Lag ny studieplan

Søknad om godkjenning av studieplan.

Tips: Hvis du logger inn kan du lagre studieplanen som utkast og fortsette arbeidet senere.

 1. Tittelen på studieplanen bør på en kort og grei måte beskrive emnet/opplæringen.

 1. Læringsmålet skal fortelle hva deltakerne skal kunne når de er ferdig med kurset. Målbeskrivelsen skal ikke være en oppramsing av innhold og arbeidsformer. Læringsmålet kan inneholde kunnskaps-, holdnings-, og ferdighetsmål.

 2. Målgruppen skal fortelle noe om hvem kurset passer for. Forkunnskaper sier noe om spesielle krav for å kunne delta.

 1. Sett opp en oversikt over kursets innhold. Dere bestemmer selv hvordan innholdet organiseres med utgangspunkt i læringsmålene.

 2. Velg innenfor hvilket tidsspenn kurset skal gjennomføres. Oppgi hele timer. Tidsspennet avhenger av hva målformuleringen sier om læringsmålet og kan bli justert av Studieforbundet.

 1. Arbeidsmåte
 2. Beskriv hvordan dere vil arbeide med temaet. Tenk på at arbeidsform og gjennomføring skal stå i et fornuftig forhold til det som skal læres (mål). Bruk gjerne varierte arbeidsformer. Velg arbeidsformer fra listen (det er lov å sette flere kryss) og bruk fritekstfeltet til å gi utfyllende kommentarer eller til å oppgi andre arbeidsformer.

 3. Hvis det stilles bestemte krav til den som har det faglige ansvaret for kurset, må dette føres opp.

 4. Læremidler, bøker, trykte, elektroniske, linker, PDF, presentasjoner, multimedia, teknisk utstyr, verktøy, materiell. For både lærer/instruktør og deltakere.

 5. Kvalifiserende: om aktiviteten gjør at deltakeren etter endt kurs har oppnådd en bestemt rang/posisjon/stilling, som kan brukes til videregående kurs eller bestemte verv/posisjoner. Tester eller eksamener som tas underveis eller etter endt kurs.

 6. Oppgi antall deltakere studieplanen er utarbeidet for. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven
Hvem har laget planen
 1. Det bør fremgå av studieplanen hvem som har utarbeidet planen og når den ble laget. Oppgi navn, telefon og e-postadresse til en kontaktperson som kan nåes på dagtid.

Søknaden blir sendt til studieforbundet for godkjenning.