5101 Jegerprøven

Mål:

Kurset er en obligatorisk jegeropplæring før man kan gå opp til eksamen og gir deltakeren grunnkunnskap om vilt, våpen, lovverk og jaktutøvelse.
Læringsmål:

 • Samling 1.
  Eleven skal
  • ha innblikk i jaktens historikk i Norge
  • kunne gjøre rede for betydningen av jakt og fangst i tidligere tider og i dagens samfunn
  • se jaktens plass i dagens samfunn samt være bevisst holdninger og etikk i forbindelse med jaktutøvelsen
  • forstå nødvendigheten av å utøve jakt på en mest mulig human, sikker og akseptabel måte for å sikre samfunnets aksept, respekt for viltet, ansvarsfull våpenhåndtering og jaktutøvelse etc.
  • forstå hvorfor det i dag er behov for obligatorisk jegerutdanning i Norge
 • Samling 2.
  Eleven skal
  • ha kjennskap til de forskjellige våpentypenes oppbygging, funksjon og virkemåte
  • ha kjennskap til de forskjellige ammunisjonstypenes funksjon og virkemåte
  • ha kjennskap til sikker og forskriftsmessig våpenhåndtering i alle situasjoner
  • kunne visitere (sjekke at våpenet er uladd), lade/tømme og sikre/avsikre våpen
 • Samling 3.
  Eleven skal
  • ha forståelse for og kunnskap om sikkerhet og avstandsbedømmelse i forbindelse med håndtering og bruk av våpen i aktuelle jaktsituasjoner
  • kunne håndtere våpenet korrekt i situasjoner som: Under transport, ut/inn av bil, over hinder og bekker og i møte med andre mennesker
  • ha grunnleggende kjennskap til bruk av kart og kompass
 • Samling 4.
  Eleven skal
  • kunne identifisere jaktbare arter og deres forvekslingsarter
  • ha nødvendig kjennskap til jakttidene for de jaktbare artene
 • Samling 5.
  Eleven skal
  • ha kjennskap til og forståelse for behovet av regelverket som regulerer forhold knyttet til praktisk jakt, jaktmetoder og ettersøk
  • kunne innholdet i lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) §§ 10 – dager med jaktforbud, 19 – human jakt, 20 – bruk av våpen under jakt, 21 – bruk av motordrevet framkomstmiddel under jakt, 23 – bruk av hund under jakt, 34 – forfølgingsretten, 45 – ferdsel med våpen på annen manns grunn, 46 – jaging og lokking av vilt
  • kjenne til naturmangfoldloven og dennes betydning for viltloven
  • kjenne aktuelt innhold i fjelloven, dyrevelferdsloven, våpenloven, hundeloven, friluftsloven, lov om motorisert ferdsel i utmark og brann- og eksplosjonsvernloven
  • kjenne til forskrifter knyttet opp til viltloven:
  - Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
  - Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun
  - Forskrift om forvaltning av hjortevilt
  - Forskrift om forvaltning av bever
  - Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon
  • kjenne til forskrift om regulering av sel på norskekysten
  • ha kjennskap til høstningsprinsippet og bærekraftig forvaltning
  • ha kjennskap til forvaltningsnivåene i Norge
 • Samling 6.
  Deltakerne skal
  • ha forståelsen av haglenes virkning på ulike avstander
  • vite hvordan haglenes effekt på planke er
  • ha kjennskap til skyteteknikk etter bevegelig mål
  • kunne holde riktig i hagla
  • forstå viktigheten av riktig sving-, sikte- og avtrekksteknikk
 • Samling 7:
  Deltakerne skal
  • ha kjennskap til forskjellige jaktmetoder, med og uten hund, på småvilt og storvilt (hjortevilt og rovvilt)
  • kunne rutinene for ettersøk av skadet vilt
 • Samling 8.
  Eleven skal
  • ha grunnleggende kunnskap om jakthundraser
  • kjenne til aktuelle hunderaser til de forskjellige jaktformene
  • forstå viktigheten av å ha dresserte jakthunder
 • Samling 9.
  Eleven skal
  • ha kjennskap til ivaretakelse av felt vilt
  • ha kjennskap til hvordan man kan komme i gang som jeger
  • være motivert til å begynne å jakte selvstendig eller sammen med andre

Målgruppe:

Alle over 14 år som ønsker å ta Jegerprøven

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Alle jegerprøvekandidater skal gjennomgå en 30 timers opplæring før de får gå opp til jegerprøveeksamen. Av disse 30 timene er det tre samlinger (4., 5. og 8. samling) som kandidatene kan velge å ta som selvstudium. De øvrige samlingene er obligatoriske.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Presentasjon, kursets omfang, arbeidsmåte, hjemmearbeid og eksamen
Jakt og holdninger

Stikkord:

