1636 Birøkt - nybegynnere

Godkjent for 8–27 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

• Kurset skal gi deltagerne grunnleggende kunnskap om birøkt slik at de kan starte med egen birøkt.
• Kurset vil gi deltakerne en innføring i bienes verden og deltagerne skal lære seg viktige faktorer for god dyrevelferd, og hvordan dette implementeres i birøkten.
• Deltagerne skal få en innføring i hygienisk birøkt og sykdomsforebygging, og hvordan dette implementeres i birøkten.
• Deltagerne skal lære seg grunnleggende faktorer som påvirker honningutbyttet, samt grunnleggende kunnskap om honningbehandling.
• Deltagerne skal få en innføring i gjeldende regelverk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å lære om birøkt.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Bifolket - individ og samfunn - naturgrunnlaget og egen bigårdsplass

Stikkord:

 • Ulike raser / individer / funksjoner
 • Forstå individ og samfunn
 • Kjenne til lokale værforhold
 • Hvordan påvirker været biene
 • Trekkforhold i forhold til utvikling av kuben
 • De viktigste trekkplantene i løpet av året

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, video, gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Hvilke ulike individer finnes i et bisamfunn og hva er oppgavene deres?
 • Hvilke planter gir trekk av pollen og honning og hvilke faktorer påvirker trekket?
 • Hvilke faktorer skal vektlegges ved valg av bigårdsplass?

2. samling
TmL: 3
Tema:
Bifolkets liv gjennom et år - oppbygning av en kube - økonomi

Stikkord:

 • Overvintring / vinterklase
 • Rensningsutflukt
 • Vårutvikling
 • Sommerutvikling
 • Birøkterens oppgaver og påvirkningsmuligheter
 • Kjenne til navn og funksjoner på de ulike deler i en bikube
 • Hvordan anskaffes utstyr og hvilke krav skal stilles til dette?

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, video, praktisk demonstrasjon

Problemstillinger:

 • Hva karakteriserer biene gjennom et helt år og hva er birøkterens oppgave?
 • Hvordan skal en rasjonell bikube fungere?
 • Hvilke krav stilles til HMS?
 • Er birøkt en dyr hobby eller en god økonomisk inntektskilde?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Bifolkets liv gjennom et år (forts.) - sverming og svermhindring - dronningproduksjon

Stikkord:

 • Innføring av dronninger
 • Avlegger
 • Bistyrke / plassutvidelse

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, video, samtale

Problemstillinger:

 • Kjenne forhold som påvirker sverming.
 • Ha kjennskap til prinsippene rundt sverming.
 • Kjenne til svermforebyggende metoder
 • Kjenne til regelverk for svermbehandling
 • Kjenne til prinsippene bak dronningproduksjon

4. samling
TmL: 3
Tema:
Høsting og honningbehandling

Stikkord:

 • Høsting og forberedelser til innvintring
 • Slynging
 • Honningbehandling
 • Etterarbeid
 • Voksbehandling
 • Skille ulike honningstyper visuelt og sensorisk

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, video, praktisk demonstrasjon

Problemstillinger:

 • Kjenne ulike metoder for å høste honning.
 • Gode rutiner i slyngerommet.
 • Hvordan behandle honning for krystallisering?
 • Krav til behandling honning for salg
 • Kunnskap til gjeldende merkekrav

5. samling
TmL: 3
Tema:
Innvintring av bier - Sykdom og sykdomsbehandling - Lover og regler for birøkt

Stikkord:

 • Krav til god innvintring
 • Regulering av plass
 • For og foring
 • Vinterpakning og tilsyn
 • De viktigste sykdommer og parasitter - forebygging og behandling

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, video, gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Hvordan skal man forberede seg på en god overvintring av en bikube?
 • Kjenne til de viktigste sykdommer og parasitter i et bifolk.
 • Kjenne til forebyggende helsearbeid og behandling av de viktigste sykdommer og parasitter.
 • God kunnskap om hygienisk birøkt.
 • Kjennskap til krav fra Mattilsynet om registrering og godkjenning

6. samling
TmL: 3
Tema:
Praksis i bigården - vårarbeid

Stikkord:

 • Arbeidsoppgaver ved vårrengjøring
 • Praktisk organisering og plassering av en bigård

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigård

Problemstillinger:

 • Hvordan skal man oppføre seg i bigården?
 • Rengjøring og kontroll av bikuben
 • Hindre skade fra maur og fugl

7. samling
TmL: 3
Tema:
Praksis i bigården

Stikkord:

 • Utvidelse av plass / bistyrke
 • Bygging av nye tavler

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigård

Problemstillinger:
• Gode rutiner ved stell av bikuber

8. samling
TmL: 3
Tema:
Praksis i bigården

Stikkord:
Følge utviklingen i bikuben\ Lage en avlegger

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigård

Problemstillinger:

 • Løpende oppgaver i bigården
 • Hvordan skal man lage et nytt bifolk i praksis+

9. samling
TmL: 3
Tema:
Praksis i bigården - innvintring

Stikkord:

 • Krav til god innvintring
 • Regulering av plass
 • Riktig blanding av for
 • Vinterpakning og tilsyn
 • Varroabehandling

Arbeidsform og gjennomføring:
Demonstrasjon og praktiske øvelser i bigård

Problemstillinger:

 • Kontroll av bistyrke og regulering av plass
 • Riktig blanding og rett foring av hver kube
 • Pakking av kubene for å sikre isolasjon og ventilasjon
 • Hvordan skal en varroabehandling gjennomføres?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Ingars birøkt - forfatter : Roar Ree Kirkevold
- Mitt første år som birøkter - Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad

For lærer/instruktør:
- Ingars birøkt. Forfatter. Roar Ree Kirkevold
- Mitt første år som birøkter. Forfattere: Eli Åsen og Trude Sommerstad
- Boken om biodling.
- Lærebog i biavl. Forfatter: Eigil Holm.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godekunnskaper om birøkt.

Utfyllende opplysninger

Kurset er to delt. Første del er teoribasert og går over 5 kvelder. Andre del er praksis i bigård, denne delen går over 4 kvelder.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.