1636 Birøkt - nybegynnere

Mål:

• Kurset skal gi deltagerne grunnleggende kunnskap om birøkt slik at de kan starte med egen birøkt.
• Kurset vil gi deltakerne en innføring i bienes verden og deltagerne skal lære seg viktige faktorer for god dyrevelferd, og hvordan dette implementeres i birøkten.
• Deltagerne skal få en innføring i hygienisk birøkt og sykdomsforebygging, og hvordan dette implementeres i birøkten.
• Deltagerne skal lære seg grunnleggende faktorer som påvirker honningutbyttet, samt grunnleggende kunnskap om honningbehandling.
• Deltagerne skal få en innføring i gjeldende regelverk.

Målgruppe:

Alle som ønsker å lære om birøkt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 25 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er to delt. Første del er teoribasert og går over 5 kvelder. Andre del er praksis i bigård, denne delen går over 4 kvelder.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bifolket - individ og samfunn - naturgrunnlaget og egen bigårdsplass

Stikkord:

Ulike raser / individer / funksjoner
Forstå individ og samfunn
Kjenne til lokale værforhold
Hvordan påvirker været biene
Trekkforhold i forhold til utvikling av kuben
De viktigste trekkplantene i løpet av året

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, video, gruppearbeid

Problemstillinger:

• Hvilke ulike individer finnes i et bisamfunn og hva er oppgavene deres?
• Hvilke planter gir trekk av pollen og honning og hvilke faktorer påvirker trekket?
• Hvilke faktorer skal vektlegges ved valg av bigårdsplass?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bifolkets liv gjennom et år - oppbygning av en kube - økonomi

Stikkord:

Overvintring / vinterklase
Rensningsutflukt
Vårutvikling
Sommerutvikling
Birøkterens oppgaver og påvirkningsmuligheter

Kjenne til navn og funksjoner på de ulike deler i en bikube
Hvordan anskaffes utstyr og hvilke krav skal stilles til dette?

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, video, praktisk demonstrasjon

Problemstillinger:

• Hva karakteriserer biene gjennom et helt år og hva er birøkterens oppgave? • Hvordan skal en rasjonell bikube fungere? • Hvilke krav stilles til HMS? • Er birøkt en dyr hobby eller en god økonomisk inntektskilde?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bifolkets liv gjennom et år (forts.) - sverming og svermhindring - dronningproduksjon

Stikkord:

Innføring av dronninger
Avlegger
Bistyrke / plassutvidelse

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, video, samtale

Problemstillinger:

• Kjenne forhold som påvirker sverming.
• Ha kjennskap til prinsippene rundt sverming.
• Kjenne til svermforebyggende metoder
• Kjenne til regelverk for svermbehandling
• Kjenne til prinsippene bak dronningproduksjon

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Høsting og honningbehandling

Stikkord:

Høsting og forberedelser til innvintring
Slynging
Honningbehandling
Etterarbeid
Voksbehandling
Skille ulike honningstyper visuelt og sensorisk

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, video, praktisk demonstrasjon

Problemstillinger:

• Kjenne ulike metoder for å høste honning.
• Gode rutiner i slyngerommet.
• Hvordan behandle honning for krystallisering?
• Krav til behandling honning for salg
• Kunnskap til gjeldende merkekrav

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Innvintring av bier - Sykdom og sykdomsbehandling - Lover og regler for birøkt

Stikkord:

Krav til god innvintring
Regulering av plass
For og foring
Vinterpakning og tilsyn
De viktigste sykdommer og parasitter - forebygging og behandling

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, video, gruppearbeid

Problemstillinger:

• Hvordan skal man forberede seg på en god overvintring av en bikube?
• Kjenne til de viktigste sykdommer og parasitter i et bifolk.
• Kjenne til forebyggende helsearbeid og behandling av de viktigste sykdommer og parasitter.
• God kunnskap om hygienisk birøkt.
• Kjennskap til krav fra Mattilsynet om registrering og godkjenning

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praksis i bigården - vårarbeid

Stikkord:

Arbeidsoppgaver ved vårrengjøring
Praktisk organisering og plassering av en bigård

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigård

Problemstillinger:

• Hvordan skal man oppføre seg i bigården?\ • Rengjøring og kontroll av bikuben
• Hindre skade fra maur og fugl

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praksis i bigården

Stikkord:

Utvidelse av plass / bistyrke
Bygging av nye tavler

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigård

Problemstillinger:

• Gode rutiner ved stell av bikuber

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praksis i bigården

Stikkord:

Følge utviklingen i bikuben
Lage en avlegger

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigård

Problemstillinger:

• Løpende oppgaver i bigården
• Hvordan skal man lage et nytt bifolk i praksis+

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praksis i bigården - innvintring

Stikkord:

Krav til god innvintring
Regulering av plass
Riktig blanding av for
Vinterpakning og tilsyn
Varroabehandling

Arbeidsform og gjennomføring:

Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigård

Problemstillinger:

• Kontroll av bistyrke og regulering av plass
• Riktig blanding og rett foring av hver kube
• Pakking av kubene for å sikre isolasjon og ventilasjon
• Hvordan skal en varroabehandling gjennomføres?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Ingars birøkt - forfatter : Roar Ree Kirkevold
Mitt første år som birøkter - Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad

Krav til lærer/instruktør:

Godekunnskaper om birøkt

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Ingars birøkt. Forfatter. Roar Ree Kirkevold
Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad
Boken om biodling.
Lærebog i biavl. Forfatter: Eigil Holm.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema