9603 KSL - i birøkten

Mål

Etter kurset skal deltakerne ha fått forståelse for at KSL arbeidet er svært viktig for at lønnsomheten skal bli bedre i birøkten. Deltakerne skal få et aktivt forhold til hvor de kritiske punktene i driften ligger, og hvordan en skal planlegge neste sesong med kvalitetsikring. Deltakerne skal også få et aktit forhold til HMS tilpasset egen drift.

Målgruppe

Både kvinnelige og mannlige birøktere i alle aldere. Kurset er beregnet for erfarne birøktere og er mest rettet mot de som driver eller planlegger næringsrettet birøkt.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

KSL - et viktig element for å øke lønnsomheten i birøkten:
Arbeidet i studieringen er beregnet for 20 timer, men kan utvides med 1 time pr. møtekveld eller med flere møtedager. Kurset kan arrangeres fortløpende over 2-3 dager eller i løpet av noen uker. Gruppe uten lærer må velge en gruppeleder som har ansvar for at de formelle kravene oppfylles.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Diskusjon med bakgrunn i KSL håndbok og standard.

Stikkord

- Noteringsskjemaene i KSL- hånboka. - Sjekkliste honning (KSL- standard).

Arbeidsform og gjennomføring

Felles diskusjon

Problemstillinger

- Hvilke kriterier legges til grunn når Honningcentralen differensierer prisen på honning?

- Hvilke krav settes for at man skal få tillegg i prisen for levert KSL-honning til Honningcentralen?

- Setter Honningcentralen andre krav til honningen en det myndighetene gjør?

- Velg et av temaene hjelpemidler for tilleggsnotater, honninbehandling, avlsarbeide eller sykdomsarbeide fra Faginformasjonsdelen i KSL - håndboka. Gå igjennom temaet og diskuter.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Driftsopplegg

Stikkord

Gå igjennom presentert driftsopplegg, eller konstruert driftsopplegg dere synes er interessant, og sett opp hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres i hver måned i året og hvilket utstyr som er nødvendig å ha klart for disse arbeidsoppgavene. (Se kap. 5 i heftet "Økonomisk styring i honningproduksjonen" og kapittel 4 "Ett års arbeid i bigården" i KSL - hånboka.)

Arbeidsform og gjennomføring

Forbered før møtet en orientering om eget driftsopplegg. Gruppelederen velger ut en som forteller om sitt driftsopplegg. Felles diskusjon.

Problemstillinger

- Er dette et godt driftsopplegg

- Diskuter om vedkommende kan endre driftsopplegget for å få mer honning

- Diskuter om vedkommende kan endre driftsopplegget for å redusere kostnadene

- Lag eventuelt et justert driftsopplegg som tar hensyn til det dere har diskutert

- Legg inn sjekkpunkter i løpet av sesongen som kvalitetssikrer arbeidet

- Hvordan skal det noteres gjennom sesongen for å tilfresstille kravene til KSL fra Honningcentralen?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Invitasjon av foredragsholder

Stikkord

Inviter en fra landbrukshelsen, evt. arbeidstilsynet for at dere skal bli orientert om HMS. Dersom det ikke er mulig/eller ønskelig å invitere en foreleser kan dere ta for dere "Helse, miljø og sikkerhet (HMS)" fra heftet "Helse, miljø og sikkerhet" fra KSL-hanboka.

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag - felles diskusjon

Problemstillinger

- Lag et enkelt sjekkskjema for kontroll og vedlikehold av maskinene i slyngrommet

- Lag et enkelt skjema til bruk ved opplæring av andre som skal arbeide i slyngrommet

- Gjennomgå heftet Helse, miljø og sikkerhet. Hvilke punkter er aktuelle for din drift? Tilpass eget bruk.

- Hvilke punkter burde komme i tillegg til de som står i HMS-heftet (tilpasset honningproduksjon)?

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Funksjonell driftsbygning

Stikkord

Driftsbygning med slyngerom som passer for driftsopplegget. Hvordan skal den se ut og hvordan bør denne være for å være rasjonell? Hvordan skal slyngrommet være og hvilke slynger, siler og lignende bør være tilstede? Valgfritt om gruppen ønsker å besøke en av deltakernes driftsbygning, invitere seg til en annen birøkters bygning eller ikke besøke noen.

Arbeidsform og gjennomføring

Felles diskusjon, arbeidsoppgaver

Problemstillinger

- Tegn en driftsbygning tilpasset birøkten som ble satt opp i driftsopplegget under dag 2.

- Beskriv valg av materialer i bygget. Husk at slyngerommet skal være i henhold til gjeldende forskrifter og meldes til Mattilsynet.

- Legg stor vekt på å tegne et rasjonelt slyngerom med tilhørende utstyr. Diskuter og noter valg av gulv, vegg- og takbelegg.

- Er kravene til HMS tatt hensyn til under planleggingen av driftsbygningen?

5. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Priser og tilskuddsordninger

Stikkord

Finn fram priser ved salg av honning. Se på prisstatistikkene fra Honningcentralen med 1. utbetaling, evt. 2. utbetaling og bonusutbetaling. Se på størrelsen å produkttilskuddet. Undersøk tilskuddsordningene i birøkten med bla "Tilskudd til avløsning ved sjukdom", "Erstatning for svikt i honningproduksjonen" og "Erstatning for katastrofetap i husdyrholdet".

Arbeidsform og gjennomføring

Felles diskusjon, arbeidsoppgaver

Problemstillinger

- Ta utgangspunkt i driftsopplegget som ble satt opp under dag 2 og 4 og lag en driftsplan som inneholder følgende:

- dekningsbidragskalkyle (produksjonsinntekt - variable kostnader)

- beregn driftsoverskuddet ved denne driften (dekningsbidrag - faste kostnader)

- beregn familiens arbeidsfortjeneste (driftsoverskuddet - renter av innsatt kapital)

- Sett opp en eventuell investeringsplan og en eventuell finansieringsplan (dette gir oversikt over kapitalbehovet)

Litteratur/materiell for deltakerne

Obligatorisk: "Håndbok i dokumentert produksjon av honning". Denne bestilles fra Honningsentralen a/s. Kjell Thorsen: "Økonomisk styring i honningproduksjonen". Denne kan bestilles fra Norges Birøkterlag.

Valgfri tilleggslitteratur: "Helse, miljø og sikkerhet (HMS)" fra studieheftet "Kvalitet på garden" , Heftet "Helse, miljø og sikkerhet" fra KSL-handboka (den generelle handboka).Denne kan lastes ned fra [[http://www.kslmatmerk.no/

www.kslmatmerk.no]]