1661 Kjøkkenhage

Mål:

Lære å anlegge og drive en kjøkkenhage. Lære bla. om:
- forkultivering
- hvor å anlegge hagen
- egnede planter
- kompostering
- høsting

Målgruppe:

Alle med interesse for hage.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 8 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Deltagerene skal starte en kjøkkenhage sommeren 2015.

Kurset er tenkt gjennomført som studiering uten lærer. Det vil bli brukt foredragsholder om kompostering, og det vil bli invitert en person fra Geitmyra kurssted og skolehage i Oslo.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Oppstart av kjøkkenhage.

Stikkord:

Hvor og hvordan. Hvilke planter. Forkultivering.

Arbeidsform og gjennomføring:

En regpresentant fra hagelaget leder kvelden. Tar utgangspunkt i bok

Problemstillinger:

Klima, jordkvalitet, jordbearbeiding, mikroklima, frøbestilling.

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Kompost og livet i jorda, mikroorganismer

Stikkord:

Forskjellige komposteringsmetoder, kald kompost, varmkompost, markkompost.

Arbeidsform og gjennomføring:

Diskusjon ut fra ovennevnte bok samt heftet

Problemstillinger:

Hvordan få til vellykket kompost.nyttiggjøre alt hage og matavfall, modning av komposten.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Hvilke grønnsaker - hvor i hagen?

Stikkord:

Vekstskifte, samplanting,hvilke planter liker hver andre, hvilke ikke. Hva krever de forskjellige plantene.
Vedlikehold; luking,jorddekke, vanning.

Arbeidsform og gjennomføring:

Diskusjon, litteratur, hagevandring

Problemstillinger:

Såtidspunkt, skadeinsekter, nyttedyr/insekter.

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Grønsakene i hagen

Stikkord:

Vi fortsetter tema fra 3. samling og går dypere inn i enkelte temaer etter behov. 2 gangs såing for salater og planter som dette er aktuelt for. Gjødsling i vekstsesongen. Høsting.

Arbeidsform og gjennomføring:

Diskusjon og bruk av støttende oppslagsverk

Problemstillinger:

Ugress, vanning, bruk av gjødsel, type gjødsel. Tanker rundt høsting gjennom sommeren og til høsten.

5. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Høsting

Stikkord:

Bruk av de forskjellige vekstene. Avslutte hagen, forberede våren der det er naturlig. Denne siste samlingen tar vi til høsten.

Arbeidsform og gjennomføring:

Samling og diskusjon, utveksle erfaringer, hagevandring. Hagevandring

Problemstillinger:

Ideer til oppskrifter, lagring, foredling

Litteratur/materiell for deltakerne:

Enkel kjøkkenhage på 1-2-3- av Håkon Mella. Ren jord, håndbok i hjemmekompostering, Miljøheimevernet.
Diverse litteratur fra Hageselskapet, blal datasider.

Krav til lærer/instruktør:

Interesse og erfaring.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samme bøker som for kursdeltagerene.

Opplegg for evaluering:

Spørreskjema.