1633 Kjuker

Mål:

Å lære å artsbestemme et lite utvalg kjuker, samt vite litt om tidligere og nåværende bruk av disse utvalgte artene. Etter denne studiesirkelen kan deltagerne litt mer om 16 kjukearter.

Målgruppe:

Soppsakkyndige og soppinteresserte som også deltar i artsregistrering

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Målgruppa prøver å jobbe aktivt med artsregistrering i artsdatabanken, derfor kreves det mer artskunnskap.
Gruppa er også generelt interessert i sopp, men riktig svake på kjukearter. Til høsten kommer Leif Ryvarden for å holde helgekurs om kjuker for oss, og gruppa vil være litt forberedt på dette.

1. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

4 ulike kjuker

Stikkord:

4 personer presenterer hver sin kjukeart. Kjennetegn, forvekslingsarter, levevis, kulturhistorisk verdi.
Etterpå blir det diskusjon om disse, gjerne billedsammenlikninger, artseksemplarer blir gjerne undersøkt.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, diskusjon, enkle laboratorietester hvis dette er endel av artskjennetegnene. Muligens disseksjon av kjuker.

Problemstillinger:

4 arters kjennetegn, forvekslingsarter, levevis, kulturhistorisk verdi.

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

4 ulike kjuker

Stikkord:

4 personer presenterer hver sin kjukeart. Kjennetegn, forvekslingsarter, levevis, kulturhistorisk verdi.
Etterpå blir det diskusjon om disse, gjerne billedsammenlikninger, artseksemplarer blir gjerne undersøkt.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, diskusjon, enkle laboratorietester hvis dette er endel av artskjennetegnene. Muligens disseksjon av kjuker

Problemstillinger:

4 arters kjennetegn, forvekslingsarter, levevis, kulturhistorisk verdi.

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

4 ulike kjuker

Stikkord:

4 personer presenterer hver sin kjukeart. Kjennetegn, forvekslingsarter, levevis, kulturhistorisk verdi.
Etterpå blir det diskusjon om disse, gjerne billedsammenlikninger, artseksemplarer blir gjerne undersøkt.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, diskusjon, enkle laboratorietester hvis dette er endel av artskjennetegnene. Muligens disseksjon av kjuker

Problemstillinger:

4 arters kjennetegn, forvekslingsarter, levevis, kulturhistorisk verdi.

4. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

4 ulike kjuker

Stikkord:

4 personer presenterer hver sin kjukeart. Kjennetegn, forvekslingsarter, levevis, kulturhistorisk verdi.
Etterpå blir det diskusjon om disse, gjerne billedsammenlikninger, artseksemplarer blir gjerne undersøkt. Oppsummering, repetisjon og sammenlikning av de 16 kjukeartene vi har gjennomgått.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, diskusjon, enkle laboratorietester hvis dette er endel av artskjennetegnene. Muligens disseksjon av kjuker

Problemstillinger:

4 arters kjennetegn, forvekslingsarter, levevis, kulturhistorisk verdi.
Oppsummering av de 16 ulike artene gruppa har gjennomgått.

Litteratur/materiell for deltakerne:

- diverse tilgjengelig litteratur om kjuker
- info hentet fra internett

Opplegg for evaluering:

- muntlig høring i gruppa hvordan dette har gått -> får evaluert studiesirkelen
- repetisjon og oppsummering av de 16 artene -> sitter deltagerne med mer kunnskap om kjuker nå?