3008 Nyingen

Mål:

Kurset skal styrke den generelle kompetansen i friluft hos ledere i Norges Speiderforbund slik at kvalitet og sikkerhet blir ivaretatt i forbindelse med alle friluftsarrangementer i organisasjonen, og slik at ledere i større grad tar med seg speidere på tur. Bedre- sikrere-oftere.

Målgruppe:

Kurset er et grunnleggende kurs i friluftsliv, beregnet på ledere i grupper og kretser med begrenset friluftslivserfaring, samt ledere som ønsker å styrke eller bevisstgjøre sine friluftslivsferdigheter. Kurset kan og brukes som et "kompetansegivende" kurs eller et "vitaminkurs" for ledere med friluftslivserfaring.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Hvorfor et friluftslivskurs?

Bruken av friluftsliv som ramme er grunnleggende for alle aktiviteter i Norges speiderforbund. Det anses derfor som nødvendig å gi ledere mer kunnskap om grunnleggende friluftsliv slik at de føler seg trygge nok til å kunne ta ansvaret for å få speidere ut på tur, og gjennom det bidra til at flere patruljer bruker friluftsliv som ramme for sine aktiviteter. Kurset er en videreføring av tiltak som tidligere er iverksatt for å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv i organisasjonen.

Kursets oppbygning og struktur:

Dette kurset er en innføring i det enkle friluftslivet i nærmiljøet. Nærmiljøet i Norge er imidlertid svært varierende og forskjellig, fra fjell til kystmiljø, fra skog til vidde. Kurset er derfor satt sammen av flere moduler. En del av modulene er obligatoriske, andre er valgfrie. Hvor mange valgfrie moduler man vil ta med er opp til den enkelte arrangør. Imidlertid bør det gjennomføres minst en valgfri modul. Det er mulig for arrangørene å legge inn emner de mener er viktige som valgfri modul. Holdes kurset på for eksempel vinteren eller i nærmiljø hvor snøskred er en alminnelig trussel, kan det være greit at vegvalgsrutiner og kameratredning tas opp. Andre steder vil det kanskje være aktuelt å ta opp hvordan man best mulig kan verne seg mot mygg og knott. Emnet "lek med stokk og staur" er i kursmanuset satt opp som en modul av 1 times varighet. Det kan imidlertid være en fordel å spre noen leker utover i kurset, spesielt i den kalde årstiden. Ta gjerne en lek mellom hver økt! Det er mulig å kjøre kurset både som et intensivt helge-kurs og oppstykket i løpet av en periode, eller i løpet av en leir. Vi anbefaler imidlertid at kurset holdes over en helg med to overnattinger ute. En modifisering kan være første overnatting på hytte og andre overnatting ute, eller bare en overnatting (ute) og resten fordelt som kveldsøkter.

1. samling

Timer med lærer: 20

Stikkord:

Informasjon, presentasjon og forventninger

Deltakerne skal vite hva de har i vente, kjenne til kursets grunntanke/ideologi, samt få presentere seg selv og sine egne forventninger.(30 min)

Etter endt leksjon skal deltakerne være i stand til å finne en egnet leirplass, og kunne etablere en god leir på denne.(3 timer)

Bål og kokeinnretninger

Deltakerne skal få en innføring i det å finne egnede bålplasser og egnet ved, samt kjenne til hvordan man lager et hensiktsmessig bål.(3 timer)

Øks, sag og kniv

Deltakerne skal kunne bruke sag, øks og kniv på en hensiktsmessig og sikker måte.(2 timer)

Nyingen

Modulene "Bål og kokeinnretninger" og "øks, sag og kniv" skal ende opp i denne seansen. Man har forhåpentligvis fått felt et tre og kappet det opp i passe langt emne til en enstokks nying.(45 min)

Sikkerhet


Deltakerne skal bli i stand til å se de problemene som kan oppstå på en tur for i størst mulig grad kunne styre klar av dem eller velge hensiktsmessige løsninger når ulykken først er ute.(1-2 timer)

Førstehjelp på tur

Dette kurset er et friluftslivskurs, og det tar ikke for seg livreddende førstehjelp, men de småskadene man oftest kommer ut for på tur. Modulen omhandler også Førstehjelputstyr og annet sikkerhetsutstyr på tur. (2 timer)


Orientering


Gi deltakerne nødvendige basisferdigheter i bruk av kart og kompass slik at de etter kurset kan opparbeide seg erfaring på egenhånd. Skape forståelse for kart og kompass som sikkerhetsfaktor på tur.(2 timer)

Mat på tur
Meningen er at deltakerne skal lære litt om hva som kan være hensiktsmessig mat på tur ved at de selv lager og tilbereder maten., og gjennom diskusjon underveis.


Primus og stormkjøkken (valgfritt)

Deltakerne skal være i stand til å bruke primus og stormkjøkken på en sikker måte. De skal kjenne til faremomenter og sikkerhetsrutiner rundt bruken.(1 time)

Lek og aktiviteter (valgfritt)


Deltakerne skal få noen forslag til egnede leker som de senere kan gjennomføre med speiderne i sin egen gruppe. Disse skal være enkle og greie å sette i gang, og ikke kreve mye forberedelse. (1 time + )

Bekledning (valgfritt)


Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om hvordan man bør kle seg på tur for å holde seg varm og tørr.(1 time)

Natur og kulturtema (valgfritt)
Brukes som en "kuriositet" for å vekke interesse for selv å sette seg inn i natur & kulturtemaer til senere anledninger (til bruk i egen gruppe) (15 -30 minutt +)

Avslutning og oppsummering


Trekke veksler på hverandres erfaringer og lærdom. Finne strategier for å fortsette læringen etter kurset.(1 time)
Avslutningsseremoni (15 min)

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kursmanus
Heftet "Sikkerhet på tur"
Heftet "Sikkerhetstiltak ved friluftslivsarrangementer i Norges Speiderforbund"
Materiell fra "Trygg i Naturen"

Krav til lærer/instruktør:

Kurset kan holdes av ressurspersoner i friluftsliv i kretsene. Disse bør ha kjennskap til prinsippene for bruk av veiledning som metode, da veiledning er både friluftslivets og speidingens metode, - og dermed definitivt dette kursets metode.