 • Hvorfor jegeropplæring?
 • Jakt og holdninger
 • Jaktmoral og etikk
 • Viltloven og Naturmangfoldsloven
 • Interessemotsetninger i samfunnet
 • Human jaktutøvelse

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesing
Åpen runde/ Gruppebasert
Film

http://www.njffvault.com/Test%20nettressurs_1/content_frameset.html

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Våpen og våpenlovgivningen

Stikkord:

 • Våpenloven, våpenforskriften med rundskriv
 • Våpenets oppbygging og funksjon
 • Sikker jaktutøvelse
 • Ammunisjon
 • Skyteteknikk

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesing
Demonstrasjon
Gruppeøving
Film

http://www.njffvault.com/Test%20nettressurs_2/content_frameset.html

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Human og sikker jakt i praksis

Stikkord:

Praksis i forbindelse med

 • Våpenhåndtering
 • Bekledning og jaktutstyr
 • Avstandsbedømmelse
 • Postplassering
 • Kart, kompass og GPS
 • Førstehjelp og førstehjelpsutsyr

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen finner sted utendørs
Gruppebasert

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Artskunnskap

Stikkord:

 • Artskunnskap

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen kan alternativt gjennomføres som nettlæring på www.njff.no
Kandidaten må da avlegge en test i e-læringsprogrammet som kan mailes eller tas med til instruktøren som dokumentasjon på at samlingen er gjennomgått. Se
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/Jegerprove-og-opplaringsjakt/

http://www.trainingportal.no/kurs/njff/content.html?opensequence=exam$$1149703534

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Lover og forskrifter

Stikkord:

 • Lover og forskrifter som regulerer jakta

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen kan alternativt gjennomføres som nettlæring på www.njff.no
Kandidaten må da avlegge en test i e-læringsprogrammet som kan mailes eller tas med til instruktøren som dokumentasjon på at samlingen er gjennomgått. Se
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/Jegerprove-og-opplaringsjakt/

http://www.trainingportal.no/kurs/njff/content.html?opensequence=exam$$473627736

6. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Skyting og fangst

Stikkord:

Praksis i forbindelse med

 • Haglskyting
 • Rifleskyting
 • Feller og fangst

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen finner sted utendørs
Rifleskyting
Hagleskyting
Demonstrasjon av feller

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Jaktformer og ettersøk

Stikkord:

 • Jaktmetoder
 • Jaktformer
 • Ettersøk av skadet vilt

http://www.njffvault.com/Test%20nettressurs_7/content_frameset.html

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Jakthunder og dressur

Stikkord:

 • Jakthundrasene
 • Grunnleggende dressur
 • Viltforvaltningen i Norge

Arbeidsform og gjennomføring:

Samlingen kan alternativt gjennomføres som nettlæring på www.njff.no
Kandidaten må da avlegge en test i e-læringsprogrammet som kan mailes eller tas med til instruktøren som dokumentasjon på at samlingen er gjennomgått. Se
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/Jegerprove-og-opplaringsjakt/

http://www.trainingportal.no/kurs/njff/content.html?opensequence=exam$$26411593

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Ivaretakelse av viltet, å komme i gang som jeger

Stikkord:

 • Ivaretakelse av felt vilt
 • Hvordan kommer jeg meg på jakt

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon

http://www.njffvault.com/Test%20nettressurs_9/content_frameset.html

Litteratur/materiell for deltakerne:

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/jakt_og_fiske/Undervisningsplan%20for%20jegerpr%C3%B8vens%20obligatoriske%20kurs%20versjon%202.pdf

Bøker kan kjøpes i bokhandel eller gjennom NJFFs butikk ved hevendelse telefon 66792200 eller nettbutikk se

http://www.njffbutikken.no/no/artiklar/kunnskap/jegerprven/index.html

Nettstøtte med tilleggstoff og oppgaver på http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/artikkel/jegerproven

Lover og forskrifter. "Jegerens lovsamling" med link http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/64319029.PDF

Krav til lærer/instruktør:

Autorisert jegerprøveinstruktør (NJFF)

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/jakt_og_fiske/Undervisningsplan%20for%20jegerpr%C3%B8vens%20obligatoriske%20kurs%20versjon%202.pdf

Bøker kan kjøpes i bokhandel eller gjennom NJFFs butikk ved hevendelse telefon 66792200 eller nettbutikk se

http://www.njffbutikken.no/no/artiklar/kunnskap/jegerprven/index.html

Nettstøtte med tilleggstoff og oppgaver på http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/artikkel/jegerproven

Lover og forskrifter. "Jegerens lovsamling" med link http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/64319029.PDF

Power Point med plansjer og filmer samt annet undervisningsmateriell og støttemateriell for jegerprøveinstruktøren på instruktørsidene på www.njff.no