
- tilrettelegge og oppfordre til allsidig 4H-arbeid for barn og ungdom slik at de utvikles til aktive unge med faglig innsikt, praktisk kunnskap og sosialt engasjement.
- bidra til samhørighet, aktivitet og trivsel i lokalsamfunnet ved gjennomføring av 4H-aktiviteter blant barn og ungdom.
- drive opplæring gjennom 4H-prosjekter, klubbaktiviteter, kurs, leirer og andre arbeidsformer etter prinsippet Å lære ved å gjøre.

Et viktig pedagogisk prinsipp for 4H er fra mottoet: Å lære ved å gjøre.
Dette gir en ledende føring for at mye av opplæringen i 4H er tuftet på praktisk aktivitet som igjen henger sammen med 4H-løftet og kjerneverdiene: Klart hode, Varmt hjerte, Flinke hender, God helse.

Tematisk så har 4H valgt ut noen hovedområder der disse formålene og verdiene blir synliggjort bl.a. gjennom opplæringsaktivitet:
- Natur
- Kultur
- Samfunn
- Helse

4H er en organisasjon som skiller seg ut ved at de unge medlemmene selv drifter mye av aktiviteten.

Studieforbundet natur og miljø:
Virksomhetsplan
Nettsider
Kursstatistikk (oppdateres hver arbeidsdag)

2. Kursstatistikk

4H har hatt en jamn stor kursaktivitet gjennom N&M de siste årene. 4H er opprinnelsen til N&M gjennom 4Hs studieforbund.

Generelt så har kursaktiviteten til 4H økt litt gjennom de siste 10 år. Kursstatistikken viser en forholdsvis stabil kursaktivitet på mellom 200 og 250 kurs i året. Kursaktiviteten har en foreløpig topp i 2011 med 289 registrerte kurs. 4H er særlig store på de så kalte DAF-kursene (Drift av 4 H).
4H hadde en markant tilbakegang i 2016. Tilbakegangen har stabilisert seg på dette nivået også for 2017. Telemark og Akershus har ikke ferdigrapportert kurs i 2017, grunnen skal være nedbemanning på fylkesnivå i de nevnte fylker. Uten å ha gått grundig inn i analyse av grunnen til tilbakegangen, må vi gå ut i fra at dette har med 4H sin omorganisering å gjøre.

4H har en utfordring med voksenopplæringslovens krav om at kursdeltakerne må ha fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.

Kursstatistikk for 2017 alle kurs i 4H: 204 kurs - 2140 deltakere - 2 842 timer - kr 260 200 i tilskudd - 7 730 dugnadstimer. Gjennomsnittstall: 10,6 deltaker pr. kurs, 13,9 timer pr. kurs.

Oppgaver/Utfordringer:

 • Viktig at de sentrale personene som arbeider med opplæring har innsikt i hvordan de kan hente ut opplysninger fra statistikken som igjen er nyttig for planlegging og kontroll.
 • Fylkessekretærer og 4H Norge sentralt kan følge med på N&M sin daglig oppdaterte kursstatistikk, der det kommer tydelig frem hvem som rapporterer kurs.
 • N&M bruker statistikken aktivt for å følge med på kursaktivitet og enkeltkurs.

3. Satsingsområder, prosjekter, medarbeideropplæring

Opplæringsplanen tar i hovedsak for seg 2018 og det sentrale leddet i 4H. Det er imidlertid også naturlig å trekke linjer til fylker og lokale foreninger, og utover 2018.

Satsinger for 2018:

 • 4H kommer med nye overordnede strategier i forbindelse med Landsmøtet i Rogaland.
 • I strategiene vil det ligge føringer for; flere unge i styrer, 1/2 part under 26 år, Større vekt på frivillig arbeid i organisasjonen.
 • Digitalisering av prosjektheftene.
 • Nye læreplaner for DAF kursene
 • Ny organisasjonsopplæring i fylkene som en del av "fylkesdialogen".
 • Trygg i 4H (går videre i 2018).

Opplæringsaktivitet 2018:
DAF-kurs: Styrevervkurs og i tillegg klubbrådgiver og aspirantlederkurs.
Andre viktige kurs for 4H er:
Storkurs med ulike temaer som deltakerne kan velge.
Kurs for frivillige voksne i 4H.
Kurs knyttet opp mot tema Kultur og Helse som Trivselsagent der det jobbes mye med inkludering.

Oppgaver/Utfordringer:

 • Videreutvikle Klubbrådgiverkursene på sikt.
 • Holde oss orientert om 4H sine satsinger og se mulighetene for å lage kurs ut av satsinger og prosjekter.

4. Kvalitetsarbeid

Viktigste kvalitetsverktøy for opplæringen er gode studieplaner. 4H har 151 godkjente planer.
Antallet studieplaner økte med 13 stk. i 2017.
Planene kommer for det meste fra fylkene og de lokale 4H klubbene. 4H er den medlemsorganisasjonen som berører flest ulike emner i N&Ms studieplankatalog. 4H er representert i nesten alle emner, med en hovedvekt på organisasjon og friluftsliv.

Mange av 4H sine aktiviteter/kurs blir gjennomført som prosjekter. Det er ofte laget utfyllende prosjekthefter til de enkelte prosjektene, der også studieplaner kan være en del av innholdet.

4H har rådgivere/konsulenter i sentraladministrasjonen som fungerer som prosjekt- og kursutviklere.
4H sitt motto om «Å lære ved å gjøre», er også et viktig grunnprinsipp ved deres aktivitet.

Oppgaver/Utfordringer:

 • Det bør arbeides for at DAF kurs, klubbrådgiverkurs og trivselsagentkurs slås sammen i gode planer.
 • 4H holder seg orientert om de studieplaner som ligger ute på N&M sin hjemmeside og gir tilbakemelding til studiekonsulent om endringer som blir gjort eller som bør gjøres.
 • 4H har også ved enkelte kurs en utfordring i å skille på aktivitet og opplæring. Her er det viktig med gode og utfyllende studieplaner.
 • 4H bør arbeide med utfordringene som ligger i å beskrive opplæringen i gode studieplaner der kurslærer eller instruktør som kjenner kursinnholdet, også samarbeider med den som lager studieplanen
 • N&M hjelper 4H med utfordringene de har med å lage gode studieplaner som beskriver opplæring.

5. Eventuelt

4H har et eget Tilretteleggingsfond som likner på N&Ms tilretteleggingstilskudd. N&M ønsker at medlemsorganisasjonene benytter seg av tilretteleggingstilskudd.
4H har fått beskjed om at det vil bli lyst ut pedagogiske utviklingsmidler for 2018.
N&M er heller ikke i 2017 tilstrekkelig synlige på 4H sine hjemmesider. 4H har fått et innspill fra N&M om at både nettsiden for samarbeidspartnere og siden for kurs, kan egne seg for å belyse samarbeide.

Marte Gustad Iversen er kontaktpunkt mot N&M.

Oppgaver/Utfordringer:

 • 4H skal arbeide for å få N&M bedre profilert på sin hjemmeside sammen med medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Link fra 4H sin hjemmeside til N&M.
 • Se på mulighetene til å informere om og søke på tilretteleggingstilskudd.