1775 Farging: Beising av vegetabilske fibre med fargesopper

Godkjent for 4–8 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære ulike metoder for å beise og soppfarge vegetabilske fibre

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Soppfargere i Forum for soppfargere i NSNF

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2Timer uten lærer: 2
Tema
Beisemetoder for lingarn

Stikkord
Beisemidler; alun, alunacetat, tanniner. Vegetabilske fibre; proteinfibre.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og praktisk beising

Problemstillinger
Vegetabilske fibre må behandles forskjellig fra proteinfibre og det benyttes ulike kjemikalier for disse fibrene

2. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 2
Tema
Farging av lingarn med skivesopper

Stikkord
Kanelslørsopper og andre skivesopper. Lysekthet.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og praktisk farging (koke fargesupper)

Problemstillinger
Hvor godt vil linfiberen ta til seg pigmentene i skivesopper?

3. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 2
Tema
Farging av lingarn med kjuker

Stikkord
Kanelkjuke, gråkjuke, gulrandkjuke

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesning og praktisk arbeid (koke fargesupper)

Problemstillinger
Hvordan vil linfiberen ta til seg de ulike pigmentene i kjuker. Lysekthet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Et kompendium om beising av lingarn vil deles ut. "Gode fargesopper"

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kjenne beise- og fargemetoder

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig evaluering

Utfyllende opplysninger

Studieplanen beskriver flere samlinger, men den kan også organiseres som dags- eller helgekurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.